Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Okolje: kakšno je vaše mnenje o nepovabljenih gostih?

Bruselj, 29. februarja 2012 – Poznamo veliko primerov, ko so bile živali in rastline vpeljane v okolje, ki ni njihovo naravno, in se zdaj širijo tako hitro, da začenjajo ogrožati biotsko raznovrstnost. Nekatere „tujerodne“ vrste, na primer paradižnik in krompir, so bile v preteklosti vpeljane brez težav. Številne druge, med njimi kanadska gos, volovska žaba, japonski dresnik in alge iz rodu Caulerpa, pa se zdaj širijo v našem okolju in ogrožajo domače živalstvo in rastlinstvo ter povzročajo znatno škodo ekosistemom in biotski raznovrstnosti. Takšni primeri „invazivnih tujerodnih vrst“ lahko tudi ogrožajo javno zdravje, škodujejo pridelkom in živini ter pomembno vplivajo na gospodarstvo. Evropska komisija preučuje načine za spopadanje s tem problemom, vključno s sprejetjem novega, namenskega zakonodajnega instrumenta, in v okviru spletnega posvetovanja zbira mnenja o najučinkovitejših načinih reševanja tega vprašanja. Na podlagi izsledkov posvetovanj bo pozneje letos podan tudi predlog.

Komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: Škoda, ki jo invazivne vrste povzročijo našemu naravnemu kapitalu, naj bi po ocenah znašala do 12 milijard evrov na leto. Čas je, da najdemo učinkovito politiko za omejevanje te vse resnejše grožnje.

Doslej je bilo v evropskem okolju odkritih več kot 11 000 tujerodnih vrst, od katerih jih je 10 do 15 odstotkov postalo invazivnih. Obstoječi ukrepi za preprečevanje njihovega vstopa na naše ozemlje in širjenja so razdrobljeni in ne zadostujejo za bistveno zmanjšanje tveganj. Komisija zato poskuša to vrzel zapolniti s pristopom, ki temelji na treh stebrih in se sklada s pristopom, kot ga predlaga Konvencija ZN o biotski raznovrstnosti: najprej preprečevanje, sledi zgodnje odkrivanje in hitro ukrepanje, ter nazadnje, v skrajnem primeru, izkoreninjenje ali upravljanje njihove prisotnosti za zmanjševanje negativnih učinkov.

Spletno posvetovanje je namenjeno pridobivanju mnenj o tem, kako ta pristop prilagoditi dejanskemu stanju na terenu, in pokriva vprašanja, kot so morebitne trgovinske omejitve, sistemi označevanja, nadzorni mehanizmi, ukrepi za izkoreninjenje in obnova poškodovanih ekosistemov. V okviru tega posvetovanja vabimo zainteresirane strani, vključno s posamezniki, predstavniki industrije in potrošnikov, skupnostjo nevladnih organizacij in nacionalnimi organi, naj podajo svoje mnenje do 12. aprila 2012.

Ozadje

Vnašanje tujerodnih vrst je posledica namernih ali nenamernih človekovih dejanj. Čeprav številne vnesene vrste prinašajo precejšnje koristi za našo družbo in gospodarstvo, pa druge rušijo ravnovesje ekosistemov in se širijo na zelo uničujoče načine. Tako na primer azijski tigrasti komar, ki prenaša mrzlico denga, na naše ozemlje prihaja preko dormantnih jajčec na pnevmatikah, vodni organizmi, ki škodujejo morskim okoljem, pa se večinoma vnašajo preko balastnih vod na ladjah. Ob vse intenzivnejši trgovini in vedno večjem številu potovanj naj bi se po pričakovanjih povečeval tudi dotok tujerodnih vrst.

Ta problem velja za drugo največjo grožnjo biotski raznovrstnosti, takoj za izgubo življenjskih okolij. Biotsko raznovrstnost v svetu trenutno močno ogrožajo številni dejavniki, ki jih pogosto povzročajo človekove dejavnosti in jih še dodatno poslabšajo podnebne spremembe. Biotska raznovrstnost je temeljnega pomena za pretok ekosistemskih dobrin in storitev (hrana, goriva, vlakna, kakovost zraka, pretok in kakovost vode, rodovitnost tal in kroženje hranilnih snovi) ter igra ključno vlogo pri zagotavljanju blaginje ljudi. Kljub temu sta dve tretjini ekosistemskih storitev na svetu v upadanju. V EU se to upadanje odraža v propadanju staležev rib, obsežni degradaciji tal, velikih škodah ob poplavah in izumiranju prosto živečih živali.

Dodatne informacije

V raziskavi lahko sodelujete na:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/invasive_aliens.htm.

Več o invazivnih tujerodnih vrstah izveste na:

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm.

Kontakt:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar