Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Inovacijų partnerystės: nauji pasiūlymai dėl žaliavų, žemės ūkio ir sveiko senėjimo siekiant aktyvesnės konkurencijos

Briuselis, 2012 m. vasario 29 d. Europos Komisija šiandien pasiūlė imtis ryžtingų veiksmų siekiant išspręsti tris pagrindinius mūsų visuomenei iškilusius uždavinius augimą ir darbo vietų kūrimą lemiančiose srityse: tai žaliavų tiekimas, tvarus žemės ūkis, aktyvus ir sveikas senėjimas. Kad būtų galima pagerinti gyvenimo kokybę ir Europos, kaip pasaulio lyderės poziciją, reikia geriau suderintų viešojo ir privačiojo sektoriaus veiksmų visose trijose srityse. Todėl Komisija įdiegė dvi naujas Europos inovacijų partnerystes (EIP) – dėl žaliavų ir dėl žemės ūkio tvarumo ir našumo. Ji taip pat patvirtino keturmetį 2011 m. vasarį pradėtos bandomosios Aktyvaus ir sveiko senėjimo Europos inovacijų partnerystės veiksmų planą. Europos inovacijų partnerystės – naujas metodas, apimantis visą mokslinių tyrimų, produktų kūrimo ir inovacijų grandinę ir suburiantis įvairių šalių ir pramonės šakų viešojo ir privačiojo sektoriaus suinteresuotuosius subjektus siekiant greičiau įdiegti inovacijas. Kiekvienai iš šių iniciatyvų nustatyti reikšmingi tikslai, kurie turi būti įgyvendinti iki 2020 m., o rezultatai turėtų būti pastebimi po 1–3 metų. Ši naujiena skelbiama šiandien, prieš pat susirenkant Europos Vadovų Tarybai, kuri, kaip tikimasi, turėtų dar kartą patvirtinti, kad tyrimai ir inovacijos yra Europos ekonomikos atkūrimo variklis.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso teigė: „Jei norime, kad Europa grįžtų prie augimo ir darbo vietų kūrimo, turime diegti inovacijas ir spręsti pagrindinius uždavinius, susijusius su prieiga prie žaliavų, žemės ūkio tvarumu ir visuomenės senėjimu. Įgyvendinant inovacijų partnerystes, bus panaikinta izoliacija ir kliūtys, o pastangos sutelktos tam, kad būtų pasiekta mūsų piliečiams ir verslui svarbių rezultatų.“

Europos inovacijų partnerystė – nauja koncepcija, kuri buvo pristatyta 2020 m. Europos pagrindinėje iniciatyvoje „Inovacijų sąjunga“. Jos tikslas – šalinti Europos tyrimų ir inovacijų sistemoje atsiradusius trūkumus ir kliūtis, trukdančias arba vilkinančias kurti ir diegti į rinką geras idėjas. Trūkumai ir kliūtys yra tokie: per mažos investicijos, pasenę teisės aktai, norminimo trūkumas, susiskaldžiusios rinkos. Kiekvienai partnerystei vadovauja iniciatyvinė grupė, kuriai pirmininkauja Europos Komisijos narys arba nariai, atsakingi už atitinkamą politikos sritį arba sritis. Jiems padeda valstybių narių atstovai (ministrai), Parlamento nariai, pramonės lyderiai, tyrėjai, pilietinė visuomenė ir kiti svarbiausi suinteresuotieji subjektai. Europos inovacijų partnerystės nariai nustato veiksmus, kurių reikia imtis kliūtims pašalint, pradedant tolesniu technologijų vystymu ir baigiant rinkos struktūros pertvarkymu ir paklausos plėtimu, taip skatinant veiksmus viešajame ir privačiajame sektoriuje. Šios partnerystės – bendradarbiavimo platforma, kuri nepakeičia jokių finansavimo programų ar reglamentavimo procesų.

Inovacijų partnerystė siekiant įveikti žaliavų trūkumą Europoje

Apsirūpinti žaliavomis, gyvybiškai būtinomis šių dienų aukštosioms technologijoms, tampa vis sudėtingiau. Siekiant padidinti Europos našumą ir, remiantis pasiūlymu, įsteigti Europos inovacijų partnerystę dėl žaliavų, bendromis inovacijų pastangomis bus remiamas žaliavų tyrinėjimas, išgavimas ir perdirbimas. Pavyzdžiui, paskaičiuota, kad 500–1 000 m. gylyje yra nepanaudotų Europos mineralinių išteklių, kurių vertė apie 100 mlrd. EUR. Panaudojant naujas technologijas, net atšiauriomis sąlygomis bus galima išgauti giliau ir atokiau esančias žaliavas. Taip pat reikia siekti sukurti svarbiausių žaliavų pakaitalus ir pagerinti elektros ir elektronikos prietaisų, taip pat kitų atliekų perdirbimą. Pagerinus mineralinių medžiagų išgavimo galimybes, bus sparčiau kuriami inovaciniai produktai, pavyzdžiui, plonieji fotovoltiniai sluoksniai, energiją taupantis apšvietimas, elektra varomi automobiliai, pažangieji keleiviniai lėktuvai, infraraudonųjų spindulių optikos produktai ir pluoštinis stiklas.

Už pramonę ir verslumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajanis sakė: „Turime susivienyti, kad išnaudotume didžiulį Europos žaliavų potencialą. Norint iki 2020 m. paversti Europą pasauline gebėjimų, susijusių su žaliavų tyrinėjimu, išgavimu, apdirbimu, perdirbimu ir pakeitimu, lydere, būtina imtis aktyvesnių veiksmų. Tai lems Europos galimybę jau dabar kurti ateities technologijas. Tokios inovacijos yra esminės siekiant Europos konkurencingumo, tvaraus augimo ir darbo vietų sukūrimo.“

MEMO/12/144

Carlo Corazza +32 2 295 1752

Europos inovacijų partnerystė žemės ūkio srityje

Apsirūpinimas maistu yra vienas iš svarbiausių pasaulio uždavinių tiek dabar, tiek ir ateityje, nes remiantis PPO duomenimis, iki 2050 m. pasaulyje maisto, o tuo pačiu ir pašarų, pluošto, biomasės ir biologinės medžiagos, poreikis išaugs iki 70 %. Tačiau šią užduotį apsunkina sulėtėjęs našumas: daugiausiai dėl to, kad sumažėjo investicijos į tyrimus žemės ūkio srityje, sustiprėjo neigiamas poveikis aplinkai ir gamtiniams ištekliams. Pavyzdžiui, 45 % viso Europos dirvožemio yra iškilusios dirvožemio kokybės problemos. Apie 40 % žemės ūkio paskirties plotų iškilęs nitratų taršos pavojus, o per paskutinius 20 metų tokiuose plotuose besiveisiančių paukščių populiacija sumažėjo 20–25 %.

Apibendrinant būtų galima teigti, kad pagrindinis žemės ūkio sektoriui ateityje iškilsiantis uždavinys yra gaminti ne tik daugiau, bet ir tausiai. Uždavinius bus galima išspręsti tik aktyviai skatinant pasinaudoti tyrimų ir inovacinių rezultatais – visų pirma skatinant mokslininkus, ūkininkus ir kitus sektoriaus dalyvius aktyviau bendradarbiauti, greičiau perkelti technologinius pasiekimus iš mokslinio lygmens į ūkininkavimo praktiką ir sistemingiau rinkti grįžtamąją informaciją apie praktinius ūkininkavimo poreikius, kuriems reikia ieškoti mokslinio sprendimo. Europos inovacijų partneryste „Žemės ūkio našumas ir tvarumas“ siekiama sukurti žemės ūkio, biologinės ekonomikos, mokslo ir kitų sričių atstovų darbo platformą ES, nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu. Ši partnerystė taip pat padės siekti didesnio su inovacijomis susijusių veiksmų, kurie yra remiami kaimo plėtros politika ir Sąjungos moksliniai tyrimai ir inovacijos, veiksmingumo. Nustatyti du pagrindiniai šios EIP tikslai: skatinti žemės ūkio sektoriaus našumą ir veiksmingumą (iki 2020 m. pasiekti, kad našumas ne mažėtų, kaip buvo neseniai nustatyta, bet didėtų); ir siekti žemės ūkio sektoriaus tvarumo (iki 2020 m. pasiekti reikalingo dirvožemio funkcionalumo).

