Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Euroopa Komisjoni kava vähendada piiriüleste pärimisasjadega seotud õiguslikku tõendamiskoormust jõudis Euroopa Parlamendis sammu rakendamisele lähemale

Brüssel, 1. märts 2012. Euroopa Komisjoni ettepanek vähendada õiguslikku tõendamiskoormust muus Euroopa Liidu liikmesriigis vara omava pereliikme surma korral jõudis täna Euroopa Parlamendi õiguskomisjonis toimunud hääletamise järel sammu lõplikule heakskiitmisele lähemale.

Ligikaudu 12,3 miljonit eurooplast ei ela oma koduriigis, vaid mõnes muus ELi liikmesriigis, ning aasta jooksul menetletakse ligikaudu 450 000 rahvusvahelist pärimisasja, mille rahaline väärtus on kokku üle 120 miljardi euro. Vara (kinnisvara ja pangakonto) omanikena puutuvad perekonnad ELi 27 liikmesriigis kokku erinevate pädevust ja kohaldatavat õigust käsitlevate eeskirjadega. Näiteks kui sureb Saksa kodanik, kellel on maja Lõuna-Prantsusmaal, siis kas tema vara suhtes kohaldatakse Prantsusmaa või Saksamaa pärimisõigust?

Parlamendis täna toimunud hääletamise tulemusena võib rahvusvaheliste pärimisasjade menetlemine peagi oluliselt lihtsustuda, kuna piiriüleste pärimisasjade puhul pädevate asutuste ja kohaldatava õiguse kindlaksmääramisel hakataks edaspidi kasutama ainult ühte kriteeriumit: surnud isiku alaline elukoht. Hääletamisega pandi ka alus Euroopa pärimistunnistuse kasutuselevõtule. Pärimistunnistusega võimaldatakse pärijatel ja pärandi hooldajatel tõendada kogu ELis ilma täiendavate formaalsusteta oma õigusi ja volitusi. Kõnealune uuendus parandab tajutavalt praegust olukorda, kus oma õiguste kasutamiseks tuleb mõnikord käia läbi tõeline kadalipp. Tänu uuendusele kiirenevad menetlused ja vähenevad nendest tulenevad kulud.

Euroopa Parlamendi õiguskomisjonis täna toimunud hääletamise järel edastatakse ettepanek heakskiitmiseks parlamendi täiskogule ja 27 liikmesriigi justiitsministritest koosnevale nõukogu koosseisule.

Pereliikme surm on kurb ja traumeeriv sündmus. Igasugused õiguslikud sekeldused teevad asja ainult hullemaks,” nentis ELi õigusküsimuste volinik ja komisjoni asepresident Viviane Reding. „Euroopa Parlamendi õiguskomisjonis täna toimunud hääletus on suur samm edasi õiguskindluse tagamisel tuhandetele perekondadele, kellel on vaja ajada rahvusvahelisi pärimisasju. Ma loodan, et parlament ja nõukogu jõuavad peagi lõplikule kokkuleppele, sest see on üle 12 miljoni ELi kodaniku huvides, keda uus ELi rahvusvaheliste pärimisasjade määrus võib tõenäoliselt mõjutada. Euroopa pärimistunnistuse kasutuselevõtmisega võidakse nimelt olulisel määral vähendada õiguslikku tõendamiskoormust piiriüleste pärimisasjade korral.”

Komisjon esitas 14. oktoobril 2009 ettepaneku määruse kohta, millega lihtsustatakse rahvusvaheliste pärimisasjade lahendamist (IP/09/1508). Määruse kohaselt kasutatakse piiriüleste pärimisasjade puhul pädevate asutuste ja kohaldatava õiguse kindlaksmääramiseks ainult ühte kriteeriumit: surnud isiku alaline elukoht. Välismaal elavad pärandajad võivad siiski otsustada, et kogu nende pärandvara suhtes kohaldatakse selle riigi õigust, mille kodanikud nad on.

Taustteave

ELis menetletakse aastas ligikaudu 4,5 miljonit pärimisasja, millest umbes 10% on rahvusvahelist laadi. Nende pärimisasjade rahaline väärtus on aastas kokku ligikaudu 123 miljardit eurot.

Rahvusvaheliste pärimisasjade suhtes kohaldatavad eeskirjad on paraku väga keerukad ja etteaimamatud. Mitte ainult pädevust, vaid ka kohaldatavat õigust reguleerivad sätted varieeruvad liikmesriigiti olulisel määral. See lööb suure mõra õiguskindlusesse, mille tõttu kannatavad inimesed, kes soovivad pärimiskorra ise oma eluajal kindlaks määrata, või ka need, kes peavad seetõttu, et päritud vara asub teises liikmesriigis, vedama vägikaigast kohtu- ja ametiasutustega.

Selleks et teavitada kodanikke kõnealustest õiguslikest küsimustest, koostas Euroopa Liidu Notarite Nõukogu Euroopa Komisjoni toetusel veebisaidi (www.successions-europe.eu), mis on kättesaadav ELi 22 ametlikus keeles ning lisaks sellele ka horvaadi keeles.

Ettepanek määruse kohta, millega lihtsustatakse rahvusvaheliste pärimisasjade lahendamist, on konkreetne näide sellest, kuidas EL püüdleb õigusel rajaneva ala loomise suunas, et hõlbustada oma kodanike igapäevaelu. Asepresident Reding on seda 20. aprillil 2010 kirjeldanud 2010.–2014. aasta tegevuskavas ning samuti 2010. aasta aruandes ELi kodakondsuse kohta (vt IP/10/1390).

Lisateave

Euroopa Komisjon – perekonnaküsimused ja pärimisasjad:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar