Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ KOMISE – TISKOVÁ ZPRÁVA

Malé podniky vytvořily 85 % nových pracovních míst

Brusel 16. ledna 2012 – V letech 2002 až 2010 bylo 85 % nových pracovních míst1 v EU vytvořeno malými a středními podniky. Toto číslo podstatně převyšuje podíl malých a středních podniků na celkové zaměstnanosti, který činí 67 %. Čistá zaměstnanost v podnikové ekonomice v daném období v EU značně rostla – každý rok v průměru o 1,1 milionu pracovních míst. To jsou hlavní výsledky studie věnované významnému přínosu malých a středních podniků k vytváření pracovních míst, kterou dnes představila Evropská komise.

Malé a střední podniky, kde zaměstnanost rostla o 1 % ročně, vykazovaly vyšší růst než velké podniky, u kterých toto číslo činí 0,5 %. Jedinou výjimkou je odvětví obchodu, kde se zaměstnanost malých a středních podniků zvyšovala o 0,7 % ročně v porovnání s 2,2 % u velkých podniků. To je dáno silným růstem velkých obchodních společností, zejména v oblasti prodeje, údržby a oprav motorových vozidel.

Mikropodniky (podniky s méně než 10 zaměstnanci), které pod malé a střední podniky rovněž spadají, se na růstu celkové čisté zaměstnanosti v podnikové ekonomice podílejí 58 %.

O převážnou většinu nových pracovních míst se zasloužily nové podniky (založené před méně než pěti lety). Více než čtvrtina (27 %) nových míst byla vytvořena novými podniky v oblasti podnikatelských služeb. Naopak nejnižší podíl nově vytvořených míst byl zaznamenán u nových podniků v odvětví dopravy a komunikací (6 %).

Místopředseda Komise Antonio Tajani, který je komisařem pro podniky a průmysl, uvedl: „Můžeme konstatovat, že ve stávajícím kritickém období pro evropskou ekonomiku malé podniky plní a potvrzují svou úlohu hlavního aktéra při vytváření pracovních míst. Jejich výrazný podíl na tvorbě pracovních míst více než kdy předtím poukazuje na jejich význam pro hospodářství a na to, že malé a střední podniky je třeba podporovat na všech úrovních, neboť jsou jasným klíčovým faktorem hospodářského růstu.“

Více informací naleznete na internetových stránkách věnovaných přezkumu výkonnosti malých a středních podniků:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm

Hlavní důsledky krize: negativní vliv častěji pociťují menší podniky

Jak vyplývá z výsledků průzkumu, hospodářská krize poznamenala podniky všech velikostí, přičemž obzvláště zranitelné jsou mikropodniky. V důsledku hospodářské krize v letech 2009/2010 se počet pracovních míst v odvětví malých a středních podniků snižoval v průměru o 2,4 % ročně a v odvětví velkých podniků o 0,95 % ročně. V roce 2010 byl rozvoj zaměstnanosti stale negativní, ale v době, kdy byl průzkum prováděn, se pro rok 2011 očekávalo zlepšení. Podíl podniků, které předpokládaly, že v roce 2011 budou propouštět, byl menší než podíl podniků, které v roce 2010 skutečně propouštěly.

Kromě dopadu na zaměstnanost je za největší negativní vliv krize na podniky považováno celkové snížení poptávky po výrobcích a službách (jak uvedlo 62 % společností), následované prodlužováním platební lhůty ze strany zákazníků (jak uvedlo 48 % podniků) a snížením provozního kapitálu, což postihlo 31 % respondentů.

Nástrojem proti krizi jsou inovace

Pozitivní vliv inovací je zřejmý. Podniky využívající inovační postupy, jakož i podniky z inovativnějších zemí, častěji vykazují růst zaměstnanosti a vyšší míry zaměstnanosti.

Z průzkumu vyplývá, že malé a střední podniky uplatňující inovační postupy nebo působící v ekonomikách využívajících potenciál inovací byly hospodářskou krizí zasaženy mírněji. Pokles celkové poptávky, který uvádí 70 % podniků v zemích, které jsou považovány za mírné inovátory2, činí u zemí, které jsou vedoucími inovátory, 45 %.

Kvalita pracovních míst v malých a středních podnicích

Studie rozlišuje dva aspekty kvality: kvalitu pracovních míst a kvalitu práce. Obecně platí, že pracovní místa v malých a středních podnicích jsou méně produktivní, hůře ohodnocená a že zaměstnanci se méně angažují v odborech než ve velkých podnicích. Mikropodniky ale mají oproti svým konkurentům výhodu v podmínkách, a to v pracovním prostředí, rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a v pracovní době.

Souvislosti

Studie je součástí přezkumu výkonnosti malých a středních podniků a jejím základem je průzkum podniků, který byl proveden na konci roku 2010 a do kterého bylo zahrnuto 27 členských států EU a 10 dalších zemí zapojených do programu pro podnikání a inovace, jmenovitě Albánie, Chorvatsko, bývalá Jugoslávská republika Makedonie, Island, Izrael, Lichtenštejnsko, Černá Hora, Norsko, Srbsko a Turecko.

MEMO/12/11

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza +32 22951752

Sara Tironi +32 22990403

1 :

Nově vytvořená pracovní místa po odečtení míst, která v daném období zanikla.

2 :

Toto rozdělení je založeno na výsledcích srovnávací tabulky inovací pro rok 2010 , která země v závislosti na jejich výkonnosti u 24 ukazatelů zařazuje do čtyř výkonnostních skupin: (1) vedoucí inovátoři, (2) inovační následovníci, (3) mírní inovátoři a (4) nejslabší inovátoři.


Side Bar