Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Предложенията на Европейската комисия за облекчаване на юридическите формалности при трансгранично наследяване преодоляват важен етап в Европейския парламент

Брюксел, 1 март 2012 г. — Предложенията на Европейската комисия за облекчаване на юридическите формалности при смърт на член от семейството, притежаващ имущество в друга страна от ЕС, преодоляха важен етап, който ги доближава до окончателното им одобряване след гласуване днес във водещата комисия на Европейския парламент.

Около 12,3 милиона европейци живеят в друга страна от ЕС и всяка година има около 450 000 наследявания с международен елемент, оценявани на над 120 млрд. евро. Като притежатели на имущество — недвижими имоти и банкови сметки — семействата се сблъскват с различни правила относно компетентността и приложимото право в 27-те държави членки. Например, ако почине германски гражданин, който е собственик на къща в Южна Франция, кое наследствено право следва да се прилага към имуществото — френското или германското?

Днешното гласуване в Парламента може да доведе в скоро време до значително опростяване на уреждането на наследяването с международен елемент, като се осигури единен критерий за определяне както на компетентността, така и на приложимото право при трансгранично наследяване — този на обичайното местопребиваване на починалия. Гласуването също така проправя пътя за въвеждането на европейско удостоверение за наследство, което ще позволи доказването на статута на наследник или на управител на наследство в целия ЕС без други формалности. Това представлява значителен напредък по отношение на настоящото положение, при което понякога е много трудно да се упражнят притежаваните права. В резултат на въвеждането на удостоверението за наследство процедурите ще се ускорят, а разходите за тях ще намалеят.

След днешното гласуване в Комисията по правни въпроси на Европейския парламент, законодателното предложение ще бъде подложено на гласуване в пленарно заседание на Европейския парламент и на заседание на Съвета в състав министри на правосъдието на 27-те държави — членки на ЕС.

„Смъртта на член на семейството е скръбно и травмиращо събитие, и без допълнителните правни главоблъсканици,“ заяви комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието и заместник-председател на Комисията Вивиан Рединг. „С днешното гласуване на Комисията по правни въпроси на Европейския парламент се прави важна стъпка в посока на осигуряване на правна сигурност за хиляди семейства, които трябва да се справят с наследяване с международен елемент. В интерес на повече от 12 милиона граждани на ЕС, които потенциално може да бъдат засегнати от новото законодателство на ЕС в областта на наследяването с международен елемент, се надявам, че Европейският парламент и Съветът скоро ще могат да постигнат окончателно съгласие. По-конкретно, европейското удостоверение за наследство значително ще облекчи правните формалности при наследяване в трансгранични ситуации.“

На 14 октомври 2009 г. Комисията направи предложение за регламент за опростяване на уреждането на наследяването с международен елемент (вж. IP/09/1508). В регламента е предвиден единен критерий за определяне както на компетентния орган, така и на приложимото право при трансгранично наследяване — този на обичайното местопребиваване на починалия. Хората, живеещи в чужбина, ще могат обаче да избират към наследството им в неговата цялост да се прилага правото на държавата, чиито граждани са.

Контекст

Всяка година в ЕС има около 4,5 милиона случая на наследяване, от които около 10 % са с международно измерение. Тези случаи на наследяване се оценяват на около 123 милиарда евро годишно.

Правилата, които се прилагат към наследяването с международен елемент, са изключително сложни и трудно предвидими. Правилата, които уреждат компетентността и приложимото право, се различават в значителна степен в отделните държави членки. Това води до голяма правна несигурност и затруднения за хората, които искат да планират предварително наследяването, и за техните наследници, или които могат да се окажат забъркани в правни и административни трудности при наследяването на имущество в друга държава членка.

За да може гражданите да бъдат по-добре информирани относно различните законодателства, с подкрепата на Европейската комисия Съветът на нотариусите в ЕС създаде уебсайт (www.successions-europe.eu), който е достъпен на 22 от езиците на ЕС и на хърватски.

Предложението за регламент за улесняване на наследяването с международен елемент е конкретен пример за това как ЕС работи в посока на създаване на пространство на правосъдие, което да улесни ежедневието на гражданите, както бе посочено от заместник-председателя Рединг на 20 април 2010 г. в Плана за действие за периода 2010—2014 г. и в Доклада за гражданството на ЕС за 2010 г. (вж. IP/10/1390).

За повече информация

  • Европейска комисия — семейноправни въпроси и наследяване:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

  • Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

  • Интернет страница на заместник-председателя на Европейската комисия Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

За контакти:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)


Side Bar