Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Dvigubo neapmokestinimo problemos sprendimas siekiant užtikrinti teisingesnes ir griežtesnes mokesčių sistemas

Briuselis, 2011 m. vasario 29 d. Dėl dvigubo neapmokestinimo valstybės narės netenka daug pajamų, o bendrojoje rinkoje sudaromos sąlygos nesąžiningai įmonių konkurencijai. Ši problema atsiranda, kai dėl nacionalinių mokesčių sistemų neatitikimo tarpvalstybinės įmonės išvengia mokesčių mokėjimo. Agresyvias mokesčių schemas planuojantys subjektai dažnai ieško būdų, kaip pasinaudoti valstybių narių sistemų spragomis, kad būtų galima išvengti mokesčių.

Siekdama kovoti su šia problema, Komisija ėmėsi pirmųjų veiksmų ir šiandien pradėjo viešąsias konsultacijas dvigubo tarpvalstybinių įmonių neapmokestinimo tema. Konsultacijų tikslas – įvertinti visą problemos mastą ir nustatyti pagrindinius trūkumus. Remdamasi šia informacija, iki 2012 m. pabaigos Komisija parengs tinkamiausias politikos priemones. Siekiant paskatinti konsultacijose dalyvauti tuos subjektus, kurie gali turėti realios informacijos apie tai, kaip įmonės praktiškai pasinaudoja dvigubo neapmokestinimo galimybe, bus priimama anoniminė informacija. Konsultacijos visomis oficialiosiomis ES kalbomis vyks iki 2012 m. gegužės 30 d.

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė:

„Sąžiningumas turi būti mūsų mokesčių politikos pagrindas. Dėl dvigubo neapmokestinimo sąžiningai nesidalijama mokesčių našta ir neteisingai suteikiamas konkurencinis pranašumas įmonėms, kurios siekia pasinaudoti dvigubo neapmokestinimo galimybe. Išsprendus dvigubo neapmokestinimo problemą, valstybės narės gaus daug pajamų, be to, taip pat bus užtikrinta stipresnė ir sąžiningesnė bendroji rinka visoms ES įmonėms.“

Viešosiose konsultacijose nagrinėjamas tarpvalstybinis dvigubas įmonių neapmokestinimas, t. y. atvejai, kai skirtingos dviejų šalių nacionalinės taisyklės ir (arba) netinkamos nacionalinės mokesčių priemonės lemia neapmokestinimą. Pavyzdžiui, taip gali atsitikti tuo atveju, jeigu šalys skirtingai apibrėžia įmones ir dėl to abiejose šalyse jų pajamos neapmokestinamos. Konsultacijose nagrinėjami tiesioginiai mokesčiai, pavyzdžiui, įmonių pelno mokesčiai, nerezidentų pajamų mokesčiai, kapitalo prieaugio mokesčiai, išskaičiuojamieji mokesčiai, paveldėjimo mokesčiai ir dovanojimo mokesčiai.

Komisija prašo visų suinteresuotųjų asmenų, įskaitant verslo ir akademinės srities mokesčių ekspertus, pateikti faktinių dvigubo neapmokestinimo ES ir dvigubo neapmokestinimo, susijusio su trečiosiomis šalimis, pavyzdžių.

Pagrindiniai faktai

2012 m. metinėje augimo apžvalgoje (žr. MEMO/11/821) Komisija pripažino, kad valstybės narės turi atsižvelgti į pajamų didinimo priemones. Šiomis aplinkybėmis svarbu geriau koordinuoti mokesčius ES mastu.

2011 m. birželio 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose Komisijos prašyta užtikrinti, kad būtų vengiama žalingos praktikos, ir pateikti pasiūlymų, kaip kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu.

Komunikate dėl dvigubo apmokestinimo bendrojoje rinkoje (žr. IP/11/1551) Komisija nurodė, kad kai valstybės narės siekia užtikrintų ir papildomų mokestinių įplaukų ir nori, kad mokesčių mokėtojai jomis pasitikėtų, svarbu, kad jos imtųsi reikiamų priemonių dvigubam apmokestinimui ir dvigubam neapmokestinimui pašalinti.

Pastabas galima siųsti TAXUD-D1-CONSULTATION-DNT@ec.europa.eu iki 2012 m. gegužės 30 d.

Konsultacijų dokumentas pateikiamas

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar