Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Mot förenklade förfaranden i internationella arvsärenden

Bryssel den 1 mars 2012 – Europeiska kommissionens förslag om att förenkla de bestämmelser som gäller när en familjemedlem med egendom i ett annat EU-land avlider närmade sig ett slutligt godkännande efter dagens omröstning i det ansvariga utskottet i Europaparlamentet.

Omkring 12,3 miljoner EU-invånare bor i ett annat EU-land än hemlandet. Detta ger upphov till cirka 450 000 internationella arvsärenden per år, motsvarande ett värde av över 120 miljarder euro. Som innehavare av egendom – i form av fastigheter och bankkonton – ställs familjer inför skiftande regler om domstols behörighet och tillämplig lag i de 27 EU-medlemsstaterna. Exempel: om en tysk medborgare med en fastighet i södra Frankrike avlider, är det då fransk eller tysk arvslagstiftning som ska tillämpas med avseende på egendomen i fråga?

Dagens parlamentsomröstning kan snart komma att leda till avsevärda förenklingar av de regler som gäller vid arvskiften med anknytning till flera medlemsstater. Avsikten är att införa ett enda kriterium för att fastställa vilken domstol som är behörig och vilken lag som ska tillämpas i ett arvsärende med anknytning till flera medlemsstater, nämligen den avlidnes hemvist. Omröstningen bereder också vägen för införandet av ett europeiskt arvsintyg, som kommer att göra det möjligt för människor att utan vidare formaliteter styrka sin ställning som arvtagare eller dödsboförvaltare i hela EU. Detta kommer att innebära en avsevärd förbättring jämfört med nuvarande situation, som ibland medför stora hinder för människor att utöva sina rättigheter. Resultatet blir snabbare och billigare förfaranden.

Efter dagens omröstning i Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor, kommer lagstiftningsförslaget att överlämnas till Europaparlamentet (plenum) och rådet (de 27 justitieministrarna i EU) för godkännande.

Förlusten av en familjemedlem är en svår och traumatisk upplevelse som inte bör förvärras av juridiska komplikationer” säger Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättsliga frågor och tillika vice ordförande i kommissionen. ”Dagens omröstning i Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor är ett viktigt steg för att skapa rättssäkerhet för de tusentals familjer som berörs av internationella arvsärenden. Av hänsyn till de över 12 miljoner EU-medborgare som kan komma att påverkas av den nya EU-lagstiftningen om internationella arv, hoppas jag att parlamentet och rådet snart kan nå en slutlig överenskommelse. Särskilt ett europeiskt arvsintyg kan bidra avsevärt till att underlätta de rättsliga förfarandena i arvsärenden med gränsöverskridande inslag.”

Den 14 oktober 2009 lade kommissionen fram ett förslag till förordning om att förenkla förfarandena i internationella arvstvister (se IP/09/1508). Enligt detta förslag skulle det finnas ett enda kriterium för att fastställa både vilka myndigheter som är behöriga och vilken lag som ska tillämpas i ett arvsärende med anknytning till flera EU-medlemsstater, nämligen den avlidnes hemvist. Personer som är bosatta utomlands kommer dock kunna välja att låta arvsärendet som helhet handläggas enligt lagstiftningen i den medlemsstat där de är medborgare.

Bakgrund

I EU förekommer varje år omkring 4,5 miljoner arvsärenden, av vilka 10 % har en internationell dimension. Dessa arvsärenden bedöms representera ett värde av omkring 123 miljarder euro om året.

De bestämmelser som ska tillämpas i samband med arvsärenden med anknytning till flera medlemsstater är mycket komplicerade och verkningarna av dem är svåra att förutse. Bestämmelserna om behörig myndighet och tillämplig lag varierar avsevärt från en medlemsstat till en annan. Detta leder till stor osäkerhet och vånda dels för personer som vill ha möjlighet att planera vad som ska hända med deras kvarlåtenskap, och dels för dessa personers arvingar, som riskerar att dras in i rättsliga och administrativa problem om den ärvda egendomen befinner sig i en annan medlemsstat.

För att hjälpa medborgarna att hålla sig bättre underrättade om denna lagstiftning har notariernas gemensamma råd i EU, med stöd av kommissionen, inrättat en särskild webbplats (www.successions-europe.eu). Texterna på webbplatsen finns på 22 officiella EU-språk samt kroatiska.

Förslaget till förordning om att underlätta förfarandena i internationella arvsärenden är ett konkret exempel på hur EU arbetar för att skapa ett gemensamt område med rättvisa som kan underlätta invånarnas vardag, i enlighet med vad kommissionens vice ordförande Viviane Reding har redogjort för i en handlingsplan för 2010–2014 och i 2010 års rapport om EU-medborgarskapet (se IP/10/1390).

Ytterligare information

  • Europeiska kommissionen – Family matters and successions:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

  • Nyhetssidan för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kontaktpersoner :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar