Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Innovatsioonipartnerlused: uued ettepanekud tooraine, põllumajanduse ja tervena vananemise kohta Euroopa konkurentsivõime suurendamiseks

Brüssel, 29. veebruar 2012. Euroopa Komisjon tegi täna meie ühiskonna ees seisvate probleemidega tegelemiseks ettepaneku võtta otsustavaid meetmeid valdkondades, mis on olulised majanduskasvu ja töökohtade loomise seisukohast. Nendeks on tooraine tarnimine, säästev põllumajandus ning aktiivselt ja tervena vananemine. Kõigis kolmes valdkonnas peaksid avalik ja erasektor tegema innovatsiooni alal rohkem ühiseid jõupingutusi elukvaliteedi parandamiseks ja Euroopa ülemaailmse liidripositsiooni tugevdamiseks. Seepärast on komisjon käivitanud kaks uut Euroopa innovatsioonipartnerlust (toorainete kohta ning põllumajanduse säästlikkuse ja tootlikkuse kohta) ning on kinnitanud aktiivselt ja tervena vananemist käsitleva Euroopa innovatsioonipartnerluse nelja-aastase tegevuskava, mille pilootprojekt algas 2011. aasta veebruaris. Euroopa innovatsioonipartnerlustes kasutatakse uut lähenemisviisi, et hõlmata teadusuuringute-arendustegevuse-innovatsiooni kogu ahelat, tuues nii piiri- kui ka sektoriüleselt kokku avaliku ja erasektori sidusrühmad, et kiirendada innovatsiooni rakendamist. Kõigi nende algatuste ambitsioonikad eesmärgid loodetakse saavutada 2020. aastaks ning tulemusi peaks hakkama näha olema ühe kuni kolme aasta jooksul. Tänane avaldus tehakse just enne Euroopa Ülemkogu, mis peaks kinnitama teadusuuringute ja innovatsiooni keskset positsiooni Euroopa majanduse elavdamises.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ütles: „Me peame tegema uuendusi, et Euroopa majandus ja töökohtade arv hakkaksid taas kasvama ning et lahendada selliseid suuri probleeme nagu juurdepääs toorainele, säästev põllumajandus ja meie vananev ühiskond. Euroopa innovatsioonipartnerlustega laiendatakse vaatenurka, kõrvaldatakse kitsaskohad ning keskendutakse tulemuste saavutamisele, mis on olulised meie kodanikele ja ettevõtlusele.”

Euroopa innovatsioonipartnerlus on uus kontseptsioon, mis loodi Euroopa 2020. aasta strateegia juhtalgatusega „Innovatiivne liit”. Eesmärk on tegeleda Euroopa teadusuuringute ja innovatsioonisüsteemis esinevate puuduste, kitsaskohtade ja takistustega, mis pärsivad heade ideede väljatöötamist ja turule jõudmist. Siia kuuluvad alarahastamine, vananenud seadusandlus, standardite puudumine ja turgude killustatus. Iga partnerlust juhib juhtrühm, mida omakorda juhib vastava poliitikavaldkonna eest vastutav Euroopa Komisjoni volinik või volinikud. Lisaks kuuluvad juhtrühma liikmesriikide esindajad (ministrid), parlamendiliikmed, majandussektori juhtivad isikud, teadlased, kodanikuühiskond ja teised olulised sidusrühmad. Euroopa innovatsioonipartnerluste raames tuvastatakse, mida tuleks kitsaskohtade kõrvaldamiseks teha – alates uue tehnoloogia väljatöötamisest kuni tururaamistike kohandamise ja nõudluse soodustamiseni – ning soodustatakse tegevust nii avalikus kui ka erasektoris. Need ei asenda rahastamisprogramme ega õigusmenetlusi, kuid loovad ühise aluse koostööks.

Innovatsioonipartnerlus Euroopa toorainepuudujäägi ületamiseks

Toorainete tarne, mis on tänapäeva kõrgtehnoloogilise tööstuse jaoks eluliselt oluline, on üha suurema surve all. Selleks et suurendada Euroopa oma tootmist, võttes aluseks ettepaneku luua Euroopa innovatsioonipartnerlus toorainete kohta, toetavad ühised innovatsioonialased jõupingutused toorainete uurimist, kaevandamist ja töötlemist. Näiteks on Euroopa 500–1000 meetri sügavusel asuvate kasutamata maavarade väärtus hinnanguliselt 100 miljardit eurot. Uus tehnoloogia võimaldab kaevandada sügavamal, äärepoolsematel aladel ja karmimates tingimustes. Lisaks on vaja meetmeid kriitilise tähtsusega toorainetele asendajate leidmiseks ning parandada elektri- ja elektrooniliste seadmete ja muude jäätmete ringlussevõttu. Parem juurdepääs maavaradele toetab innovaatiliste toodete (nt fotogalvaanilised kihid, energiatõhus valgustus, elektriautod, moodsad reisireaktiivlennukid, infrapuna- ja kiudoptika) väljatöötamist.

Tööstuse ja ettevõtluse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani märkis: „Peame ühendama jõud, et kasutada Euroopa enda tohutuid toorainevarusid. Vaja on intensiivselt tegutseda, et Euroopa oleks 2020. aastaks maailmas tipus oma võime poolest uurida, kaevandada, töödelda, võtta ringlusse ja asendada toorainet. See on eriti oluline, et Euroopa suudaks juba täna luua homset tehnoloogiat. Sellisel innovatsioonil on otsustav roll Euroopa konkurentsivõime, jätkusuutliku kasvu ja uute töökohtade loomise seisukohast.”

MEMO/12/144

Carlo Corazza +32 2 295 1752

Euroopa innovatsioonipartnerlus põllumajanduse valdkonnas

Toiduga kindlustatus on järgmistel aastatel üks olulisemaid kogu maailma ülesandeid, kuna prognoositakse, et üleilmne toidunõudlus suureneb 2050. aastaks 70% (FAO), mis omakorda suurendab oluliselt nõudlust sööda, tekstiilkiudude, biomassi ja biomaterjalide järele. Sellele probleemile lisanduvad tootlikkuse kasvu aeglustumine – peamiselt on see tingitud põllumajandusalasesse teadustegevusse tehtavate investeeringute vähenemisest – ning suurem surve keskkonnale ja meie loodusvaradele. Näiteks 45%-l Euroopa muldadest on kvaliteet halvenenud. Ligikaudu 40% põllumajandusmaast on tundlik nitraadisaaste suhtes ning viimase 20 aasta jooksul on põllumajandusmaal elavate lindude arvukus vähenenud 20–25%.

Kokkuvõtlikult on põllumajanduse peaülesanne tulevikus mitte ainult toota rohkem, vaid teha seda ka säästlikult. Sellega ei ole võimalik toime tulla ilma teaduse ja innovatsiooni ühendamist toetamata – eelkõige tuues selleks kokku teadlased, põllumajandustootjad ja teised asjaosalised nii, et me saaksime kiirendada tehnoloogia jõudmist teadlaste juurest põllumajandustootmisesse ning anda samas süsteemsemalt teadlastele tagasisidet selle kohta, mida põllumajandustootmises vajatakse. Euroopa innovatsioonipartnerluse „Põllumajanduse säästlikkus ja tootlikkus” eesmärk on pakkuda toimivat liidest põllumajanduse, biomajanduse, teaduse ja teiste osaliste vahel nii ELi, riikide kui ka piirkondlikul tasandil. See suurendaks ka innovatsioonialaste meetmete tõhusust, mida toetavad nii maaelu arengu poliitika kui ka liidu teadus- ja innovatsiooniraamistik. Euroopa sellel innovatsioonipartnerlusel on kaks peamist eesmärki – põllumajandussektori tootlikkuse ja tõhususe suurendamine (muutes 2020. aastaks tootlikkuse vähenemise hiljutist suundumust) ning põllumajanduse säästlikkus (tagades 2020. aastaks mulla rahuldaval tasemel funktsionaalsuse).

ELi põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Cioloș märkis: „Kokkuvõtlikult ei ole põllumajanduses peamine küsimus mitte selles, kuidas tulevikus toota rohkem, vaid kuidas toota paremini. Sellega seoses on oluline ühendada nõudlusel põhinev teadustöö ja innovatsioon ning samuti levitada parimat tava.”

MEMO/12/147

Roger Waite +32 2 296 1404

Euroopa innovatsioonipartnerlus aktiivse ja tervena vananemise kohta

Demograafiline vananemine on praegu üks Euroopa tõsisemaid probleeme. Euroopa üle 65-aastaste elanike arv kahekordistub järgmise 50 aasta jooksul (2010. aastal 87 miljonit, 2060. aastal 148 miljonit).1

Kuigi see kujutab endast Euroopa hooldus- ja sotsiaalsüsteemile suurt katsumust, annab see ka võimaluse kujundada need süsteemid ümber patsientide, tervishoiusüsteemide ja innovatiivse tööstuse huvides.

Euroopa innovatsioonipartnerlus aktiivselt ja tervena vananemise kohta on loodud selleks, et pakkuda nimetatud olukorraga toimetulekuks lahendusi. 2011. aasta novembris esitati strateegiline rakenduskava, milles määrati kindlaks ametiasutuste, ettevõtete ja kodanikuühiskonna prioriteetsed tegevusvaldkonnad (vt IP/11/1309, IP/11/519).

Tänane komisjoni teatis ongi erimeetmete rakendamise konkreetne järg http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/sip_communication.pdf . Selles käsitletakse järgmist: kutsutakse sidusrühmi üles andma oma panus, luuakse nn innovatiivsete ideede turuplats ning käsitletakse õigus- ja standardimisküsimusi. Sellega parandatakse vanemate inimeste elu, aidatakse neil vanemaks saades osaleda ühiskonnas ning vähendatakse survet tervishoiu- ja hooldussüsteemidele, mis omakorda toetab jätkusuutlikku majanduskasvu.

Komisjon kinnitab, et ta toetab strateegilist rakenduskava, tehes selleks eelkõige järgmist:

  • kutsub täna esimest korda sidusrühmi üles andma oma panus erimeetmetesse, mis käsitlevad innovatsiooni seoses aktiivse ja tervena vananemisega (vt siin);

  • avab 2012. aasta aprillis nn innovatiivsete ideede turuplatsi, mis aitaks sidusrühmadel leida partnereid, jagada head tava ja vahetada kogemusi;

  • koondab ja kasutab tõhusalt ELi rahastamisvahendeid, sealhulgas konkurentsivõime ja innovatsiooni programm, teadusuuringute seitsmes raamprogramm ja tervishoiuprogramm;

  • käsitleb õigus- ja standardimisküsimusi, nt toetab ELi uue raamistiku väljatöötamist koostalitlusvõime testimise, kvaliteedimärgistuse ja e-tervishoiu sertifitseerimise kohta.

Tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli rõhutas: „Aktiivselt ja tervena vananemine on meie kodanike jaoks keskse tähtsusega, see on oluline meie tervishoiu- ja hooldussüsteemide jaoks ning see pakub olulisi võimalusi tööstusele. Komisjon on otsustanud toetada partnerluse raames 2011. aastal kokku lepitud prioriteetsetes valdkondades meetmete kiiret rakendamist. Meie soov on saavutada käegakatsutavad tulemused järgmise kahe aasta jooksul.”

Asepresident Neelie Kroes ütles: „Euroopa innovatsioonipartnerlus aktiivselt ja tervena vananemise kohta aitab parandada vanemate inimeste tervist ja elukvaliteeti ning tagada, et meie hooldussüsteem on jätkusuutlik pikka aega. Me kutsume kõiki sidusrühmi üles aitama kaasa meie jõupingutustele ja toimetulekule peatse demograafilise muutusega.”

Frédéric Vincent +32 2 298 7166

Ryan Heath +32 2 296 1716

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 3070

Mark Gray +32 2 298 8644

Michael Jennings +32 22 96 33 88

1 :

ECFIN Ageing Study 2009

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication_summary14911_en.htm


Side Bar