Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Innovaatiokumppanuudet: Euroopan kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävät uudet ehdotukset raaka-aineiden, maatalouden ja terveenä ikääntymisen alalla

Bryssel 29. helmikuuta 2012 – Euroopan komissio on tänään ehdottanut päättäväisiä toimia, joilla pyritään vastaamaan seuraaviin kolmeen keskeiseen haasteeseen talouskasvun ja työllisyyden kannalta ratkaisevilla aloilla: raaka-aineiden saatavuus, kestävä maatalous sekä aktiivisena ja terveenä ikääntyminen. Kaikki kolme haastetta edellyttävät elämänlaadun parantamiseksi ja Euroopan maailmanlaajuisen johtoaseman varmistamiseksi entistä koordinoidumpia innovaatiotoimia, joita on toteutettava niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Komissio on tämän vuoksi käynnistänyt kaksi uutta eurooppalaista innovaatiokumppanuutta raaka-aineiden sekä maatalouden kestävyyden ja tuottavuuden alalla. Lisäksi se on vahvistanut nelivuotisen toimintasuunnitelman, joka koskee aktiivisena ja terveenä ikääntymisen innovaatiokumppanuutta, jota käsittelevä pilottihanke käynnistettiin helmikuussa 2011. Eurooppalaisten innovaatiokumppanuuksien myötä koko tutkimus-kehitys-innovointi ‑ketjuun sovelletaan uudenlaista lähestymistapaa saattamalla yhteen julkisen ja yksityisen sektorin sidosryhmiä maiden ja toimialojen rajojen yli, jotta innovaatioiden omaksuminen nopeutuisi. Jokaisella kumppanuudella on kunnianhimoinen tavoite, joka on määrä saavuttaa vuoteen 2020 mennessä, ja kumppanuuksien odotetaan alkavan tuottaa tulosta 1–3 vuoden kuluessa. Tämänpäiväinen ehdotus annettiin juuri ennen Eurooppa-neuvoston kokousta, jossa odotetaan vahvistettavan, että tutkimus ja innovointi on Euroopan talouden elpymisen kannalta keskeisessä asemassa.

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso totesi, että innovointi on tarpeen Euroopan nostamiseksi takaisin kasvun ja työllisyyden tielle ja keskeisten haasteiden ratkaisemiseksi, jollaisia ovat esimerkiksi raaka-aineiden saatavuus, kestävä maatalous ja väestön ikääntyminen. "Euroopan innovaatiokumppanuudet murtavat raja-aitoja, poistavat pullonkauloja ja saavat meidät keskittymään toimissamme tuloksiin, joilla on merkitystä Euroopan kansalaisille ja yrityksille", Barroso lisäsi.

Euroopan innovaatiokumppanuus (European Innovation Partnership, EIP) on uusi käsite, joka otettiin käyttöön Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeessa "Innovaatiounioni". Tavoitteena on puuttua niihin eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän heikkouksiin, pullonkauloihin ja esteisiin, jotka haittaavat tai hidastavat hyvien ideoiden kehittämistä ja markkinoille saattamista. Tällaisia ovat esimerkiksi riittämättömät investoinnit, vanhentuneet säännökset, standardien puute ja pirstaloituneet markkinat. Kunkin kumppanuuden johdossa on ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii yksi tai useampi kyseisestä toimialueesta vastaava EU-komissaari. Heidän lisäkseen ohjausryhmään kuuluu jäsenvaltioiden edustajia (ministereitä), kansanedustajia, teollisuusjohtajia, tutkijoita, kansalaisyhteiskunnan edustajia ja muita keskeisiä sidosryhmiä. Innovaatiokumppanuuksissa määritellään, mitä on tarpeen tehdä pullonkaulojen poistamiseksi – alkaen teknologian edelleen kehittämisestä markkinapuitteiden korjaamiseen ja kysynnän edistämiseen – ja niin julkisen kuin yksityisen sektorin herättämiseksi toimimaan. Ne eivät korvaa rahoitusohjelmia tai sääntelyprosesseja, vaan tarjoavat yhteisen foorumin yhteistyölle.

Innovaatiokumppanuus Euroopan raaka-ainepulan ratkaisemiseksi

Raaka-aineiden saatavuus, joka on tämänhetkisen huipputeknologiateollisuuden elinehto, on yhä uhatumpaa. Raaka-aineita koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden luomisesta esitetyn ehdotuksen mukaan raaka-aineiden etsintää, talteenottoa ja jalostusta tuetaan yhteisillä innovaatiotoimilla Euroopan oman tuotannon lisäämiseksi. On esimerkiksi arvioitu, että 500–1 000 metrin syvyydessä olevien Euroopan hyödyntämättömien mineraalivarojen arvo noin 100 miljardia euroa. Uusien teknologioiden avulla mineraaleja päästään etsimään syvemmältä, syrjäisemmiltä alueilta ja vaikeissa olosuhteissa. Toimia tarvitaan myös kriittisten raaka-aineiden korvikkeiden kehittämiseen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja muiden jätteiden kierrätyksen parantamiseen. Mineraalien parempi saatavuus edistää innovatiivisten tuotteiden kehittämistä. Tällaisia ovat esimerkiksi aurinkoenergiaa hyödyntävät ohuet kalvot, energiatehokkaat valaistusjärjestelmät, sähköautot, pitkälle kehitetyt matkustajakoneet, infrapunaoptiikka ja kuitulasi.

Yritys- ja teollisuustoiminnasta vastaavan komission varapuheenjohtajan Antonio Tajanin mukaan meidän on yhdistettävä voimamme, jotta voisimme hyödyntää Euroopan omien raaka-aineiden tarjoamia valtavia mahdollisuuksia. "Tehostettu toiminta on tarpeen, jotta Eurooppa voisi vuoteen 2020 mennessä saavuttaa maailmanlaajuisen johtoaseman raaka-aineiden etsintään, talteenottoon, jalostukseen, kierrätykseen ja korvaamiseen liittyvien valmiuksien alalla. Tämä on edellytys sille, että Eurooppa pystyy kehittämään tulevaisuuden teknologioita jo nyt. Tällainen innovointi on ratkaisevaa Euroopan kilpailukyvyn, kestävän kasvun ja uusien työpaikkojen kannalta", Tajani totesi.

MEMO/12/144

Carlo Corazza +32 2 295 1752

Maataloutta koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus

Elintarviketurva on yksi maailman suurimpia haasteita lähivuosina. Maailmanlaajuisen elintarvikekysynnän arvioidaan kasvavan 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä (FAO), ja myös rehujen, kuitujen, biomassan ja biomateriaalien kysyntä kasvaa jyrkästi. Tähän haasteeseen yhdistyvät kuitenkin tuottavuuden kasvun hidastuminen – suurelta osin maataloustutkimukseen tehtävien investointien vähentyessä – sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin kohdistuvien paineiden kasvaminen. Esimerkkinä voidaan mainita, että Euroopan maa-alueista 45 prosentilla on maaperän laatuun liittyviä ongelmia. Noin 40 prosenttia maatalousmaasta on alttiina nitraatin aiheuttamalle pilaantumiselle, ja peltolinnut ovat viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana vähentyneet 20–25 prosenttia.

Lyhyesti sanottuna maatalouden keskeisenä haasteena ei ole ainoastaan tuottaa enemmän, vaan myös tuottaa kestävällä tavalla. Näitä haasteita ei voida ratkaista ilman laajamittaista tutkimusta ja innovointia. Erityisesti on tarpeen tuoda tutkijat, viljelijät ja muut toimijat lähemmäksi toisiaan, jotta voidaan nopeuttaa teknologian siirtämistä tutkimuslaitoksilta maatalouskäytäntöön ja jotta maatalousalalta voidaan antaa tutkimuslaitoksille järjestelmällisempää palautetta käytännön tarpeista. Maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden tavoitteena on tarjota EU:n, jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla toimiva rajapinta maatalouden, biotalouden, tieteen ja muiden toimijoiden välille. Lisäksi se parantaa maaseudun kehittämispolitiikan sekä unionin tutkimuksen ja innovoinnin yhteydessä tuettavien innovointiin liittyvien toimien vaikuttavuutta. Tälle innovaatiokumppanuudelle on määritelty kaksi yleistavoitetta: edistää maatalousalan tuottavuutta ja tehokkuutta (kääntämällä viimeaikainen heikkenevän tuottavuuden kehityssuunta päinvastaiseksi vuoteen 2020 mennessä) sekä maatalouden kestävyyttä (varmistamalla maaperän toimivuus* tyydyttävästi vuoteen 2020 mennessä).

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava EU-komissaari Dacian Cioloş totesi, että maatalouden suurimpana haasteena on paitsi tuottaa enemmän, myös selvittää, miten voidaan tuottaa paremmin. "Kysyntään perustuvan tutkimuksen ja innovoinnin hyödyntäminen sekä parhaiden käytäntöjen tehokkaampi levittäminen on olennaista tämän tavoitteen saavuttamiseksi", Cioloş sanoi.

MEMO/12/147

Roger Waite +32 2 296 1404

Aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus

Väestön ikääntyminen on Euroopan vakavimpia tämänhetkisiä haasteita. Vähintään 65-vuotiaiden EU-kansalaisten lukumäärä kaksinkertaistuu seuraavien 50 vuoden kuluessa – vuonna 2010 tämä määrä oli 87 miljoonaa ja vuonna 2060 se tulee olemaan 148 miljoonaa1.

Vaikka tämä asettaa erityishaasteen Euroopan terveydenhoito- ja sosiaaliturvajärjestelmille, se tarjoaa samalla tilaisuuden uudistaa niitä potilaiden, terveydenhoitojärjestelmien ja innovatiivisen teollisuuden eduksi.

Näihin haasteisiin vastaamiseksi on perustettu aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus. Sen puitteissa esitettiin marraskuussa 2011 strateginen täytäntöönpanosuunnitelma, jossa määriteltiin viranomaisiin, yrityksiin ja kansalaisyhteiskuntaan liittyviä painopistealoja ja erityistoimia (ks. IP/11/1309, IP/11/519).

Tämänpäiväinen komission tiedonanto on konkreettinen jatkotoimi kyseisten erityistoimien täytäntöönpanolle http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/sip_communication.pdf . Tiedonannossa kehotetaan sidosryhmiä osallistumaan toimintaan, perustetaan innovatiivisten ideoiden markkinapaikka ja käsitellään lainsäädäntöön ja standardointiin liittyviä kysymyksiä. Tämä parantaa iäkkäiden kansalaisten elämää, auttaa heitä toimimaan yhteiskunnassa ja vähentää terveys- ja hoitopalveluihin kohdistuvia paineita, edistäen viime kädessä kestävää kasvua.

Komissio vahvistaa tukevansa strategisen täytäntöönpanosuunnitelman toteuttamista erityisesti seuraavin toimenpitein:

  • se esittää tänään sidosryhmille ensimmäisen kutsun sitoutua tiettyihin aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskeviin innovaatiotoimiin (hankepyyntö löytyy täältä),

  • se ottaa huhtikuusta 2012 alkaen käyttöön "innovatiivisten ideoiden markkinapaikan", joka auttaa sidosryhmiä löytämään kumppaneita, jakamaan hyviä käytäntöjä ja levittämään tietoa,

  • se tähtää kilpailun ja innovoinnin ohjelman, tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman ja terveysohjelman kaltaisten EU:n rahoitusvälineiden yhdenmukaistamiseen ja tehokkaaseen käyttöön,

  • se käsittelee lainsäädäntöön ja standardointiin liittyviä kysymyksiä esimerkiksi tukemalla uuden sähköiseen terveydenhuoltoon liittyvän EU-kehyksen kehittämistä yhteentoimivuuden testaamista, laatumerkintää ja sertifiointia varten.

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari John Dalli korosti, että aktiivisena ja terveenä ikääntyminen on ehdottoman tärkeää EU:n kansalaisten hyvinvoinnin sekä terveys- ja hoitopalvelujen elinkelpoisuuden kannalta, minkä lisäksi se tarjoaa merkittäviä teollisia mahdollisuuksia. "Komissio on vakaasti päättänyt tukea kumppanuuksien puitteissa vuonna 2011 sovittujen painopistealojen nopeaa täytäntöönpanoa. Tavoitteenamme on saada aikaan konkreettisia tuloksia seuraavien kahden vuoden aikana", Dalli sanoi.

Komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes totesi asiasta seuraavaa: "Aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus auttaa parantamaan iäkkäiden ihmisten terveyttä ja elämänlaatua sekä varmistamaan, että terveydenhuoltojärjestelmämme on pitkällä aikavälillä kestävä. Kehotamme kaikkia asiaan liittyviä sidosryhmiä osallistumaan pyrkimyksiimme ja auttamaan meitä puuttumaan tarmokkaasti väestörakenteen muutoksen luomiin ongelmiin."

Frédéric Vincent +32 2 298 7166

Ryan Heath +32 2 296 1716

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 3070

Mark Gray +32 2 298 8644

Michael Jennings +32 22 96 33 88

1 :

ECFIN Ageing Study 2009

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication_summary14911_en.htm


Side Bar