Už ES žemės ūkio ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Dacianas Cioloşas sakė: „Ateityje pagrindinis žemės ūkio sektoriaus uždavinys bus ne tik ieškoti būdų, kaip gaminti daugiau, bet ir būdų, kaip gaminti geriau. Šiuo tikslu svarbiausia bus ne tik pasinaudoti paklausa pagrįstų tyrimų ir inovacijų rezultatais, bet ir išplėsti geriausios praktikos sklaidą.“

MEMO/12/147

Roger Waite +32 2 296 1404

Europos inovacijų partnerystė aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje

Demografinis senėjimas dabar yra vienas iš sudėtingiausių Europai iškilusių uždavinių. Per ateinančius 50 metų vyresnių nei 65 metų piliečių skaičius išaugs dvigubai: nuo 87 mln. 2010 m. iki 148 mln. 2060 m 1.

Tai Europos socialinei ir priežiūros sistemai kelia daug problemų, bet kartu suteikia progą pertvarkyti šias sistemas, kad jos teiktų daugiau naudos pacientams, sveikatos priežiūros sistemoms ir inovacijų pramonei.

Europos inovacijų partnerystė aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje buvo sukurta šiems uždaviniams spręsti. 2011 m. lapkritį šios partnerystės atstovai pristatė strateginį įgyvendinimo planą (SIP), kuriame išdėstytos valdžios institucijų, verslo atstovų ir pilietinės visuomenės prioritetinės sritys bei konkretūs veiksmai (žr. IP/11/1309, IP/11/519).

Šiandien paskelbtame Komisijos komunikate konkrečiai apžvelgiamas šių veiksmų įgyvendinimas. Veiksmai yra tokie: įtraukti suinteresuotuosius subjektus; sukurti inovacinių idėjų rinką; spręsti reglamentavimo ir norminimo klausimus. Tai leis pagerinti vyresnio amžiaus piliečių gyvenimą ir sudarys geresnes sąlygas jiems dalyvauti visuomenės veikloje; be to, sumažinti sveikatos ir priežiūros sistemoms daromą spaudimą ir prisidėti prie tvaraus augimo.

Komisija patvirtina įsipareigojimą remti SIP įgyvendinimą, visų pirma:

  • šiandien pirmą kartą pakviesdama suinteresuotuosius subjektus įsipareigoti dėl specialiųjų veiksmų, susijusių su inovacijomis aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje (žr. čia);

  • įdiegdama nuo 2012 m. balandžio mėn. pradedančią veikti „inovacinių idėjų rinką kuria pasinaudodami suinteresuotieji subjektai galės lengviau rasti partnerių, keistis gerąja patirtimi ir skleisti informaciją;

  • suderindama ir veiksmingai naudodama ES finansavimo priemones, pavyzdžiui, Konkurencingumo ir naujovių programą (KNP), Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos 7-ąją bendrąją programą ir Sveikatos programą;

  • spręsdama reglamentavimo ir norminimo klausimus, pavyzdžiui, remdama naujos ES struktūros dėl e. sveikatos sąveikos bandymų, kokybės ženklinimo ir sertifikavimo kūrimą.

Už sveikatos ir vartotojų politiką atsakingas Komisijos narys John Dalli pabrėžė, kad: „Aktyvus ir sveikas senėjimas, kuris suteikia svarbių galimybių pramonei, yra labai svarbus klausimas mūsų piliečiams, sykiu leidžiantis užtikrinti sveikatos ir priežiūros sistemų gyvybingumą. Komisija yra pasiryžusi prisidėti prie to, kad būtų greitai įgyvendintos 2011 m. Partnerystėje suderintos prioritetinės sritys. Mūsų tikslas – pasiekti regimų rezultatų per kitus dvejus metus.“

Europos Komisijos Pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Europos inovacijų partnerystė aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje padės pagerinti vyresnio amžiaus žmonių sveikatą ir gyvenimo kokybę ir užtikrinti, kad mūsų priežiūros sistema išliktų tvari ilgalaikiu laikotarpiu. Skatiname visus suinteresuotuosius subjektus paremti mūsų pastangas ir padėti mums kuo geriausiais būdais spręsti demografinių pokyčių keliamas problemas."

Frédéric Vincent +32 2 298 7166

Ryan Heath +32 2 296 1716

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 3070

Mark Gray +32 2 298 8644

Michael Jennings +32 22 96 33 88

1 :

ECFIN Ageing Study 2009

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication_summary14911_en.htm


Side Bar