Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Milieu: Hoe denkt u over ongenode gasten?

Brussel, 29 februari 2012 – Er zijn veel gevallen bekend van dieren en planten die terecht zijn gekomen in een milieu dat niet hun natuurlijke milieu is en zich nu zo snel verspreiden dat zij een bedreiging vormen voor de biologische diversiteit. Sommige aanvankelijk "uitheemse" soorten zoals de tomaat of de aardappel werden in het verleden probleemloos geïntroduceerd. Talrijke andere soorten daarentegen, waaronder Canadese ganzen, Amerikaanse brulkikkers, Japanse duizendknoop en Caulerpa verspreiden zich nu in ons milieu, bedreigen onze lokale flora en fauna en brengen onze ecosystemen en onze biodiversiteit enorme schade toe. Dergelijke "invasieve uitheemse soorten" kunnen ook een gevaar opleveren voor de volksgezondheid, schade toebrengen aan gewassen en dieren en ernstige economische gevolgen hebben. De Europese Commissie zoekt naar mogelijkheden om het probleem aan te pakken – waaronder een specifiek wetgevingsinstrument – en wil dankzij een onlineraadpleging nagaan welke oplossing de beste is. De resultaten van de raadpleging zullen leiden tot een voorstel dat later dit jaar zal worden bekendgemaakt.

Milieucommissaris Janez Potočnik zei in dat verband: "De schade die ons natuurlijk kapitaal door invasieve soorten wordt berokkend, wordt op minstens 12 miljard euro per jaar geraamd. Het ogenblik is aangebroken voor een doeltreffend beleid waarmee deze toenemende dreiging een halt kan worden toegeroepen."

Momenteel worden meer dan 11 000 uitheemse soorten in het Europese milieu aangetroffen waarvan 10% tot 15% invasief zijn geworden. De huidige maatregelen om te verhinderen dat ze ons territorium binnendringen en zich verspreiden, zijn onsamenhangend en tevens onvoldoende om voor een drastische verlaging van de risico's te zorgen. De Commissie tracht derhalve deze leemte op te vullen en een op drie pijlers gebaseerde aanpak uit te werken die aansluit bij de door het VN-verdrag inzake biologische diversiteit voorgestelde aanpak. In de eerste plaats moeten we voorkomen, als tweede stap zijn vroege detectie en snelle reactie aan de orde en als laatste hulpmiddel dienen zich uitroeiing of beheersing van de bedoelde soorten aan zodat hun negatieve gevolgen zo veel mogelijk worden beperkt.

Door middel van de onlineraadpleging wordt nagegaan hoe deze aanpak kan worden toegesneden op de realiteit te velde. De raadpleging zal betrekking hebben op eventuele handelsbeperkingen, etiketteringsregelingen, controlemechanismen, uitroeiingsmaatregelen en het herstel van beschadigde ecosystemen. In het kader van de raadpleging zullen de belanghebbende partijen, met inbegrip van individuele burgers, het bedrijfsleven, vertegenwoordigers van de consumenten, belangengroepen, de ngo-gemeenschap en nationale autoriteiten worden verzocht hun mening uiterlijk 12 april 2012 kenbaar te maken.

Achtergrond

De introductie van uitheemse soorten is het gevolg van bewuste of toevallige menselijke actie. Sommige geïntroduceerde soorten brengen enorme voordelen voor onze maatschappij en onze economie met zich mee; andere daarentegen verstoren het evenwicht van ecosystemen en verspreiden zich op zeer destructieve wijze. Aziatische tijgermuggen die knokkelkoorts (dengue) veroorzaken bijvoorbeeld, komen ons grondgebied binnen in de vorm van inactieve eitjes op banden, en in water voorkomende organismen die schadelijk zijn voor mariene milieus worden in het algemeen geïntroduceerd via het ballastwater van schepen. Gezien het toenemende handels‑ en reisverkeer wordt verwacht dat meer uitheemse soorten zullen worden geïntroduceerd.

Na het habitatverlies wordt dit probleem beschouwd als de tweede grootste bedreiging voor de biodiversiteit. 's Werelds biodiversiteit staat momenteel zeer onder druk door talrijke bedreigingen die vaak het gevolg zijn van de menselijke activiteit en door de klimaatverandering worden geïntensifieerd. De biodiversiteit schraagt een vloed aan ecosysteemgoederen en -diensten (voedsel, brandstof, vezels, luchtkwaliteit, waterhuishouding en -kwaliteit, bodemvruchtbaarheid en nutriëntencyclus) en is een determinerende factor voor het welzijn van de mens. Toch gaat ongeveer twee derde van de ecosysteemdiensten in de wereld erop achteruit. In de EU komt deze achteruitgang tot uiting in ineenstortende visbestanden, verregaand bodemverval, dure beschadigingen door overstromingen en het verdwijnen van wilde diersoorten.

Nadere informatie:

U kan deelnemen aan de raadpleging via:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/invasive_aliens.htm

Voor meer inlichtingen over uitheemse soorten ga naar:

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

Contact :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar