Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Ważne głosowanie w Parlamencie Europejskim – krok w kierunku realizacji planów Komisji Europejskiej dotyczących zmniejszenia obciążeń prawnych w transgranicznych sprawach spadkowych

Bruksela, 1 marca 2012 r. – Propozycje Komisji Europejskiej dotyczące zmniejszenia obciążeń prawnych w przypadku śmierci członka rodziny posiadającego majątek w innym kraju UE są coraz bliżej ostatecznego zatwierdzenia w następstwie dzisiejszego głosowania w zajmującej się tą sprawą komisji Parlamentu Europejskiego.

Około 12,3 mln Europejczyków zamieszkuje w innym kraju UE, a każdego roku odbywa się ok. 450 tys. transgranicznych spraw spadkowych, których wartość szacuje się na ponad 120 mld euro. W 27 państwach członkowskich UE właściciele domów i kont bankowych napotykają na różne przepisy w zakresie właściwości sądów i prawa właściwego. Przykładowo, w przypadku śmierci niemieckiego obywatela posiadającego dom na południu Francji powstaje pytanie, które prawo spadkowe będzie się odnosiło do jego własności: francuskie czy niemieckie?

Wynik dzisiejszego głosowania w Parlamencie może szybko doprowadzić do znacznego uproszczenia międzynarodowych spraw spadkowych poprzez zastosowanie jednolitego kryterium, pozwalającego określić zarówno właściwość sądu, jak i prawo właściwe mające zastosowanie w transgranicznym postępowaniu spadkowym: kryterium tym będzie zwykłe miejsce pobytu osoby zmarłej. Głosowanie również toruje drogę do wprowadzenia europejskiego certyfikatu spadkowego, który umożliwi obywatelom wykazanie statusu spadkobiercy lub zarządcy spadku bez dodatkowych formalności na terenie całej Unii. Będzie to znaczny postęp w porównaniu do sytuacji obecnej, w której obywatele niekiedy napotykają niezwykłe trudności w wyegzekwowaniu swoich praw. Skutkiem będą krótsze i mniej kosztowne postępowania.

Po dzisiejszym głosowaniu w Komisji Prawnej w Parlamencie Europejskim przepisy te zostaną przekazane do zatwierdzenia na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego i posiedzeniu Rady 27 ministrów sprawiedliwości UE.

„Śmierć członka rodziny jest zdarzeniem wystarczająco smutnym i traumatycznym, bez mnożenia dodatkowych trudności prawnych” – stwierdziła unijna komisarz ds. sprawiedliwości i wiceprzewodnicząca Komisji, Viviane Reding. „Dzisiejsze głosowanie Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego jest ważnym krokiem w kierunku zagwarantowania pewności prawnej dla tysięcy rodzin uczestniczących w międzynarodowych sprawach spadkowych. W interesie ponad 12 mln obywateli UE, których mogą dotyczyć nowe przepisy UE związane z międzynarodowymi sprawami spadkowymi, mam nadzieję, że Parlament Europejski i Rada wkrótce osiągną ostateczne porozumienie. W szczególności europejski certyfikat spadkowy ułatwiłby w znacznym stopniu formalności prawne związane ze sprawami spadkowymi w sytuacjach transgranicznych”.

W dniu 14 października 2009 r. Komisja zaproponowała rozporządzenie mające na celu uproszczenie przepisów dotyczących międzynarodowych spraw spadkowych (zob. IP/09/1508). Zgodnie z tym rozporządzeniem stosowane będzie jednolite kryterium, pozwalające określić z góry zarówno właściwość władz, jak również prawo mające zastosowanie w postępowaniu spadkowym o wymiarze transgranicznym: kryterium tym będzie zwykłe miejsce pobytu osoby zmarłej. Obywatele zamieszkali za granicą będą mogli natomiast wybrać prawo właściwe kraju, którego są obywatelami, w odniesieniu do całości postępowania spadkowego.

Kontekst

Rocznie w UE otwiera się ok. 4,5 mln spraw spadkowych, z czego około 10% ma wymiar międzynarodowy. Wartość spadków jest szacowana na około 123 mld euro rocznie.

Tymczasem przepisy mające zastosowanie do międzynarodowych spraw spadkowych są niezwykle skomplikowane i trudne do przewidzenia. Jeśli chodzi o przepisy regulujące właściwość sądu i prawo właściwe, istnieją duże różnice między państwami członkowskimi. Fakt ten prowadzi do znaczącej niepewności prawnej i jest źródłem niepokoju nie tylko dla osób pragnących zaplanować kwestie związane ze spadkiem, ale również dla ich spadkobierców, którzy w przypadku majątku znajdującego się w innym państwie członkowskim mogą zostać uwikłani w trudności natury prawnej i administracyjnej.

Aby lepiej poinformować obywateli o przepisach dotyczących kwestii spadkowych, Rada Notariatów Unii Europejskiej, przy wsparciu Komisji Europejskiej, stworzyła stronę internetową (www.successions-europe.eu) dostępną w 22 językach UE oraz w języku chorwackim.

Wniosek dotyczący rozporządzenia upraszczającego postępowanie w międzynarodowych sprawach spadkowych jest konkretnym przykładem działań UE na rzecz tworzenia przestrzeni sprawiedliwości, która ma ułatwić codzienne życie obywateli. Cel ten wyznaczyła wiceprzewodnicząca Viviane Reding w dniu 20 kwietnia 2010 r. w planie działania na lata 2010-2014 i w Sprawozdaniu UE w sprawie obywatelstwa europejskiego z 2010 r. (zob. IP/10/1390).

Więcej informacji:

  • Komisja Europejska – sprawy rodzinne i sprawy spadkowe:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

  • Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kontakt:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar