Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Små virksomheder skaber 85 % af de nye job

Bruxelles, den 16. januar 2012. 85 % af de nye arbejdspladser, der netto1 blev oprettet i EU mellem 2002 and 2010, blev skabt af små og mellemstore virksomheder (SMV). Dette tal er betydeligt højere end den andel på 67 %, som SMV repræsenterer i den samlede beskæftigelse. I den anførte periode voksede nettobeskæftigelsen i EU's erhvervsliv betragteligt, nemlig med gennemsnitligt 1,1 mio. nye job om året. Det er hovedresultatet af en undersøgelse af SMV'ernes store bidrag til jobskabelse, som Europa-Kommissionen har fremlagt i dag.

Beskæftigelsesvæksten i SMV'erne var på 1 %, hvilket er højere end beskæftigelsen hos store virksomheder, der voksede med 0,5 %. En klar undtagelse er handelssektoren, hvor beskæftigelsen i SMV'erne steg med 0,7 % mod 2,2 % i store virksomheder. Det skyldes den stærke vækst hos store handelsvirksomheder inden for især salg, vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer.

I kategorien SMV står mikrovirksomheder (under 10 ansatte) for den største andel af den samlede nettovækst i beskæftigelsen i erhvervslivet (58 %).

Desuden tegner nye virksomheder (under fem år gamle) sig for et overvældende flertal af nye arbejdspladser. Nye virksomheder i sektoren for erhvervstjenester skaber over en fjerdedel (27 %) af de nye job, mens virksomhederne i transport- og kommunikationssektoren bidrager med færrest (6 %).

Næstformand i Kommissionen Antonio Tajani, der er ansvarlig for erhvervsliv og iværksætteri, siger: "I disse krisetider for den europæiske økonomi oplever vi, at små virksomheder ansætter folk og dermed bekræfter, at de spiller en hovedrolle i skabelsen af nye arbejdspladser. Med deres væsentlige andel i jobskabelsen understreges det, at SMV'er er endnu mere relevante for økonomien end nogensinde før, og at de skal have opbakning på alle niveauer. De små og nye virksomheder er helt klart nøglen til igen at skabe økonomisk vækst".

Yderligere oplysninger på websiden for SMV-præstationsmålingen:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm

Krisens væsentligste konsekvenser: mindre virksomheder melder oftere om negative virkninger

Ifølge undersøgelsesresultaterne har den økonomiske krise sat sit præg på virksomheder i alle størrelser, men mikrovirksomhederne er særligt sårbare. Som følge af den økonomiske krise i 2009/2010 er antallet af arbejdspladser i SMV-sektoren faldet med gennemsnitligt 2,4 % om året mod 0,95 % årligt i store virksomheder. Udviklingen i beskæftigelsen var stadig negativ i 2010, men forventningerne til 2011 var mere optimistiske på tidspunktet for undersøgelsen. Andelen af virksomheder, der forventede at skulle fyre ansatte i 2011, var mindre end andelen af virksomheder, der måtte fyre ansatte i 2010.

Ud over virkningerne for beskæftigelsen er krisens langt største negative virkninger for virksomhederne det generelle fald i den samlede efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser (nævnt af 62 % af virksomhederne), de længere betalingsfrister for kunderne (nævnt af 48 % af virksomhederne) og endelig manglen på arbejdskapital, som 31 % af respondenterne var berørt af.

Innovation er et våben mod krisen

Innovation synes at have positive virkninger. Innovative virksomheder og virksomheder fra mere innovative lande melder hyppigere om voksende beskæftigelse og har højere vækstrater for beskæftigelsen.

Det fremhæves i undersøgelsen, at innovative SMV'er eller selskaber, der driver virksomhed i mere innovative økonomier, ikke var helt så hårdt ramt af den økonomiske krise. Mens faldet i den samlede efterspørgsel f.eks. nævnes af 70 % af virksomhederne i lande, der betragtes som værende beskedent innovative2, er det tilsvarende tal på 45 % for lande, der er førende inden for innovation.

Jobkvalitet i SMV'er

Der sondres i undersøgelsen mellem to brede dimensioner i jobkvalitet, nemlig beskæftigelseskvalitet og arbejdskvalitet. Det er en kendsgerning, at job i små virksomheder gennemsnitligt er mindre produktive og dårligere lønnede end job i store virksomheder, ligesom de ansatte i små virksomheder sjældnere er organiserede i fagforeninger. Mikrovirksomhederne melder dog om, at de har en konkurrencemæssig fordel i forhold til deres konkurrenter, når der er tale om de "bløde" værdier ved en virksomheds forvaltning af de menneskelige ressourcer, dvs. arbejdsklimaet, balancen mellem arbejde og fritid samt arbejdstidsordninger.

Baggrund

Undersøgelsen indgår i projektet "SMV-præstationsmåling" og er baseret på en virksomhedsundersøgelse, der fandt sted i slutningen af 2010 og omfattede de 27 EU-lande og 10 andre lande, der deltager i iværksætter- og innovationsprogrammet, nemlig Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Island, Israel, Kroatien, Liechtenstein, Montenegro, Norge, Serbien og Tyrkiet.

MEMO/12/11

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza +32 22 95 17 52

Sara Tironi +32 22 99 04 03

1 :

Nyoprettede arbejdspladser minus mistede arbejdspladser i en bestemt periode

2 :

Denne opdeling tager udgangspunkt i "Resultattavlen for innovation 2010" (2010 Innovation Scoreboard), hvori landene er opdelt i fire præstationsgrupper afhængig af deres præstation på grundlag af 24 indikatorer for innovation: 1) førende inden for innovation, 2) innovationsforfølgere, 3) moderate innovatorer og 4) beskedne innovatorer.


Side Bar