Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Plány Európskej komisie uľahčiť právne prekážky v prípade dedenia s cezhraničným prvkom dnes v Európskom parlamente významne pokročili

Brusel, 1. marca 2012 – Návrhy Európskej komisie uľahčiť právne prekážky v prípade, keď člen rodiny umrie v inom členskom štáte EÚ a zanechá tam majetok, zaznamenali po dnešnom hlasovaní vo vedúcom výbore Európskeho parlamentu dôležitý krok ku konečnému schváleniu.

Viac ako 12,3 miliónov Európanov žije v inom členskom štáte EÚ a každý rok sa uskutočňuje približne 450 000 medzinárodných dedičských konaní týkajúcich sa majetku v hodnote viac ako 120 miliárd EUR. Rodiny ako majitelia domov a bankových účtov sa stretajú s rôznymi pravidlami o jurisdikcii a o uplatniteľných zákonoch v 27 členských štátoch EÚ. Ako sa bude napríklad postupovať, ak zomrie nemecký občan, ktorý mal dom v južnom Francúzsku? Uplatnia sa na jeho majetok francúzske alebo nemecké zákony o dedičstve?

Dnešné hlasovanie v Parlamente môže čoskoro vyústiť do podstatného zjednodušenia medzinárodných dedičských konaní tým, že sa zavedenie jediné kritérium pre určenie jurisdikcie, ako aj uplatniteľného práva v prípade cezhraničného dedenia, a to miesto obvyklého pobytu zosnulého. Hlasovaním sa takisto pripravila pôda pre zavedenie európskeho osvedčenia o dedičstve, ktoré bez akýchkoľvek ďalších formalít umožní preukázať postavenie dediča alebo správcu dedičstva v celej Únii. V porovnaní so súčasnou situáciou to bude významným krokom vpred, pretože dovolať sa príslušných práv je v dnešných podmienkach niekedy veľmi náročné. Výsledkom budú rýchlejšie konania s nižšími nákladmi.

Po dnešnom hlasovaní vo Výbore Európskeho parlamentu pre právne veci postúpi právny predpis na schválenie do pléna Európskeho parlamentu a do Rady 27 ministrov spravodlivosti EÚ.

Smrť člena rodiny je smutnou a bolestnou udalosťou, a to aj bez ďalších starostí s právnymi formalitami,“ povedala Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť a podpredsedníčka Komisie. „Dnešné hlasovanie vo Výbore Európskeho parlamentu pre právne veci je dôležitým krokom smerom k právnej istote pre tisícky rodín, ktoré sú konfrontované s medzinárodným dedičským konaním. Dúfam, že v záujme viac ako 12 miliónov občanov EÚ, ktorých sa môže nové právo EÚ o dedení s medzinárodným prvkom týkať, Parlament a Rada čoskoro dospejú ku konečnej dohode. Najmä európske osvedčenie o dedičstve by významne zjednodušilo právne formality v prípade dedenia v cezhraničných situáciách.“

Dňa 14. októbra 2009 Komisia navrhla nariadenie, ktoré by zjednodušilo medzinárodné dedičské konania (pozri IP/09/1508). Podľa nariadenia by existovalo jediné kritérium, na základe ktorého by bolo možné určiť príslušné orgány a uplatniteľné právo vzťahujúce sa na cezhraničné dedičské konanie, a to miesto obvyklého pobytu zosnulého. Občania, ktorí žijú v zahraničí, sa však budú môcť rozhodnúť pre právo krajiny svojej štátnej príslušnosti. To sa bude uplatňovať na celý ich majetok, ktorý bude predmetom dedičstva.

Kontext

Každý rok sa v EÚ uskutočňuje okolo 4,5 milióna dedičských konaní, z čoho je viac ako 10 % s medzinárodným prvkom. Tieto konania sa týkajú majetku v hodnote približne 123 miliárd EUR ročne.

Pravidlá vzťahujúce sa na medzinárodné dedičské konania sú veľmi zložité a dajú sa len ťažko predvídať. Pravidlá, ktorými sa určuje príslušná jurisdikcia a uplatniteľné právo, sa v závislosti od členského štátu závažne líšia. To vedie k značnej právnej neistote a obávam ľudí, ktorí chcú rozdeliť svoj majetok a určiť dedičov, alebo tých, ktorí musia čeliť právnym a administratívnym ťažkostiam, ak dedia majetok v inom členskom štáte.

Kvôli zvýšeniu informovanosti občanov o týchto zákonoch Rada notárov EÚ s podporou Európskej komisie zriadila webovú stránku (www.successions-europe.eu) v 22 jazykoch EÚ a chorvátskom jazyku.

Návrh nariadenia na zjednodušenie dedenia s medzinárodným prvkom je konkrétnym príkladom toho, ako EÚ smeruje k vytvoreniu priestoru spravodlivosti, ktorý uľahčí každodenný život občanov, v súlade so stanovenými cieľmi podpredsedníčky Komisie Viviane Redingovej v akčnom pláne na roky 2010-2014, ako aj v správe o občianstve EÚ za rok 2010 (pozri IP/10/1390).

Ďalšie informácie

Európska komisia – Rodinné záležitosti a dedenie:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar