Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Околна среда: Какво мислите за неканените гости?

Брюксел, 29 февруари 2012 г. — Много са случаите на животни и растения, пренесени в среда, която не е естественото им местообитание и които се размножават впоследствие толкова бързо, че се превръщат в заплаха за биологичното разнообразие. Някои отначало „чуждоземни“ видове като доматите или картофите са били пренесени в миналото без каквито и да са проблеми. Много други видове обаче, включително канадската гъска, американската жаба бик, японската пача трева и морските водорасли Caulerpa сега се разпространяват в нашата среда, застрашават местната флора и фауна и причиняват значителни щети на екосистемите и биоразнообразието. Такива случаи на „инвазивни чужди видове“ могат да застрашат и общественото здраве, да навредят на посевите и животновъдството и да се отразят сериозно на икономиката. Европейската комисия обмисля начини за справяне с този проблем, включително със специално предназначен законодателен инструмент, и събира мнения чрез онлайн консултация относно начините за справяне с този проблем по най-ефективен начин. Резултатите от консултацията ще залегнат в предложение по-късно тази година.

Комисарят по околната среда Янез Поточник заяви: „Щетите, причинени от инвазивни видове върху нашите природни богатства, се оценяват на близо 12 млрд. EUR годишно. Настъпил е моментът да намерим ефективна политика за противодействие на тази нарастваща заплаха“.

Към днешна дата в европейската екосфера са открити над 11 000 чужди видове и между 10 и 15% от тях са се превърнали в инвазивни. Съществуващите мерки за защита срещу навлизането им на наша територия и разпространението им са фрагментарни и недостатъчни за постигането на значително намаляване на риска. Ето защо Европейската комисия се опитва да компенсира това с подход, основаващ се на три главни стълба, в съответствие с подхода, предложен от Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие: преди всичко — превенция; като следваща стъпка — ранно откриване и бърза реакция и като последно възможно средство — унищожаване или управление на присъствието им с оглед свеждане до минимум на отрицателните последици.

Онлайн допитването цели събиране на възгледи за това как да се адаптира този подход към конкретните реалности и обхваща въпроси като възможните ограничения на търговията, схемите за етикетиране, механизмите за наблюдение, мерките за унищожаване и тези за възстановяване на пострадалите екосистеми. Допитването приканва заинтересованите страни, включително отделни граждани, представители на индустрията и потребителите, групи по интереси, НПО и национални власти да представят своето мнение до 12 април 2012 г.

Контекст

Въвеждането на чуждоземни видове е резултат на съзнателни или несъзнателни човешки действия. Макар и много от въведените видове да носят значителни ползи за обществото и икономиката ни, други нарушават баланса на екосистемите и се размножават по начини, които са във висока степен вредни. Азиатският тигров комар например, преносител на болестта денга, прониква при нас чрез попаднали върху автомобилни гуми яйца, а някои вредни за морската среда водни организми обикновено се пренасят с баластните води на корабите. С ръста на търговията и пътуванията се очаква нарастване и в притока на чуждоземни видове.

Проблемът се разглежда като втората по важност заплаха за биологичното разнообразие след загубата на местообитания. Световното биологично разнообразие е изложено днес на множество заплахи често породени от човешката дейност и засилени от изменението на климата. От биологичното разнообразие зависят множество стоки и ползи, продукт на екосистемите (храни, горива, изкуствени влакна, качество на въздуха, дебит и качество на водите, плодородие на почвите и цикъл на хранителните вещества) и то влияе пряко на благосъстоянието на човека. Въпреки това в световен мащаб се наблюдава намаление при две трети от екосистемните ползи. В ЕС това се проявява като намаление на рибните запаси, често срещано влошаване на състоянието на почвите, скъпоструващи щети от наводнения и изчезващи диви растения и животни.

Допълнителна информация:

Можете да участвате в допитването на адрес:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/invasive_aliens.htm

За повече информация относно борбата с инвазивните чуждоземни видове:

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

За контакти :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar