Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Innovációs partnerségek: az európai versenyképességet fokozó új javaslatok a nyersanyagok, a mezőgazdaság és az egészséges idősödés területén

Brüsszel, 2012. február 29. – Az Európai Bizottság a mai napon határozott fellépést javasolt három kulcsfontosságú társadalmi kihívás kezelésére a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás szempontjából kiemelkedő jelentőségű alábbi területeken: nyersanyagellátás, fenntartható mezőgazdaság, valamint az egészségben töltött, aktív időskor. Az életminőség javításához és Európa globális vezető szerepének megteremtéséhez mindhárom területen a köz- és magánszféra összehangoltabb innovációs erőfeszítéseire van szükség. A Bizottság ezért életre hívott két új – a nyersanyagellátásra, valamint a fenntartható mezőgazdasági fejlődésre és termelékenységre összpontosító – európai innovációs partnerséget (EIP), valamint jóváhagyta az aktív és egészséges időskor témájára vonatkozó európai innovációs partnerség 2011 februárjában indult kísérleti szakaszához kapcsolódó négyéves cselekvési tervet. Az európai innovációs partnerségek új megközelítést alkalmaznak a kutatás-fejlesztés-innováció teljes láncának megerősítésére, és az innovatív megoldások elterjedésének felgyorsítása érdekében határokon és ágazatokon átívelő együttműködésre ösztönzik a köz- és magánszféra érdekelt feleit. Valamennyi fenti EIP esetében meghatározásra került egy 2020-ig megvalósítandó, ambiciózus célkitűzés, ugyanakkor az első eredmények már 1–3 éven belül várhatók. A mai bejelentésre közvetlenül az Európai Tanács azon ülését megelőzően került sor, amely a várakozások szerint ismét megerősíti a kutatás és fejlesztés központi szerepét az európai gazdaság helyreállításában.

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke a következőképpen nyilatkozott: „Innovatívnak kell lennünk ahhoz, hogy Európát visszasegítsük a növekedés és a munkahelyteremtés útjára, valamint, hogy kezelni tudjuk a nyersanyagokhoz való hozzáférés, a fenntartható mezőgazdaság és az idősödő társadalom kapcsán jelentkező hatalmas kihívásokat. Az európai innovációs partnerségek keretében lebontjuk a merev kategóriákat, felszámoljuk a szűk keresztmetszeteket, erőfeszítéseinket pedig az Unió polgárai és vállalkozásai számára lényeges változást hozó eredmények elérésére összpontosítjuk.”

Az európai innovációs partnerség által megtestesített új koncepciót az Európa 2020 stratégia „Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt kezdeményezése vezette be. Az EIP célja az európai kutatási és innovációs rendszerben rejlő hiányosságok, szűk keresztmetszetek és gátak felszámolása, amelyek a jó elképzelések megvalósítását és piaci bevezetését akadályozzák vagy hátráltatják. Ide tartozik az alacsony beruházási arány, az idejétmúlt szabályozás, a szabványok hiánya és a piacok széttöredezettsége. A partnerségeket minden esetben egy, az érintett szakpolitikai területért vagy területekért felelős európai biztos vagy biztosok által elnökölt, és a tagállamok képviselőit (minisztereit), európai parlamenti képviselőket, iparágvezetőket, kutatókat és más kulcsszereplőket tömörítő irányítócsoport vezeti. Az európai innovációs projektek résztvevői meghatározzák a szűk keresztmetszetek megszüntetéséhez szükséges lépéseket (további technológiai fejlesztések, a piaci keretek javítása, a kereslet ösztönzése), valamint a köz- és magánszféra fellépésének élénkítését szolgáló intézkedéseket hoznak. A projektek nem helyettesítik a finanszírozási programokat vagy szabályozási eljárásokat, de közös platformot biztosítanak az együttműködéshez.

Innovációs partnerség az európai nyersanyaghiány leküzdésére

A jelenlegi csúcstechnológia éltető erejét jelentő nyersanyagellátásra egyre nagyobb nyomás nehezedik. Az európai termelés növelésének érdekében a nyersanyagok területét érintő európai innovációs partnerséget létrehozó javaslat értelmében a közös innovációs erőfeszítések támogatni fogják a nyersanyagok feltárását, kitermelését és feldolgozását. Becslések szerint az 500–1000 méteres mélységben található, kiaknázatlan európai ásványi erőforrások értéke mintegy 100 milliárd EUR-ra tehető. Az új technológiáknak köszönhetően lehetővé válik majd a mélyebben fekvő, vagy távoli helyeken található, nehezen hozzáférhető ásványkincsek kitermelése is. További intézkedésekre van szükség a kritikus jelentőségű nyersanyagokat helyettesítő anyagok kifejlesztése, valamint az elektromos és elektronikus berendezések, illetve más hulladékok újrahasznosítási rendszerének javítása terén is. Az ásványkincsekhez való jobb hozzáférés fokozni fogja az innovatív termékek – például a vékony fényelektromos (fotovoltaikus) rétegek, az energiatakarékos világítás, az elektromos autók, a korszerűbb utasszállító gépek, az infravörös optika és az üvegszál – fejlesztésére irányuló tevékenységet.

Antonio Tajani alelnök, ipar- és vállalkozáspolitikai biztos így nyilatkozott: „A hatalmas európai nyersanyagkészletekben rejlő lehetőségek kiaknázása közös erőfeszítéseket igényel. Fokozottabb fellépésre van szükség ahhoz, hogy Európa 2020-ra világelső legyen a feltárást, kitermelést, feldolgozást, újrahasznosítást és a helyettesítő anyagok kifejlesztését érintő képességek terén. Ez ugyanis annak kulcsa, hogy Európa már ma képessé váljék a jövő technológiájának kifejlesztésére. Az erre irányuló innováció meghatározó jelentőségű az európai versenyképesség, a fenntartható fejlődés, valamint a munkahelyteremtés szempontjából.”

MEMO/12/144

Carlo Corazza +32 2 295 1752

Európai innovációs partnerség a mezőgazdaság területén

Az élelmiszerbiztonság az elkövetkező évek egyik legfőbb kihívása. Az előrejelzések szerint az élelmiszerek iránti globális kereslet mértéke 2050-re 70 %-kal emelkedik (FAO), de jelentős mértékben növekedni fog a takarmányok, a rostnövények, a biomassza és a bioanyagok iránti igény is. E kihívásokkal párhuzamosan ugyanakkor lassul a termelékenység növekedése, ami nagyrészt a mezőgazdasági kutatás területén eszközölt beruházások mértékének csökkenésére vezethető vissza, és növekszik a környezetre, valamint a természeti erőforrásokra gyakorolt nyomás. Példaként említhetjük, hogy az európai talajok 45 %-ának minősége nem megfelelő. A mezőgazdasági földterületek mintegy 40 %-a nitrátszennyezésnek kitett terület. A szántóföldi madarak populációi az utóbbi 20 évben 20–25 %-kal csökkentek.

Azaz a jövő mezőgazdasága számára nemcsak az a fő kihívás, hogy többet kell termelni, hanem az is, hogy mindez fenntartható módon történjék. E kihívások leküzdése elképzelhetetlen a kutatás és az innováció összefogásának irányába tett jelentős elmozdulás nélkül. Különösen fontos, hogy szorosabb együttműködésre ösztönözzük a kutatókat, a mezőgazdasági termelőket és más érdekelteket, hogy ennek segítségével felgyorsítható legyen a tudomány és a gazdálkodási gyakorlat közötti technológiaátadás, valamint hogy a tudomány rendszeresebb visszajelzéseket kaphasson a gazdálkodás területén felmerülő gyakorlati igényekről. A mezőgazdasági termelékenységgel és fenntarthatósággal foglalkozó európai innovációs partnerség célja a mezőgazdaság, a biogazdaság, a tudomány és az egyéb érdekeltek közötti csatlakozási felület és együttműködés kialakítása uniós, nemzeti és regionális szinten. Az EIP továbbá elősegíti majd a vidékfejlesztési politika, valamint az Unió kutatási és innovációs terve által támogatott innovációs fellépések hatékonyságának fokozását is. A mezőgazdaság területét érintő innovációs partnerség két legfőbb célkitűzése a mezőgazdaság termelékenységének és hatékonyságának előmozdítása (a termelékenység növekedését jelenleg jellemző csökkenő tendencia megfordítása 2020-ra), valamint a fenntartható mezőgazdaság megteremtése (a talajműködés* megfelelő szintű helyreállításának biztosítása 2020-ig).

Dacian Cioloş, az EU mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztosa így vélekedett: „A jövő mezőgazdasága számára a megtermelt mennyiség növelése mellett a termelés minőségének javítása is kulcsfontosságú kihívást jelent. E kihívások leküzdéséhez elengedhetetlen a keresletalapú kutatás és innováció összefogása, valamint a bevált gyakorlati megoldások fokozott terjesztése.”

MEMO/12/147

Roger Waite +32 2 296 1404

Európai innovációs partnerség az egészségben töltött, aktív időskor elősegítésére

A népesség elöregedése az egyik legkomolyabb kihívás, amellyel Európának jelenleg szembe kell néznie. A 65 éves vagy annál idősebb európai polgárok száma a következő 50 év során várhatóan kétszeresére nő, 87 millióról (2010) 148 millióra (2060)1.

Jóllehet ez a demográfiai változás különleges kihívást jelent az európai egészségügyi ellátási és szociális rendszerek számára, arra is módot ad, hogy e rendszereket a betegek, az egészségügyi ellátórendszerek, valamint az innovatív ágazat érdekeit szem előtt tartva alakítsuk át.

Az egészségben töltött, aktív időskorra irányuló európai innovációs partnerség létrehozásával ezekre a kihívásokra igyekszünk válaszokat találni. 2011 novemberében stratégiai megvalósítási terv került benyújtásra, amely kiemelt területeket és konkrét fellépéseket határozott meg a hatóságok, a vállalkozások, valamint a civil társadalom számára (ld. IP/11/1309, IP/11/519).

A Bizottság http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/sip_communication.pdf ma kiadott közleményében az egyedi fellépések végrehajtásával kapcsolatban a következő konkrét intézkedéseket határozta meg: az érdekeltek felkérése a szerepvállalásra; innovatív ötletbörze létrehozása; szabályozási és szabványosítási kérdések megoldása. A felsorolt intézkedések eredményeképpen javulni fog az idősödő polgárok életminősége, az idős embereknek is lehetőségük nyílik majd arra, hogy a társadalom aktív tagjai legyenek, valamint csökkenni fog az egészségügyi ellátórendszerekre nehezedő nyomás. A felsorolt célok megvalósulása egyúttal a fenntartható növekedést is elősegíti.

A Bizottság korábbi kötelezettségvállalásainak megfelelően megerősíti, hogy kész támogatni a stratégiai megvalósítási terv végrehajtását, különösen az alábbi intézkedések által:

  • A Bizottság a mai napon első alkalommal felkéri az érdekelteket, hogy kötelezzék el magukat konkrét fellépések megtétele mellett az egészségben töltött, aktív időskor területét érintő innováció terén (ld. itt);

  • 2012 áprilisában innovatív ötletbörzét hoz létre, melynek segítségével az érdekeltek együttműködő partnereket kereshetnek, tapasztalatokat cserélhetnek, valamint közkinccsé tehetik tudományos felismeréseiket;

  • összehangolja az uniós finanszírozási eszközöket (versenyképességi és innovációs program (CIP), hetedik kutatási és fejlesztési keretprogram, egészségügyi program) és ezek hatékony felhasználására törekszik;

  • továbbá foglalkozik a szabályozási és szabványosítási kérdésekkel például oly módon, hogy támogatja az interoperabilitás vizsgálatára, a minőségi címkék alkalmazására és az e-egészségügy tanúsítására vonatkozó új uniós keret kidolgozását.

John Dalli, egészségügyi és fogyasztópolitikai biztos hangsúlyozta: „Az egészségben töltött, aktív időskor központi jelentőséggel bír polgáraink számára, meghatározó az egészségügyi ellátórendszerek életképességének szempontjából, ugyanakkor fontos lehetőseket jelent az ipar számára is. A Bizottság elkötelezetten támogatja a 2011. évi partnerség keretében elfogadott prioritási területek gyors megvalósítását. Célunk, hogy az elkövetkező két évben kézzelfogható eredményeket tudjunk felmutatni.”

Neelie Kroes, az Európai Bizottság alelnöke így nyilatkozott: „Az egészségben töltött, aktív időskorra irányuló európai innovációs partnerség lehetővé teszi azt, hogy javítsuk idős embertársaink egészségi állapotát és életminőségét, valamint biztosítsuk egészségügyi ellátórendszerünk hosszú távú fenntarthatóságát. Felkérjük az érdekelt feleket, hogy járuljanak hozzá erőfeszítéseinkhez, és nyújtsanak támogatást ahhoz, hogy megküzdhessünk a demográfiai változásokkal járó kihívásokkal.”

Frédéric Vincent +32 2 298 7166

Ryan Heath +32 2 296 1716

Kapcsolattartók:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 3070

Mark Gray +32 2 298 8644

Michael Jennings +32 22 96 33 88

1 :

ECFIN Ageing Study 2009

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication_summary14911_en.htm


Side Bar