Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Komisijas plāni mazināt juridisko slogu pārrobežu mantojuma lietās ir būtiski pavirzījušies uz priekšu Eiropas Parlamentā

Briselē, 2012. gada 1. martā. Eiropas Komisijas priekšlikumi mazināt juridisko slogu gadījumos, kad nomirst ģimenes loceklis, kam ir īpašums citā ES valstī, pēc šodienas balsojuma Eiropas Parlamenta galvenajā komitejā ir būtiski pavirzījušies tuvāk to pieņemšanai.

Apmēram 12,3 miljoni eiropiešu dzīvo citā ES valstī un katru gadu ir apmēram 450 000 starptautisku mantojuma lietu, kuru kopējā vērtība pārsniedz 120 miljardus eiro. Ja ģimenei pieder īpašums ‑ ēkas un konti bankā ‑, tā saskaras ar dažādiem noteikumiem attiecībā uz jurisdikciju un piemērojamajiem tiesību aktiem 27 ES dalībvalstīs. Piemēram, ja nomirst Vācijas pilsonis, kam pieder māja Dienvidfrancijā ‑ vai šim viņa īpašumam būtu jāpiemēro Francijas vai Vācijas mantojuma tiesības?

Pateicoties Parlamenta šodienas balsojumam, drīzumā var tikt vienkāršota starptautisku mantojuma lietu kārtošana, jo tiks izmantots viens kritērijs, lai noteiktu jurisdikciju un piemērojamos tiesību aktus pārrobežu mantojumam: mirušās personas pastāvīgā dzīvesvieta. Balsojums arī palīdzēs ieviest Eiropas mantojuma apliecību, kas visā ES bez papildu formalitātēm ļaus cilvēkiem pierādīt savu mantinieka vai mantojuma pārvaldītāja statusu. Tas būs ievērojams uzlabojums salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju, kad cilvēki dažkārt saskaras ar lielām grūtībām savu tiesību īstenošanā. Rezultātā tiks paātrinātas procedūras un samazinātas izmaksas.

Pēc šodienas balsojuma Eiropas Parlamenta Juridiskajā komitejā tiesību akta projekts tiks virzīts apstiprināšanai Eiropas Parlamenta plenārsēdē un Padomē, kurā tiekas 27 ES dalībvalstu tieslietu ministri.

"Ģimenes locekļa nāve ir skumjš un traumatisks notikums, juridiskas formalitātes rada vien papildu raizes," teica Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. "Šodienas balsojums Eiropas Parlamenta Juridiskajā komitejā ir būtisks solis tuvāk tam, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību tūkstošiem ģimeņu, kas saskārušās ar starptautisku mantojumu. Vairāk kā 12 miljonu ES pilsoņu interesēs, kurus potenciāli skars jaunais ES tiesību akts par starptautisko mantojumu, es ceru, ka Parlaments un Padome drīzumā spēs panākt galīgo vienošanos. Jo īpaši Eiropas mantojuma apliecība būtiski samazinātu juridiskās formalitātes mantojuma lietās pārrobežu situācijās."

Komisija 2009. gada 14. oktobrī ierosināja Regulu, lai vienkāršotu starptautisko mantojuma lietu kārtošanu (skatīt IP/09/1508). Saskaņā ar regulu būtu viens kritērijs, lai noteiktu iestāžu jurisdikciju un piemērojamos tiesību aktus pārrobežu mantojumam: mirušās personas pastāvīgā dzīvesvieta. Tomēr ārvalstīs dzīvojoši cilvēki varēs izvēlēties piemērot savas pilsonības valsts tiesību aktus visam mantojumam.

Vispārīga informācija

ES katru gadu ir apmēram 4,5 miljoni mantojuma lietu, no kurām apmēram 10 % ir starptautiskas lietas. Šo mantojuma lietu vērtība ir apmēram 123 miljardi eiro gadā.

Starptautiskajiem mantojumiem piemērojamie noteikumi ir ļoti sarežģīti un grūti paredzami. Noteikumi par jurisdikciju un piemērojamajiem tiesību aktiem dažādās dalībvalstīs ievērojami atšķiras. Tas rada tiesisko nenoteiktību un sarežģījumus cilvēkiem, kas vēlas plānot savu mantojumu, un viņu mantiniekiem, kuriem var rasties juridiskas un administratīvas grūtības sakarā ar mantojumu citā dalībvalstī.

Lai uzlabotu pilsoņu informētību par šiem tiesību aktiem, Eiropas Savienības notāru padome ar Eiropas Komisijas atbalstu ir izveidojusi tīmekļa vietni (www.successions-europe.eu) 22 ES valodās un horvātu valodā.

Priekšlikums regulai, kas atvieglo starptautisko mantojuma lietu kārtošanu, ir konkrēts piemērs ES darbam tiesiskuma telpas izveidē, kura uzlabos pilsoņu ikdienas dzīvi, kā norādījusi Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga par Rīcības plānu 2010.-2014. gadam 2010. gada 20. aprīlī, kā arī vēlāk par 2010. gada ziņojumu par ES pilsonību (skatīt IP/10/1390).

Papildu informācija

  • Eiropas Komisija – Ģimenes un mantojuma lietas:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

  • Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

  • Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar