Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Miljø: Hvad mener du om ubudne gæster?

Bruxelles, den 29. februar 2012. Der er mange tilfælde, hvor dyr og planter er blevet indført i et miljø, hvor de ikke er naturligt hjemmehørende. De har nu bredt sig så hurtigt, at de er blevet er trussel mod den biologiske diversitet. Visse arter, som oprindeligt ikke var naturligt hjemmehørende i Europa, såsom tomaten og kartoflen, er historisk set blevet indført uden problemer. Imidlertid er arter som Canadagæs, den amerikanske oksefrø, pileurt og Caulerpa-algen ved at sprede sig. De truer den lokale fauna og flora og skader økosystemerne og biodiversiteten betydeligt. Disse såkaldt ”invasive arter” kan også være en trussel mod den offentlige sundhed, ligesom de kan skade afgrøder og kvæg og have alvorlige økonomiske konsekvenser. Europa-Kommissionen overvejer, hvordan problemet kan løses, bl.a. via ny lovgivning, og forsøger endvidere via en online-høring at klarlægge, hvordan man bedst håndterer sagen. Resultaterne af høringen bliver en del af grundlaget for et forslag, som bliver fremsat senere i år.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: “Det anslås, at de skader, som invasive arter forvolder på vores natur, årligt koster op mod 12 milliarder euro. Tiden er inde til at fastlægge en effektiv politik, som imødegår denne voksende trussel."

Der er indtil videre fundet flere end 11 000 fremmede arter i Europa, og 10-15 % heraf er blevet invasive. De eksisterende foranstaltninger, der skal forhindre arterne i at komme ind på vores territorium og sprede sig, er mangelfulde og ikke nok til at mindske risikoen. Kommissionen prøver derfor at lukke hullerne med en treleddet strategi i tråd med FN’s biodiversitetskonvention: 1) forebyggelse, 2) tidlig påvisning og hurtig reaktion, og 3) i sidste instans udryddelse eller forvaltning af bestanden for at minimere de negative konsekvenser.

Online-høringen har som mål at få befolkningens syn på, hvordan man rent praktisk udfører strategien, og den omfatter bl.a. mulige handelsrestriktioner, mærkningsordninger, kontrolmekanismer, udryddelsesforanstaltninger og genskabelse af ødelagte økosystemer. De berørte parter, herunder borgere, industri- og forbrugerrepræsentanter, interessegrupper, ngo’er og nationale myndigheder er opfordret til at give deres mening til kende inden den 12. april 2012.

Baggrund

Introduktion af fremmede arter er resultatet af bevidst eller ubevidst menneskelig adfærd. Selvom mange af de indførte arter bidrager positivt til samfundet og økonomien, skaber andre arter ubalance i økosystemerne og formerer sig på måder, der er meget destruktive. Eksempelvis kommer den asiatiske tigermyg, som smitter med denguefeber, til Europa som æg, der ligger skjult i dæk, og vandorganismer, som skader havmiljøet, kommer typisk med skibenes ballastvand. I takt med, at handels- og rejseaktiviteten stiger, forventes tilstrømningen af fremmede arter at vokse.

Problemet betragtes som værende den største trussel mod biodiversiteten næstefter tab af levesteder. Verdens biodiversitet er for øjeblikket under stort pres fra adskillige, ofte menneskeskabte, trusler, og forværres af klimaforandringerne. Biodiversitet danner grundlag for en lang række varer og ydelser, som økosystemet leverer (fødevarer, brændsel, fibre, luftkvalitet, vandforsyning og –kvalitet, jordens frugtbarhed og næringsstofkredsløb), og er afgørende for menneskets velbefindende. Alligevel er to tredjedele af disse økosystemelementer i tilbagegang. I EU betyder giver denne tilbagegang sig udslag i fiskebestandes kollaps, udbredt forringelse af jordbunden, bekostelige oversvømmelsesskader og svindende vildtbestande.

Yderligere oplysninger

Du kan deltage i høringen på:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/invasive_aliens.htm

Yderligere informationer om invasive arter kan findes på:

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar