Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Partnerstva za inovacije: novi predlogi o surovinah, kmetijstvu in zdravem staranju za spodbuditev evropske konkurenčnosti

Bruselj, 29. februarja 2012 – Evropska komisija je danes predlagala odločno ukrepanje za odgovor na tri ključne izzive naše družbe na naslednjih področjih, ki so bistvena za rast in delovna mesta: dobava surovin, trajnostno kmetijstvo ter dejavno in zdravo staranje. Vsa tri področja zahtevajo bolj usklajena prizadevanja za inovacije v celotnem javnem in zasebnem sektorju, da bi izboljšali kakovost življenja in položaj Evrope kot svetovne voditeljice. Komisija je zato vzpostavila dve novi evropski partnerstvi za inovacije, in sicer za surovine ter za trajnost in produktivnost kmetijstva, in potrdila štiriletni akcijski načrt evropskega partnerstva za inovacije za dejavno in zdravo staranje (pilotni projekt, ki se izvaja od februarja 2011 dalje). Evropska partnerstva za inovacije uporabljajo nov pristop, s katerim se obravnava celotna veriga od raziskovanja prek razvoja do inovacij, za pospešitev sprejemanja inovacij pa povezujejo javne in zasebne zainteresirane strani preko meja in sektorjev. Vsa partnerstva naj bi do leta 2020 dosegla visoko zastavljen cilj, njihove prve rezultate pa lahko pričakujemo v enem do treh letih. Do današnje objave je prišlo tik pred zasedanjem Evropskega sveta, ki naj bi po pričakovanjih ponovno potrdil osrednjo vlogo raziskav in inovacij v okviru evropskega gospodarskega okrevanja.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je dejal: „Da bi Evropo vrnili na pot rasti in novih delovnih mest ter se spoprijeli z velikimi izzivi, kot so dostop do surovin, trajnostno kmetijstvo in starajoča se družba, moramo inovirati. Evropska partnerstva za inovacije bodo odpravila ovire, odstranila ozka grla in usmerila naša prizadevanja na rezultate, ki so pomembni za naše državljane in podjetja.“

Evropsko partnerstvo za inovacije je nov koncept, ki je bil uveden v okviru vodilne pobude Unija inovacij v strategiji Evropa 2020. Cilj partnerstva je odpraviti šibke točke, ozka grla in ovire v evropskem sistemu raziskav in inovacij, ki preprečujejo ali upočasnjujejo razvoj dobrih zamisli in njihov vstop na trg. Navedeno vključuje pomanjkanje investicij, zastarelo zakonodajo, pomanjkanje standardov in razdrobljenost trgov. Vsako partnerstvo vodi usmerjevalna skupina, ki ji predsedujejo evropski komisarji, pristojni za zadevna področja politike. Z njimi sodelujejo predstavniki držav članic (ministri), poslanci v Parlamentu, voditelji iz industrije, raziskovalci, civilna družba in druge ključne zainteresirane strani. Evropska partnerstva za inovacije določijo, kaj je treba storiti za odpravo ozkih grl (od nadaljnjega razvoja tehnologij do pravilnega oblikovanja tržnih okvirov in vzpodbujanja povpraševanja), ter spodbudijo ukrepanje v celotnem javnem in zasebnem sektorju. Njihova naloga ni, da nadomestijo programe financiranja ali zakonodajne postopke, ampak da zagotavljajo skupno platformo za sodelovanje.

Partnerstvo za inovacije za preseganje pomanjkanja surovin v Evropi

Dobava surovin, ki so bistvenega pomena za današnjo visokotehnološko industrijo, je vedno bolj pod pritiskom. Da bi v skladu s predlogom za vzpostavitev evropskega partnerstva za inovacije za surovine povečali lastno proizvodnjo v Evropi, bodo skupna prizadevanja za inovacije podpirala iskanje, pridobivanje in predelavo surovin. Vrednost evropskih neizkoriščenih mineralnih surovin v globini od 500 do 1 000 metrov se, na primer, ocenjuje na približno 100 milijard EUR. Nove tehnologije bodo omogočile pridobivanje iz večjih globin, na bolj odmaknjenih območjih in v težkih pogojih. Potrebni so tudi ukrepi za razvoj nadomestkov za ključne surovine ter izboljšanje recikliranja električne in elektronske opreme ter ostalih odpadkov. Boljši dostop do mineralov bo pospešil razvoj inovativnih proizvodov, na primer tankih fotovoltaičnih plasti, energetsko učinkovitih svetil, električnih avtomobilov, naprednih potniških letal, infrardeče optike in steklenih vlaken.

Podpredsednik Antonio Tajani, pristojen za industrijo in podjetništvo, je dejal: „Za izkoriščanje velikega lastnega potenciala Evrope na področju surovin moramo združiti moči. Da bi Evropa do leta 2020 postala svetovna voditeljica na področju zmogljivosti v zvezi z iskanjem, pridobivanjem, predelavo, recikliranjem in nadomeščanjem, bo potrebno intenzivno ukrepanje. Navedeno bo ključno za sposobnost Evrope, da danes oblikuje jutrišnje tehnologije. Take inovacije so odločilnega pomena za konkurenčnost Evrope, trajnostno rast in nova delovna mesta.“

MEMO/12/144

Carlo Corazza +32 22951752

Evropsko partnerstvo za inovacije za kmetijstvo

Varnost hrane je eden glavnih svetovnih izzivov za prihodnja leta, pri čemer naj bi po napovedih povpraševanje po hrani do leta 2050 zraslo za 70 % (FAO), poleg tega pa bo močno naraslo povpraševanje po krmi, vlaknih, biomasi in biomaterialu. Ta izziv spremljajo upočasnitev rasti produktivnosti, predvsem zaradi zmanjšanja investicij v raziskave na področju kmetijstva, ter večji pritiski na okolje in naše naravne vire. Tako na primer pri 45 % evropske prsti obstajajo težave glede njene kakovosti. Okrog 40 % kmetijskih zemljišč je izpostavljenih onesnaženju z nitrati, število ptic kmetijske krajine pa je v zadnjih 20 letih upadlo za 20–25 %.

Skratka, ključni izziv za kmetijstvo v prihodnosti ni zgolj večja proizvodnja, ampak tudi trajnostni način proizvodnje. Teh izzivov ne bo mogoče rešiti brez pomembnega premika v smeri sprejemanja raziskav in inovacij, še zlasti z večjim sodelovanjem raziskovalcev, kmetov in drugih akterjev, da lahko pospešimo tehnološki prenos iz znanosti v prakse kmetovanja ter zagotovimo bolj sistematične povratne informacije glede praktičnih potreb s strani kmetijstva do znanosti. Cilj evropskega partnerstva za inovacije „Produktivnost in trajnost kmetijstva“ je ponuditi delujoč vmesnik med kmetijstvom, biogospodarstvom, znanostjo in drugimi področji na ravni EU ter na nacionalni in regionalni ravni. Služilo bo tudi kot spodbuda za krepitev učinkovitosti ukrepov, povezanih z inovacijami, ki jih podpirajo politika razvoja podeželja ter raziskave in inovacije Unije. Za partnerstvo za inovacije sta bila določena dva glavna cilja, in sicer spodbujanje produktivnosti in učinkovitosti kmetijskega sektorja (preobrat sedanjega trenda zmanjševanja produktivnosti do leta 2020) ter trajnostno kmetijstvo (zagotovitev zadovoljive stopnje funkcionalnosti tal* do leta 2020).

Komisar EU za kmetijstvo in razvoj podeželja Dacian Cioloș je povedal: „Ključni izziv na področju kmetijstva v prihodnosti ni zgolj, kako pridelati več, ampak tudi, kako bolje pridelovati. Za dosego navedenega bo ključno sprejemanje raziskav in inovacij, ki temeljijo na povpraševanju, ter boljše razširjanje najboljših praks.“

MEMO/12/147

Roger Waite +32 22961404

Evropsko partnerstvo za inovacije za dejavno in zdravo staranje

Staranje prebivalstva je eden najresnejših izzivov današnje Evrope. Število evropskih državljanov, starih 65 let in več, se bo v naslednjih 50 letih podvojilo, in sicer s 87 milijonov leta 2010 na 148 milijonov leta 20601.

Medtem ko to pomeni poseben izziv za evropske sisteme oskrbe in socialnega varstva, je tudi priložnost za prenovo teh sistemov v interesu bolnikov, sistemov zdravstvenega varstva in sektorja inovacij.

Evropsko partnerstvo za inovacije za dejavno in zdravo staranje je bilo vzpostavljeno za spoprijemanje s temi izzivi. Novembra 2011 je evropsko partnerstvo za inovacije za dejavno in zdravo staranje podalo strateški načrt izvajanja, v katerem je opredelilo prednostna področja ter posamezne ukrepe za javne organe, podjetja in civilno druzbo (glej IP/11/1309, IP/11/519).

Današnje sporočilo Komisije je dejansko nadaljevanje dela za uresničitev posameznih ukrepov in vključuje: povabilo zainteresiranih strani k sodelovanju, vzpostavitev tržnice za inovativne zamisli, obravnavo zakonodajnih vprašanj in vprašanj v zvezi s standardizacijo. Navedeno bo izboljšalo življenja starejših državljanov, jim pomagalo, da ob staranju prispevajo k družbi, ter zmanjšalo pritisk na zdravstvene sisteme in sisteme oskrbe, kar na koncu prispeva k trajnostni rasti.

Komisija svojo zavezo podpori uresničevanja strateškega načrta izvajanje potrjuje zlasti z naslednjim:

  • današnjo objavo prvega povabila zainteresiranim stranem, da se zavežejo k določenim ukrepom v zvezi z inovacijami na področju dejavnega in zdravega staranja (na voljo tukaj);

  • vzpostavitvijo "tržnice za inovativne zamisli" v aprilu 2012, ki bo zainteresiranim stranem pomagala pri iskanju partnerjev, izmenjavi dobrih praks in razširjanju dokazov;

  • uskladitvijo instrumentov financiranja EU, na primer programa za konkurenčnost in inovacije, 7. okvirnega programa za raziskave in programa za zdravje, in njihovo učinkovito rabo;

  • obravnavo zakonodajnih vprašanj in vprašanj v zvezi s standardizacijo, na primer s podporo oblikovanju novega okvira EU za preskušanje interoperabilnosti, označevanje kakovosti in certificiranje e-zdravja.

Komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli je poudaril: „Dejavno in zdravo staranje je bistveno za naše državljane ter za ohranitev naših zdravstvenih sistemov in sistemov oskrbe ter ponuja pomemben industrijski potencial. Komisija je odločena podpirati hitro izvajanje prednostnih področij, o katerih se je partnerstvo dogovorilo leta 2011. Nas cilj je doseči oprijemljive rezultate v naslednjih dveh letih.“

Podpredsednica Neelie Kroes je dejala: „Evropsko partnerstvo za inovacije za dejavno in zdravo staranje nam bo pomagalo izboljšati zdravje in kakovost življenja starejših ljudi ter pomagalo zagotoviti dolgoročno vzdržnost našega sistema oskrbe. Vse vpletene zainteresirane strani pozivamo, da prispevajo k našim prizadevanjem in nam pomagajo pri uspešnem spoprijemanju z demografskimi spremembami.“

Frédéric Vincent +32 22987166

Ryan Heath +32 22961716

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 22953070

Mark Gray +32 22988644

Michael Jennings +32 22963388

1 :

ECFIN Ageing Study 2009

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication_summary14911_en.htm


Side Bar