Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Životní prostředí: co si myslíte o nezvaných hostech?

Brusel 29. února 2012 – Je mnoho případů, kdy se zvířata nebo rostliny dostaly do prostředí, které jim není přirozeně vlastní, a nyní se šíří tak rychle, že se stávají hrozbou pro biologickou rozmanitost. Některé „nepůvodní“ druhy, jako jsou rajčata nebo brambory, byly v minulosti zavedeny bez problémů. Četné jiné druhy, například husa berneška velká, skokan volský, rostlina křídlatka japonská a mořská řasa lazucha tisolistá (Caulerpa taxifolia) se však nyní šíří v našem životním prostředí, ohrožují místní faunu a flóru a značně poškozují ekosystémy a biologickou rozmanitost. Podobné „invazivní cizí druhy“ mohou také představovat hrozbu pro veřejné zdraví, poškozovat plodiny a hospodářská zvířata, což může mít vážné hospodářské dopady. Evropská komise zvažuje způsoby, jak tento problém řešit, včetně nového zvláštního legislativního nástroje. Prostřednictvím online konzultace sbírá podněty k tomu, jak se s touto otázkou vyrovnat co nejúčinněji. Výsledky konzultace budou využity pro legislativní návrh, který se objeví v druhé polovině roku.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Škody, které invazivní druhy způsobí našemu přírodnímu kapitálu, se odhadují až na 12 miliard EUR ročně. Je čas najít účinnou politiku boje s touto rostoucí hrozbou."

Do současné doby bylo v evropském prostředí zjištěno více než 11 000 cizích druhů, z nichž se 10 až 15 % stalo invazivními. Stávající opatření určená k tomu, aby jim zabránila ve vstupu na naše území a v šíření, jsou roztříštěná a nestačí k podstatnému snížení rizika. Komise se proto snaží tyto nedostatky odstranit pomocí přístupu založeného na třech pilířích, který odpovídá přístupu navrhovanému Úmluvou OSN o biologické rozmanitosti: za prvé, prevence; potom včasné odhalení a rychlá reakce, a jako poslední možnost eradikace nebo řízení přítomnosti cizích druhů s cílem minimalizovat negativní vlivy.

Účelem online konzultace je shromáždit názory na to, jak tento přístup nejlépe uzpůsobit realitě. Zahrnuje otázky, jako je možné omezení obchodu, programy označování, mechanismy dohledu, eradikační opatření a obnova poškozených ekosystémů. Konzultace vyzývá zúčastněné strany včetně jednotlivých občanů, zástupců odvětví a spotřebitelů, zájmových skupin, nevládních organizací a vnitrostátních orgánů, aby vyjádřily svůj názor do 12. dubna 2012.

Souvislosti

Zavádění cizích druhů je výsledkem úmyslné nebo náhodné lidské činnosti. I když mnoho zavedených druhů přináší společnosti a ekonomice značné výhody, jiné narušují rovnováhu ekosystémů a šíří se vysoce destruktivním způsobem. Například asijský komár, způsobující horečku dengue, se na naše území dostává na pneumatikách v podobě spících vajíček; vodní organismy škodlivé pro mořské prostředí jsou obvykle zavlečeny v balastní vodě na lodích. S pokračujícím růstem obchodu a cestování se očekává i větší příliv cizích druhů.

Vedle ztráty stanovišť je tento problém považován za druhou největší hrozbu pro biologickou rozmanitost. Světová biologická rozmanitost je v současnosti pod značným tlakem četných hrozeb, často způsobených lidskou činností, které ještě zhoršuje změna klimatu. Biologická rozmanitost podporuje tok ekosystémových statků a služeb (jako jsou potraviny, paliva, vlákna, kvalita ovzduší, kvalita a tok vody, úrodnost půdy a koloběh živin) a má klíčový význam pro kvalitu lidského života. Přibližně dvě třetiny ekosystémových služeb na světě jsou však na ústupu. V EU je tento pokles vidět na dramaticky se zmenšujících populacích ryb, rozsáhlé degradaci půdy, nákladných povodňových škodách a mizení volně žijících živočichů.

Další informace:

Průzkumu se můžete zúčastnit na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/invasive_aliens.htm

Další informace o invazivních cizích druzích:

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar