Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Životné prostredie: aký je váš postoj k nepozvaným návštevníkom?

Brusel, 29. februára 2012 – Vyskytuje sa veľa prípadov zavedenia živočíchov a rastlín do životného prostredia, ktoré pre nich nebolo pôvodne vlastné, a kde sa teraz šíria tak rýchlo, že sa stávajú hrozbou pre biologickú diverzitu. Niektoré „nepôvodné“ druhy, ako napríklad paradajky alebo zemiaky, sa tak v minulosti zaviedli bez akýchkoľvek problémov. Naopak mnohé iné druhy (vrátane kanadskej husi, skokana volského, japonského stavikrvu vtáčieho a morskej riasy Caulerpa) sa teraz šíria v našom prostredí a ohrozujú miestnu faunu a flóru, pričom spôsobujú značné škody ekosystémom a biodiverzite. Takéto prípady invazívnych cudzokrajných druhov môžu zároveň ohrozovať verejné zdravie, poškodzovať úrodu a dobytok a mať závažné hospodárske následky. Európska komisia zvažuje spôsoby vysporiadania sa s týmto problémom, a to aj pomocou nového cieleného legislatívneho nástroja, a prostredníctvom internetovej konzultácie získava podnety, ako túto otázku vyriešiť čo najúčinnejšie. Neskôr v priebehu roka vyústia výsledky tejto konzultácie do návrhu.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik v tejto súvislosti uviedol: „Škody, ktoré invazívne druhy spôsobili na našom prírodnom bohatstve, dosahujú podľa odhadov každoročne 12 miliárd EUR. Nadišiel čas, aby sme vypracovali účinnú politiku na vysporiadanie sa s touto narastajúcou hrozbou.“

Doteraz sa v európskom prostredí zaznamenal výskyt viac než 11 000 cudzokrajných druhov, pričom invazívnymi sa stalo 10 až 15 % z nich. Existujúce opatrenia proti vniknutiu týchto druhov na naše územie a ich ďalšiemu rozširovaniu sú čiastkové a nestačia na zásadné zmenšenie rizika. Komisia sa preto snaží zlepšiť túto situáciu pomocou prístupu založeného na troch pilieroch, ktorý zodpovedá prístupu navrhovanému v dohovore OSN o biologickej diverzite: prvoradá je prevencia, nasleduje skoré zistenie a rýchla reakcia, a nakoniec eradikácia alebo riadený výskyt týchto druhov s cieľom obmedziť ich negatívne účinky na najnižšiu možnú mieru.

Online konzultácia sa zameriava na získanie názorov na to, ako uvedený prístup prispôsobiť skutočnému stavu zaznamenanému v praxi. Medzi témy, na ktoré sa sústredí, patria prípadné obchodné obmedzenia, systémy označovania, postupy dohľadu, eradikačné opatrenia a obnova poškodených ekosystémov. Názory zainteresovaných strán, vrátane jednotlivých občanov, zástupcov priemyselných odvetví a spotrebiteľov, záujmových skupín, mimovládnych organizácií a vnútroštátnych orgánov sa očakávajú do 12. apríla 2012.

Súvislosti

Zavedenie cudzokrajných druhov býva výsledkom úmyselnej alebo náhodnej ľudskej činnosti. Kým viaceré zavedené druhy predstavujú pre spoločnosť a naše hospodárstvo značný úžitok, iné naopak narúšajú ekosystémovú rovnováhu a množia sa nesmierne deštruktívnym spôsobom. Napríklad ázijský moskyt tigrový, ktorý prenáša horúčku dengue, prenikol na naše územie cez vajíčka prichytené na pneumatikách, a vodné organizmy škodlivé pre morské prostredie sa sem obvykle dostávajú cez odpadovú vodu z lodí. Keďže obchodné styky a cestovanie sa zintenzívňujú, očakáva sa, že tento prienik cudzokrajných druhov bude narastať.

Tento problém sa považuje za druhú najväčšiu hrozbu pre biodiverzitu po úbytku biotopov. Celosvetovú biologickú diverzitu v súčasnosti zaťažujú početné hrozby, nezriedka plynúce z ľudskej činnosti a ďalej zhoršované vplyvom zmeny klímy. Na biodiverzite sa zakladá tok tovaru a služieb v rámci ekosystému (potraviny, palivá, vlákna, kvalita ovzdušia, prúdenie a kvalita vody, úrodnosť pôdy a obeh živín) a má kľúčový význam pre dobrú kvalitu ľudského života. Avšak približne dve tretiny ekosystémových služieb v celosvetovom meradle upadajú. V Európskej únii sa tento pokles prejavuje podstatným úbytkom zásob rýb, čoraz väčším znehodnocovaním pôdy, nákladnými devastačnými záplavami a miznutím voľne žijúcich organizmov.

Ďalšie informácie:

Prieskumu verejnej mienky sa môžete zúčastniť na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/invasive_aliens.htm

Viac informácií o invazívnych cudzokrajných druhoch získate na:

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

Konktaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar