Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – lehdistötiedote

Kansalaisille, yrityksille ja järjestöille paremmat edellytykset osallistua EU:n päätöksentekoon

Bryssel 3. tammikuuta 2012 – Euroopan komissio antaa kansalaisille, yrityksille ja valtiosta riippumattomille järjestöille paremmat edellytykset esittää näkemyksensä EU:n uusista toiminta- ja säädösehdotuksista pidentämällä julkisten kuulemisten vähimmäiskestoa 8 viikosta 12 viikkoon vuoden 2012 alusta alkaen. Näin niiden on helpompi osallistua EU:n päätöksentekomenettelyihin jo varhaisessa vaiheessa. Lisäksi komissio on ottanut käyttöön palvelun, joka ilmoittaa avoimuusrekisteriin kirjautuneille organisaatioille niiden toiminta-alaa koskevista tulevista aloitteista jo noin vuosi ennen niiden hyväksymistä.

Euroopan komission puheenjohtajan José Manuel Barroson mukaan uudistus auttaa EU:ta tekemään oikeanlaisia päätöksiä. ”EU:n on tärkeää ottaa päätöksenteossaan huomioon niiden ihmisten mielipiteet, joihin sen päätökset vaikuttavat. Kansalaiset, yritykset ja järjestöt saavat äänensä paremmin kuuluviin, kun ne saavat enemmän aikaa esittää näkemyksiään uusista aloitteista.”

Komissio toivoo, että kuulemisajan pidentäminen ja uusi ilmoituspalvelu tuovat kuulemisiin uusia osanottajia ja erityisesti sellaisia ryhmiä, jotka tähän asti ovat olleet aliedustettuina. Esimerkiksi pienten ja keskisuurten yritysten etujärjestöillä on nyt enemmän aikaa kerätä jäsenyrityksiltään mielipiteitä siitä, miten jokin uusi politiikka saattaa vaikuttaa pienyrityksiin.

Järkevää sääntelyä koskevan komission politiikan tavoitteena on saada kansalaiset ja yritykset mukaan lainsäädäntöprosessiin, jotta voidaan varmistaa, että säädösehdotusten valmistelussa otetaan huomioon kaikki asian kannalta olennaiset näkökohdat.

Lisätietoja:

Käynnissä olevat julkiset kuulemiset (Sinun äänesi Euroopassa)

Ennakkotietoja tulevista komission aloitteista (Roadmaps – vain englanniksi)

Rekisteröidy kuulemisia koskevaan ilmoituspalveluun (Avoimuusrekisteri)

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 30 70

Jens Mester +32 2 296 39 73


Side Bar