Navigation path

Left navigation

Additional tools

ευρωπαϊκή επιτροπη – δελτίο τυπου

Συμπράξεις καινοτομίας: νέες προτάσεις για τις πρώτες ύλες, τη γεωργία και την υγιή γήρανση με σκοπό την τόνωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας

Βρυξέλλες, 29 Φεβρουαρίου 2012 - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα την ανάληψη αποφασιστικής δράσης προκειμένου να ανταποκριθεί σε τρεις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας, σε τομείς που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας: προμήθεια πρώτων υλών, βιώσιμη γεωργία, και ενεργός και υγιής γήρανση. Και οι τρεις τομείς απαιτούν πιο συντονισμένη προσπάθεια καινοτομίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και η θέση της Ευρώπης ως παγκόσμιας ηγετικής δύναμης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δρομολόγησε δύο νέες Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας (ΕΣΚ) - για τις πρώτες ύλες, και τη βιωσιμότητα της γεωργίας και την παραγωγικότητα - και ενέκρινε ένα τετραετές σχέδιο δράσης για την ΕΣΚ στον τομέα της ενεργού και υγιούς γήρανσης, ένα πιλοτικό έργο που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2011. Οι ΕΣΚ υιοθετούν νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση ολόκληρης της αλυσίδας έρευνας-ανάπτυξης-καινοτομίας, συνενώνοντας δημόσιους και ιδιωτικούς ενδιαφερόμενους φορείς από διαφορετικές χώρες και τομείς προκειμένου να επιταχυνθεί η αποδοχή της καινοτομίας. Κάθε σύμπραξη καλείται να επιτύχει έναν φιλόδοξο στόχο έως το 2020 και αναμένεται να αρχίσει να αποδίδει αποτελέσματα εντός 1-3 ετών. Η σημερινή ανακοίνωση πραγματοποιείται την παραμονή συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αναμένεται να επαναβεβαιώσει ότι η θέση της έρευνας και της καινοτομίας βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής ανάκαμψης.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. José Manuel Barroso, δήλωσε: «Πρέπει να καινοτομήσουμε για να επαναφέρουμε την Ευρώπη σε πορεία ανάπτυξης και απασχόλησης και να αντιμετωπίσουμε μεγάλες προκλήσεις, όπως η πρόσβαση σε πρώτες ύλες, η βιώσιμη γεωργία και η γήρανση της κοινωνίας μας. Οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας θα καταργήσουν τους γυάλινους πύργους, θα εξαλείψουν τα σημεία εμπλοκής και θα εστιάσουν τις προσπάθειές μας στα αποτελέσματα που έχουν σημασία για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας.»

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) είναι μια νέα έννοια που εισήχθη στην εμβληματική πρωτοβουλία Ένωση Καινοτομίας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Σκοπός είναι να υπερκερασθούν οι αδυναμίες, τα σημεία εμπλοκής και τα εμπόδια στο ευρωπαϊκό σύστημα έρευνας και καινοτομίας, τα οποία αποτρέπουν ή επιβραδύνουν την ανάπτυξη και τη διάθεση στην αγορά των καλών ιδεών. Αυτά περιλαμβάνουν την έλλειψη επενδύσεων, τις παρωχημένες νομοθετικές ρυθμίσεις, την έλλειψη προτύπων και τον κατακερματισμό των αγορών. Κάθε Σύμπραξη τελεί υπό την αιγίδα μιας ομάδας καθοδήγησης της οποίας προεδρεύει ο Ευρωπαίος Επίτροπος ή οι Ευρωπαίοι Επίτροποι με αρμοδιότητα στον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής ή σε σχετικούς τομείς. Συνεπικουρούνται από εκπροσώπους των κρατών μελών (Υπουργοί), μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κορυφαίους παράγοντες του κλάδου, ερευνητές, την κοινωνία των πολιτών και άλλους σημαντικούς φορείς. Οι ΕΣΚ προσδιορίζουν τι πρέπει να γίνει για να υπερκερασθούν τα σημεία εμπλοκής – αρχής γενομένης από την περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογιών έως τον εξορθολογισμό του πλαισίου της αγοράς και την τόνωση της ζήτησης - και ενθαρρύνουν την ανάληψη δράσεων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Δεν υποκαθιστούν τα προγράμματα χρηματοδότησης ή τις κανονιστικές διαδικασίες, αλλά παρέχουν μια κοινή πλατφόρμα συνεργασίας.

Σύμπραξη καινοτομίας για την αντιμετώπιση των ελλείψεων της Ευρώπης σε πρώτες ύλες

Η προμήθεια πρώτων υλών, ο αιμοδότης της σημερινής βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας τελεί ολοένα και περισσότερο υπό πίεση. Με σκοπό την αύξηση της παραγωγής της Ευρώπης, στο πλαίσιο της πρότασης για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τις πρώτες ύλες, οι κοινές προσπάθειες καινοτομίας θα υποστηρίξουν την εξερεύνηση, την εξόρυξη και την επεξεργασία πρώτων υλών. Για παράδειγμα, υπολογίζεται ότι η αξία των ανεκμετάλλευτων ευρωπαϊκών ορυκτών πόρων σε βάθος 500-1.000 μέτρων ανέρχεται περίπου σε 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι νέες τεχνολογίες θα βοηθήσουν την εξόρυξη σε μεγαλύτερο βάθος, σε πιο απομακρυσμένες περιοχές και υπό δύσκολες συνθήκες. Απαιτείται επίσης η ανάληψη δράσης για την ανάπτυξη υποκατάστατων των πρώτων υλών ζωτικής σημασίας και τη βελτίωση της ανακύκλωσης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και άλλων αποβλήτων. Η βελτίωση της πρόσβασης σε ορυκτά θα ενισχύσει την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, όπως λεπτά φωτοβολταϊκά φύλλα, ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, προηγμένα επιβατικά αεροσκάφη, υπέρυθρες οπτικές ίνες και ίνες υάλου.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Antonio Tajani, αρμόδιος για τη Βιομηχανία και την Επιχειρηματικότητα, δήλωσε: «Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αξιοποιήσουμε το τεράστιο δυναμικό της Ευρώπης σε πρώτες ύλες. Απαιτείται εντατική δράση για να καταστεί η Ευρώπη παγκόσμια ηγετική δύναμη σε ικανότητες που σχετίζονται με την εξερεύνηση, την εξόρυξη, την επεξεργασία, την ανακύκλωση και την αντικατάσταση έως το 2020. Η εν λόγω δράση θα αποτελέσει το κλειδί για την ικανότητα της Ευρώπης να αναπτύξει σήμερα τις τεχνολογίες του μέλλοντος. Η καινοτομία είναι καθοριστικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις νέες θέσεις εργασίας.»

MEMO/12/144

Carlo Corazza +32 2 295 1752

Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη γεωργία

Η επισιτιστική ασφάλεια θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τα επόμενα έτη, καθώς η παγκόσμια ζήτηση τροφίμων αναμένεται να αυξηθεί κατά 70% έως το 2050 (Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών), συνοδευόμενη από απότομη αύξηση της ζήτησης για ζωοτροφές, ίνες, βιομάζα και βιοϋλικά. Επίσης, η πρόκληση αυτή συνοδεύεται από επιβράδυνση της αύξησης της παραγωγικότητας – εν μέρει λόγω της μείωσης των επενδύσεων στη γεωργική έρευνα - και αυξημένη πίεση στο περιβάλλον και στους φυσικούς πόρους μας. Για παράδειγμα, το 45% των ευρωπαϊκών εδαφών αντιμετωπίζουν προβλήματα ποιότητας εδάφους. Περίπου το 40% των γεωργικών γαιών είναι ευάλωτες στη νιτρορρύπανση και, κατά την τελευταία εικοσαετία, ο αριθμός των πτηνών σε γεωργικές εκτάσεις έχει μειωθεί κατά 20-25%.

Εν ολίγοις, η κύρια πρόκληση για τη γεωργία του μέλλοντος δεν είναι μόνο να παράγει περισσότερα, αλλά να παράγει με βιώσιμο τρόπο. Οι προκλήσεις αυτές δεν πρόκειται να αντιμετωπιστούν χωρίς σημαντική ώθηση προς την κατεύθυνση της ενθάρρυνσης της έρευνας και της καινοτομίας - και ιδίως της στενότερης συνεργασίας ερευνητών, γεωργών και άλλων φορέων, ώστε να μπορέσουμε να επιταχύνουμε την μεταφορά της τεχνολογίας από την επιστήμη στη γεωργική πρακτική, και να παράσχουμε συστηματικότερη ενημέρωση της επιστήμης για τις πρακτικές ανάγκες της γεωργίας. Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) «Γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα» αποσκοπεί να αποτελέσει μια λειτουργική διεπαφή μεταξύ γεωργίας, βιοοικονομίας, επιστήμης και άλλων πτυχών σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, θα χρησιμεύσει ως καταλύτης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δράσεων που αφορούν την καινοτομία και στηρίζονται από την Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και από την έρευνα και καινοτομία της Ένωσης. Για την εν λόγω ΕΣΚ έχουν τεθεί δύο πρωταρχικοί στόχοι - προώθηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του γεωργικού τομέα (αναστροφή της πρόσφατης τάσης μείωσης των κερδών παραγωγικότητας έως το 2020)·και βιωσιμότητα της γεωργίας (διασφάλιση της λειτουργικότητας του εδάφους* σε ικανοποιητικό επίπεδο έως το 2020).

Ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ κ. Dacian Cioloş δήλωσε: «Η κύρια πρόκληση για τη γεωργία του μέλλοντος δεν είναι μόνο πώς να παράγουμε περισσότερα, αλλά και πώς να παράγουμε καλύτερα. Η ενθάρρυνση της έρευνας και της καινοτομίας με μοχλό τη ζήτηση, καθώς και η βελτίωση της διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών είναι απαραίτητες για το σκοπό αυτό.»

MEMO/12/147

Roger Waite +32 2 296 1404

Ευρωπαϊκή Σύμπραξη καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση

Η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Ο αριθμός των Ευρωπαίων πολιτών ηλικίας 65 ετών και άνω θα διπλασιαστεί μέσα στα επόμενα 50 χρόνια, από 87 εκατομμύρια το 2010 σε 148 εκατομμύρια το 2060.1

Ενώ αυτό αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για τα ευρωπαϊκά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας, αποτελεί επίσης ευκαιρία επανασχεδιασμού των εν λόγω συστημάτων προς το συμφέρον των ασθενών, των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των καινοτόμων επιχειρήσεων.

Η ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γήρανση έχει συσταθεί για να ανταποκριθεί στις εν λόγω προκλήσεις. Τον Νοέμβριο του 2011 υπέβαλε το Στρατηγικό Σχέδιο Υλοποίησης (ΣΣΥ) στο οποίο καθορίζονται οι τομείς προτεραιότητας και οι ειδικές δράσεις για τις δημόσιες αρχές, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών (βλ. IP/11/1309, IP/11/519).

Η σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής αποτελεί την απτή συνέχεια της υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων. Σε αυτές συγκαταλέγονται: η έκκληση για συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων η δημιουργία μιας αγοράς για καινοτόμες ιδέες· η αντιμετώπιση ρυθμιστικών θεμάτων και θεμάτων τυποποίησης. Αυτά θα βελτιώσουν τη ζωή των ηλικιωμένων πολιτών, θα τους βοηθήσουν να συμβάλλουν στην κοινωνία ενόσω γηράσκουν και θα μειώσουν την πίεση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας – με απώτερο στόχο τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στηρίξει την υλοποίηση του ΣΣΥ, ιδίως με:

  • την προκήρυξη, σήμερα, της πρώτης πρόσκλησης προς τους ενδιαφερομένους να δεσμευθούν για συγκεκριμένες δράσεις σχετικά με την καινοτομία για ενεργό και υγιή γήρανση (διατίθεται εδώ

  • την καθιέρωση, από τον Απρίλιο του 2012, μιας «αγοράς για καινοτόμες ιδέες», η οποία θα βοηθά τους ενδιαφερόμενους να βρίσκουν εταίρους, να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές και να διαδίδουν δεδομένα τεκμηρίωσης·

  • την εναρμόνιση και αποτελεσματική χρήση των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, όπως το Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (ΠΑΚ), το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα και το Πρόγραμμα για την Υγεία·

  • την αντιμετώπιση ρυθμιστικών θεμάτων και θεμάτων τυποποίησης, π.χ. με στήριξη της ανάπτυξης ενός νέου πλαισίου της ΕΕ για δοκιμές διαλειτουργικότητας, επισήμανση ποιότητας και πιστοποίηση στην ηλεκτρονική υγεία.

Ο Επίτροπος Υγείας και Πολιτικής Καταναλωτών κ. John Dalli τόνισε τα εξής: «Η ενεργός και υγιής γήρανση έχει ζωτική σημασία για τους πολίτες μας, για τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας, και προσφέρει σημαντικές δυνατότητες στις επιχειρήσεις. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να στηρίξει την ταχεία υλοποίηση στους τομείς προτεραιότητας που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της σύμπραξης το 2011. Φιλοδοξία μας είναι να επιτύχουμε απτά αποτελέσματα την επόμενη διετία.»

Η Αντιπρόεδρος κα Neelie Kroes δήλωσε: «Η ΕΣΚ για την ενεργό και υγιή γήρανση θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την υγεία και την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων και να διασφαλίζουμε τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες να συμβάλουν στις προσπάθειές μας και να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε δυναμικά τη δημογραφική μετάβαση.»

Frédéric Vincent +32 2 298 7166

Ryan Heath +32 2 296 1716

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 3070

Mark Gray +32 2 298 8644

Michael Jennings +32 22 96 33 88

1 :

ECFIN Ageing Study 2009

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication_summary14911_en.htm


Side Bar