Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Miljö: Hur ser du på objudna gäster?

Bryssel den 29 februari 2012 – Det händer inte sällan att djur och växter förs in i en miljö som inte är naturlig för dem och sedan sprider sig så snabbt att de innebär ett hot mot den biologiska mångfalden. Vissa arter som ursprungligen inte var inhemska, som tomat och potatis, har ur ett historiskt perspektiv kunnat föras in utan att det uppstått problem. Men en stor mängd andra arter som t.ex. kanadagås, amerikansk oxgroda, parkslide och Caulerpa-alger sprider sig nu i vår miljö, och hotar den lokala faunan och floran. Ofta förorsakar de också stora skador på ekosystemen och den biologiska mångfalden. Sådana fall av invasiva främmande arter kan även bli till ett hot mot folkhälsan, orsaka skördeskador och få allvarliga ekonomiska följder. EU-kommissionen överväger nu olika sätt att hantera problemet, bland annat en ny särskild lagstiftningsakt. Därför vill man via ett internetsamråd få in synpunkter på hur man bäst ska gripa sig an den här frågan. Resultaten kommer att ligga till grund för ett förslag senare under året.

Enligt miljökommissionär Janez Potočnik beräknas de invasiva arternas skadeverkningar på vårt naturkapital kosta upp till tolv miljarder euro varje år. Det är hög tid att få till stånd en effektiv politik som kan stoppa det växande hotet, sade han i ett uttalande.

Fram till idag har mer än 11 000 främmande arter påträffats i miljön och tio till femton procent av dem har blivit invasiva. Den lagstiftning och de åtgärder som idag står till buds för att hindra dessa arter från att komma in och spridas hos oss räcker inte till för att minska riskerna. Kommissionen försöker därför komma till rätta med situationen genom en strategi baserad på tre pelare i linje med den strategi som föreslås i FN:s konvention om biologisk mångfald. Först och främst gäller det att förebygga. Nästa steg är tidig upptäckt och snabba reaktioner. Om detta inte hjälper är utrotning den sista utvägen eller eventuellt begränsning av förekomsten, så att den negativa påverkan blir så liten som möjligt.

Genom internetsamrådet hoppas man få in synpunkter på hur strategin kan anpassas till verkliga förhållanden och frågor som tas upp är eventuella handelsrestriktioner, märkningssystem, övervakningsmekanismer, bekämpningsåtgärder och återställande av skadade ekosystem. Samrådet riktar sig till alla som berörs, dvs. enskilda, näringslivet och konsumentorganisationer, intressegrupper, icke-statliga organisationer och myndigheter i medlemsländerna. Synpunkterna önskas före den 12 april 2012.

Bakgrund

Att främmande arter förs in kan vara följden av både medvetna och oavsiktliga mänskliga handlingar. Många införda arter innebär betydande fördelar för vårt samhälle och vår ekonomi, medan andra skapar obalans i ekosystemen och breder ut sig på ytterst destruktiva och skadliga sätt. Tigermyggor sprider sjukdomen denguefeber och kommer in i Europa bland annat genom ägg som fastnat på bildäck. Vattenlevande organismer som skadar havsmiljön förs främst in genom fartygens ballastvatten. Då handeln och resandet fortsätter att öka förväntas också inflödet av främmande arter öka.

Problemet anses vara det näst största hotet mot den biologiska mångfalden, efter förlusten av naturliga livsmiljöer. Den biologiska mångfalden i världen utsätts just nu för ett kraftigt tryck från en stor mängd hot som ofta skapas av mänsklig verksamhet och förvärras av klimatförändringen. Den biologiska mångfalden stöder flödet av ekosystemvaror och -tjänster (livsmedel, bränsle, fibrer, luftkvalitet, tillgången på vatten och vattenkvalitet, jordens bördighet och näringsämnenas kretslopp) och är central för människans väbefinnande. Ändå håller två tredjedelar av världens ekosystem på att förstöras. I EU visar sig detta genom kraftigt minskande fiskbestånd, omfattande markförstöring, kostsamma översvämningsskador och förlust av djur- och växtarter.

Mer information

Du kan delta i samrådet på

http://ec.europa.eu/environment/consultations/invasive_aliens.htm

Mer information om invasiva främmande arter finns på

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar