Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Innovationspartnerskap: nya förslag om råvaror, jordbruk och åldrande i hälsa ska främja vår konkurrenskraft

Bryssel den 29 februari 2012 – Idag lade Europeiska kommissionen fram ett förslag om kraftfulla åtgärder för att ta itu med tre av de största problem som våra samhällen idag står inför, inom områden som är viktiga för tillväxt och sysselsättning: tillgången till råvaror, hållbart jordbruk och ett aktivt åldrande i god hälsa. Alla dessa tre kräver mer samordnade innovationsinsatser både inom den offentliga och den privata sektorn för att man ska kunna förbättra vår livskvalitet och säkra EU:s ledande ställning i världen. Därför har kommissionen startat två nya europeiska innovationspartnerskap om råvaror och om hållbarhet och produktivitet i jordbruket, och har givit sitt stöd till en verksamhetsplan på fyra år för det europeiska innovationspartnerskapet för åldrande i hälsa. Det sistnämnda är ett pilotprojekt som inleddes i februari 2011. Europeiska innovationspartnerskap är ett nytt grepp som satsar på hela forsknings-, utvecklings- och innovationskedjan och samlar offentliga och privata parter över nations- och sektorsgränserna för att skynda på införandet av innovation. Dessa projekt har ambitiösa mål som ska uppnås till 2020, och väntas ge första resultat redan inom 1-3 år. Dagens tillkännagivande är inriktat på det möte i Europeiska rådet där man inom kort förväntas bekräfta forskningens och innovationens kärnroll i EU:s ekonomiska återhämtning.

Om vi åter vill uppnå tillväxt och ökad sysselsättning i EU och ta itu med de stora problem vi står inför, som tillgången till råvaror, hållbart jordbruk och våra åldrande befolkningar måste vi satsa på innovation. De europeiska innovationspartnerskapen ska bryta ned skiljeväggarna mellan sektorer och länder, åtgärda kapacitetsbristerna och rikta våra insatser på resultat som verkligen betyder något för vår befolkning och våra företag, sade Europeiska kommissionens ordförande, José Manuel Barroso.

Europeiska innovationspartnerskap är en ny satsning som infördes i flaggskeppsprojektet för innovationsunionen i Europa 2020-strategin. Målet är att undanröja svagheter, flaskhalsar och hinder för europeisk forskning och innovation, som förhindrar eller fördröjer utvecklingen och marknadsinförandet av nya bra idéer. Hit hör bristande investering, föråldrad lagstiftning, brist på standarder och splittrade marknader. Varje partnerskap leds av en styrelse med den eller de EU-kommissionärer som ordförande som har ansvar för partnerskapets ämnesområde. I styrelsen sitter dessutom företrädare för medlemsstaterna (ministrar), parlamentsledamöter, ledande industrifolk, forskare, företrädare för civilsamhället och andra viktiga berörda parter. Partnerskapen ska undersöka vad som kan göras för att minska kapacitetsbristerna (t.ex. vidareutveckla teknik eller förbättra marknadsramarna och stimulera efterfrågan) och uppmuntra till insatser inom både den offentliga och den privata sektorn. De ska inte ersätta finansieringsprogrammen, utan snarare fungera som en gemensam plattform för samarbete.

Innovationspartnerskap ska bidra till att övervinna EU:s råvarubrister

Tillgången till råvaror är en förutsättning för dagens högteknologiska industri, men den blir allt mer osäker. I linje med målsättningen för det europeiska innovationspartnerskapet om råvaror att öka EU:s egen produktion ska gemensamma innovationssatsningar främja undersökning, utvinning och bearbetning av råvaror. Det har exempelvis uppskattats att det i Europa ligger råvaror till ett värde av ungefär 200 miljarder euro på ett djup av 500-1 000 meter under jorden. Ny teknik kan bidra till utvinning på större djup, i mer avlägsna områden och under svåra förhållanden. Man måste också börja ta fram alternativ till kritiska råvaror och öka återvinningen av elektrisk och elektronisk utrustning och annat avfall. Bättre tillgång till mineraler kommer att främja utvecklingen av innovativa produkter som tunna fotovoltaiska skikt, energieffektiv belysning, elektriska fordon, avancerade passagerarplan, infrarödoptik och fiberglas.

– Vi måste samarbeta för att utnyttja Europas enorma egna resurser av råvaror. Det krävs ökade insatser för att göra EU till en världsledare i fråga om undersökning, utvinning, återvinning och ersättning av råvaror till 2020, men det är en förutsättning för att vi redan idag ska kunna utveckla morgondagens teknik och därmed säkra EU:s konkurrenskraft, hållbara utveckling och sysselsättning, sade kommissionens vice ordförande Antonio Tajani.

MEMO/12/144

Carlo Corazza +32 2 295 1752

Europeiskt innovationspartnerskap för jordbruket

Livsmedelsäkerhet kommer att vara ett av världens mest trängande problem under de närmaste åren, eftersom livsmedelsbehovet globalt väntas öka med 70 % till 2050 (FAO), samtidigt som efterfrågan efter foder, fibrer, biomassa och biomaterial också ökar. Detta åtföljs av en minskad produktivitetstillväxt, till stor del beroende på minskade investeringar i jordbruksforskning, och ökat tryck på miljön och våra naturtillgångar. Exempelvis finns det problem med markkvaliteten på 45 % av EU:s jordbruksmark. Cirka 40 % av jordbruksmarken är känslig för kväveförorening, och under de senaste 20 åren har fågelpopulationerna på jordbruksmarkerna minskat med 20-25 %.

Med andra ord handlar det i framtiden inte bara om att jordbruket måste producera mer, utan det måste också ske på ett hållbart sätt. Detta kan bara uppnås genom en stor satsning på forskning och innovation, och inte minst genom att föra samman forskare, jordbrukare och andra berörda parter så att tekniköverföringen från forskning till jordbruk kan påskyndas och jordbruket kan ge mer systematisk återkoppling om sina behov till forskarna. Det europeiska innovationspartnerskapet för produktivt och hållbart jordbruk ska skapa ett fungerande gränssnitt mellan jordbruket, bioekonomin, forskningen och andra berörda parter på EU-nivå och nationell och regional nivå. Det ska också driva på effektivare innovationsinsatser som finansieras av landsbygdsutvecklingspolitiken och EU:s forsknings- och innovationsprogram. Två viktiga mål har valts ut för detta partnerskap: öka jordbrukssektorns produktivitet och effektivitet (och därmed vända utvecklingen så att produktivitetsökningen åter accelerera från och med 2020) samt hållbart jordbruk (bland annat säkra markens funktionalitet* på en tillfredsställande nivå till 2020).

– Den största utmaningen för morgondagens jordbruk är inte att producera mer, utan att producera bättre. Efterfrågebaserad forskning och innovation och bättre spridning av bästa praxis är förutsättningar för att uppnå detta, sade EU:s kommissionär för jordbruk och landsbygdsutveckling Dacian Cioloş.

MEMO/12/147

Roger Waite +32 2 296 1404

Europeiskt innovationspartnerskap för ett aktivt åldrande i hälsa

Den åldrande befolkningen är ett av de största problem EU står inför idag. Antalet européer över 65 kommer att fördubblas u under de kommande 50 åren, från 87 miljoner 2010 till 148 miljoner 20601.

Detta är ett stort problem för våra vård- och socialsystem, men också en chans att omforma systemen tillförmån för patienter, vårdsystem och innovationsbranschen.

Det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt åldrande i hälsa har inrättats för att ta itu med dessa frågor.

I november 2011 lades en strategisk handlingsplan fram inom ramen för partnerskapet, med prioriterade områden och särskilda insatser för offentliga myndigheter, företag och det civila samhället (se IP/11/1309, IP/11/519).

Dagens meddelande från kommissionen är den konkreta uppföljningen av detta, som ska leda till att de särskilda insatserna omsätts i praktiken. Bland annat ska man främja berörda parters engagemang, skapa en marknadsplattform för innovativa idéer och ta sig an lagstiftning och standardisering. Detta ska förbättra de äldres livskvalitet, hjälpa dem att fortsätta att medverka i samhället när de blir äldre och minska belastningen på våra vårdsystem, vilket i sista hand ska bidra till en hållbar tillväxt.

Kommissionen bekräftar sitt engagemang för genomförandet av partnerskapet, inte minst genom att

  • idag lägga fram en första inbjudan till berörda parter att engagera sig i konkreta insatser för innovation inom aktivt åldrande i hälsa (läs mer här),

  • från och med april 2012 tillhandahålla en ”marknadsplats för innovativa idéer”, som ska hjälpa till att hitta partner, dela bästa praxis och sprida forskningsresultat,

  • harmonisera och effektivisera användningen av EU:s finansieringsinstrument, t.ex. programmet för konkurrenskraft och innovation, sjunde ramprogrammet för forskning samt hälsoprogrammet,

  • ta upp lagstiftnings- och standardiseringsfrågor och exempelvis främja utvecklingen av nya EU-ramar för provning av driftskompatibilitet, kvalitetsmärkning och certifiering av e-hälsa.

– Aktivt åldrande i hälsa är en central fråga för vår allmänhet, men också för våra vårdsystem, och det har en stor industripotential. Kommissionen satsar på att främja ett snabbt genomförande av de prioriterade åtgärder som överenskommits i partnerskapet under 2011. Vi siktar på att uppnå konkreta resultat under de kommande två åren, betonade kommissionären med ansvar för hälsa och konsumentsäkerhet, John Dalli.

– Innovationspartnerskapet för aktivt åldrande i hälsa ska göra våra äldre friskare och ge dem bättre livskvalitet, och samtidigt bidra till att våra vårdsystem är hållbara på lång sikt. Vi uppmanar alla berörda parter att hjälpa till med denna demografiska omvandling, sade kommissionens vice ordförande Neelie Kroes.

Frédéric Vincent +32 2 298 7166

Ryan Heath +32 2 296 1716

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen +3222953070

Mark Gray +3222988644

Michael Jennings +32 22 96 33 88

1 :

ECFIN Ageing Study 2009

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication_summary14911_en.htm


Side Bar