Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Získajte väčší vplyv na tvorbu európskych politík: Komisia predĺžila lehotu na verejné konzultácie na 12 týždňov a vytvorila novú „informačnú službu“

Brusel 3. januára 2012 – Európska komisia poskytuje od 1. januára občanom, podnikom a mimovládnym organizáciám lehotu minimálne 12 týždňov, aby vyjadrili svoje pripomienky k návrhom nových politík a právnych predpisov. V minulosti predstavovala táto lehota 8 týždňov. Všetky zúčastnené strany sa tak budú môcť lepšie zapojiť do tvorby politík EÚ už v ranom štádiu. Komisia takisto vytvorila službu, ktorá bude upozorňovať na budúce iniciatívy: organizácie, ktoré sa zaregistrujú do registra transparentnosti, si môžu túto službu objednať, aby získavali včasné informácie o plánoch nových iniciatív v príslušnej oblasti ich záujmu, a to s predstihom jedného roku pred ich prijatím.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso v tejto súvislosti uviedol: „Na to, aby boli naše politiky správne nastavené, je veľmi dôležité počúvať ľudí, ktorých sa budú dotýkať. Tým, že sa predĺži lehota na verejné konzultácie, sa posilní hlas občanov, podnikov a organizácií pri tvorbe politík, ktoré budú v prospech všetkých.“

Komisia verí, že predĺžená lehota na verejné konzultácie a nová upozorňovacia služba pomôžu zvýšiť účasť na týchto konzultáciách, najmä pokiaľ ide o skupiny, ktoré na nich doposiaľ neboli dostatočne zastúpené. Napríklad zväzy malých a stredných podnikov budú mať teraz viac času sa zorganizovať a so svojimi členmi náležite prediskutovať dosah nového návrhu politiky na malé podniky.

V súlade s politikou „inteligentnej regulácie“ má Komisia v úmysle zapojiť občanov a podniky do legislatívneho procesu a zaistiť tak, aby sa pri príprave návrhu právneho predpisu zohľadňovali všetky relevantné skutočnosti a obavy.

Ďalšie informácie:

Pozri prebiehajúce verejné konzultácie (Váš hlas v Európe)

Pozri nadchádzajúce iniciatívy Komisie (plány)

Zaregistrujte sa do služby upozorňujúcej na plány (register transparentnosti)

Kontaktné osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)


Side Bar