Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europees Parlement brengt vereenvoudiging van grensoverschrijdende erfopvolging dichterbij

Brussel, 1 maart 2012. Onlangs heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend om de regelgeving te vereenvoudigen die van toepassing is wanneer een familielid eigendommen in een andere EU-lidstaat nalaat. Door de positieve uitslag van de stemming in het bevoegde comité van het Europees Parlement is de definitieve goedkeuring van dit voorstel een stuk dichterbij gekomen.

Er wonen ongeveer 12,3 miljoen Europeanen niet in hun eigen EU-lidstaat. Jaarlijks zijn er in de EU circa 450 000 internationale erfopvolgingen, waarmee naar schatting meer dan 120 miljard euro is gemoeid. Als eigenaars van huizen en bankrekeningen krijgen families in de 27 EU-lidstaten te maken met uiteenlopende regels inzake rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht. Wanneer bijvoorbeeld een Duits burger met een huis in Zuid-Frankrijk overlijdt, is dan het Franse of het Duitse erfrecht van toepassing op zijn eigendom?

Door de stap die het Parlement vandaag heeft gezet, zou de afhandeling van internationale erfopvolging binnenkort veel gemakkelijker kunnen worden. Zo zou er één duidelijk criterium komen om bij grensoverschrijdende erfopvolging het toepasselijke recht en de rechterlijke bevoegdheid vast te stellen, nl. de gewone verblijfplaats van de overledene. De uitslag van de stemming maakt ook de weg vrij voor een Europese verklaring van erfrecht, waarmee burgers zonder verdere formaliteiten overal in de EU kunnen aantonen dat zij erfgenaam of beheerder van een nalatenschap zijn. Dit is een belangrijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie, waarin mensen soms grote moeilijkheden ondervinden bij het uitoefenen van hun rechten. Door dit voorstel worden de procedures sneller en goedkoper.

Nu de Commissie juridische zaken van het Europees Parlement het wetgevingsvoorstel heeft aangenomen, zal het ter goedkeuring worden voorgelegd aan de plenaire vergadering van het Europees Parlement en aan de Raad, in dit geval de 27 ministers van Justitie van de EU.

"De dood van een familielid is een treurige en emotionele gebeurtenis – daar moeten niet ook nog eens juridische hoofdbrekens bijkomen", aldus Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. "De Commissie juridische zaken van het Europees Parlement heeft er vandaag voor gezorgd dat rechtszekerheid een stuk dichterbij is gekomen voor de duizenden families die met internationale erfopvolging te maken hebben. Ik hoop voor de meer dan 12 miljoen EU-burgers op wie deze nieuwe EU-wet inzake van toepassing kan zijn, dat het Parlement en de Raad snel tot een definitief akkoord komen. Met name de Europese verklaring van erfrecht zou de juridische formaliteiten in grensoverschrijdende situaties sterk kunnen vereenvoudigen."

Op 14 oktober 2009 heeft de Commissie een verordening voorgesteld om de afhandeling van internationale erfopvolgingen te vereenvoudigen (zie IP/09/1508). Krachtens de verordening zou er één enkel criterium zijn om te bepalen welke instanties bevoegd zijn en welk recht van toepassing is op een grensoverschrijdende erfopvolging, nl. de gewone verblijfplaats van de overledene. Burgers die in het buitenland wonen, zullen er echter voor kunnen kiezen hun eigen nationaal recht toe te passen op hun hele erfopvolging.

Achtergrond

Er zijn in de EU circa 4,5 miljoen erfopvolgingen per jaar, waarvan ongeveer 10% internationale aspecten heeft. Met deze internationale erfopvolgingen is jaarlijks circa 123 miljard euro gemoeid.

De voorschriften betreffende internationale erfopvolgingen zijn bijzonder complex en moeilijk voorspelbaar. De regels inzake de bevoegdheid en het toepasselijke recht verschillen sterk per lidstaat. Burgers die hun erfopvolging willen plannen kampen hierdoor met grote rechtsonzekerheid en andere zorgen. Hetzelfde geldt voor hun erfgenamen, die in een juridisch en administratief steekspel verwikkeld kunnen raken wanneer zij eigendommen erven in een andere lidstaat.

Om burgers te helpen zich beter te informeren over deze regels, heeft de Raad van de notariaten van de Europese Unie met steun van de Europese Commissie een website opgezet in 22 EU-talen plus Kroatisch (www.successions-europe.eu).

De vereenvoudiging van internationale erfopvolgingen is een concreet voorbeeld van hoe de EU werkt aan rechtsruimte die het dagelijks leven van de burgers zal vergemakkelijken, zoals vicevoorzitter Reding op 20 april 2010 heeft uiteengezet in een actieplan voor 2010-2014 en zoals ook blijkt uit het Verslag over het EU-burgerschap 2010 (zie IP/10/1390).

Voor meer informatie

  • Europese Commissie – Familiezaken en erfopvolging:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

  • Algemene nieuwssite van DG Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

  • Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar