Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Ympäristö: Kerro näkemyksesi kutsumattomista vieraista

Bryssel, 29.2.2012 – Eläimiä ja kasveja tuodaan usein ympäristöön, jossa niitä ei luonnostaan esiinny. Tämän jälkeen ne saattavat levitä niin nopeasti, että niistä tulee uhka luonnon monimuotoisuudelle. Jotkin alun perin muualta tuodut lajit, kuten tomaatti tai peruna, eivät ole aiheuttaneet ongelmia. Sen sijaan useat muut lajit, kuten kanadanhanhi, härkäsammakko, japanintatar ja Caulerpa-levä, leviävät ympäristöön ja uhkaavat alkuperäisiä eläimiä ja kasveja sekä aiheuttavat huomattavia haittoja ekosysteemeille ja luonnon monimuotoisuudelle. Tällaiset haitalliset vieraslajit voivat myös vaarantaa kansanterveyden ja aiheuttaa haittoja viljelykasveille ja kotieläimille. Niiden leviämisellä voi olla myös merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Euroopan komissio harkitsee keinoja tämän ongelman ratkaisemiseksi. Tarvittaessa voidaan antaa asiaa koskevaa lainsäädäntöä. Komissio pyytääkin internetissä toteutettavan kuulemisen avulla näkemyksiä siitä, miten kysymystä voitaisiin käsitellä mahdollisimman tehokkaasti. Kuulemisen tulokset otetaan huomioon laadittaessa ehdotusta, joka annetaan myöhemmin tänä vuonna.

Ympäristökomissaari Janez Potočnik totesi seuraavaa: "Haitalliset vieraslajit aiheuttavat luonnolle arviolta jopa 12 miljardin euron vahingot joka vuosi. Nyt on aika löytää tehokkaat poliittiset keinot tämän kasvavan uhan torjumiseksi."

Tähän mennessä Euroopassa on havaittu yli 11 000 vieraslajia, ja näistä 10 – 15 prosentista on tullut haitallisia. Nykyiset toimenpiteet, joilla pyritään estämään vieraslajien pääseminen EU:n alueelle ja niiden leviäminen, ovat hajanaisia, eikä niillä pystytä vähentämään riskejä riittävästi. Tämän vuoksi komissio pyrkii parantamaan tilannetta kolmiosaisella lähestymistavalla, joka vastaa YK:n biodiversiteettisopimuksen puitteissa ehdotettua lähestymistapaa. Lähestymistapa perustuu ensinnäkin ehkäisyyn ennakolta, tämän jälkeen haitallisten lajien varhaiseen havaitsemiseen ja nopeaan toimintaan ja viime kädessä lajien hävittämiseen ja niiden hallitsemiseen siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän kielteisiä vaikutuksia.

Internetissä toteutettavassa kyselyssä pyydetään näkemyksiä siitä, miten tätä lähestymistapaa voidaan soveltaa käytännössä, ja se kattaa mm. mahdolliset kaupan rajoitukset, merkintäjärjestelmät, seurantamekanismit, hävittämistoimenpiteet ja vahingoittuneiden ekosysteemien ennallistamisen. Kuulemisen aikana pyydetään asianomaisia osapuolia, kuten yksittäisiä kansalaisia, yrityksiä ja kuluttajien edustajia, eturyhmiä, kansalaisjärjestöjä ja kansallisia viranomaisia, esittämään kommenttinsa 12. huhtikuuta 2012 mennessä.

Tausta

Vieraslajien pääsy ympäristöön johtuu ihmisten tarkoituksellisista toimista tai vahingoista. Vaikka monista vieraslajeista saadaan merkittäviä hyötyjä yhteiskunnalle ja taloudelle, toiset horjuttavat ekosysteemien tasapainoa ja leviävät erittäin tuhoisilla tavoilla. Esimerkiksi dengue-kuumetta aiheuttavat aasian tiikerihyttyset ovat saapuneet EU:hun munina autonrenkaiden mukana, ja meriympäristölle haitalliset vesieliöt saapuvat yleensä alusten painolastiveden mukana. Kun kauppa ja matkailu lisääntyvät edelleen, vieraslajien määrän odotetaan kasvavan.

Ongelman katsotaan olevan toiseksi suurin uhka luonnon monimuotoisuudelle elinympäristöjen häviämisen jälkeen. Maailman luonnon monimuotoisuuteen kohdistuu tällä hetkellä huomattavia paineita, joiden taustalla ovat usein ihmisten toimet ja joita ilmastonmuutos pahentaa. Luonnon monimuotoisuus on perusta ekosysteemituotteille ja -palveluille (ravinto, polttoaineet, kuidut, ilman laatu, veden virtaus ja laatu, maaperän hedelmällisyys ja ravinnekierto), jotka ovat edellytyksiä ihmisten hyvinvoinnille. Kuitenkin jopa noin kaksi kolmasosaa maailman ekosysteemipalveluista heikkenee. EU:ssa tämä heikentyminen näkyy kalakantojen pienentymisenä, maaperän tilan huonontumisena, kalliina tulvien aiheuttamina vahinkoina sekä luonnonvaraisten eläimien ja kasvien häviämisenä.

Lisätietoja:

Voit osallistua kyselyyn osoitteessa:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/invasive_aliens.htm

Lisätietoja haitallisista vieraslajeista:

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar