Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Innovationspartnerskaber: nye forslag vedrørende råstoffer, landbrug og sund aldring med henblik på at styrke den europæiske konkurrenceevne

Bruxelles, den 29. februar 2012 – Europa-Kommissionen har i dag foreslået en række vigtige foranstaltninger for at imødekomme tre centrale udfordringer, som vores samfund står over for på områder, der er af afgørende betydning for vækst og beskæftigelse: forsyning med råstoffer, bæredygtigt landbrug samt aktiv og sund aldring. Alle tre kræver en mere samordnet innovationsindsats i den offentlige og den private sektor med henblik på at forbedre livskvaliteten og placere Europa som en global leder. Kommissionen har derfor indledt to nye europæiske innovationspartnerskaber - om råstoffer og om bæredygtighed og produktivitet i landbruget - og har godkendt en fireårig handlingsplan for det europæiske innovationspartnerskab om aktiv og sund aldring, et pilotprojekt, der blev lanceret i februar 2011. Europæiske innovationspartnerskaber er en ny strategi til at tackle hele forsknings-, udviklings- og innovationskæden og fører offentlige og private aktører sammen på tværs af grænser og sektorer med det formål at fremskynde udbredelsen af innovation. De har hver især et ambitiøst mål, som skal nås inden 2020, og forventes at begynde at give resultater inden for 1-3 år. Dagens meddelelse kommer lige før et Europæisk Råd, der forventes at bekræfte den centrale plads, som forskning og innovation indtager i forbindelse med den økonomiske genopretning i Europa.

Formanden for Europa-Kommissionen, José Manuel Barroso, udtalte i den forbindelse: "Vi er nødt til at innovere for at få Europa tilbage på vejen mod vækst og beskæftigelse og for at tackle sådanne store udfordringer som adgang til råstoffer, bæredygtigt landbrug og den aldrende befolkning. Europæiske innovationspartnerskaber vil nedbryde mure, fjerne flaskehalse og koncentrere vores indsats om resultater, som er relevante for vores borgere og virksomheder."

Det europæiske innovationspartnerskab er et nyt begreb, som blev indført i forbindelse med Europa 2020-flagskibsinitiativet "Innovation i EU". Formålet er at afhjælpe svagheder, flaskehalse og hindringer i det europæiske forsknings- og innovationssystem, som forhindrer eller forsinker udvikling og markedsføring af gode ideer. Disse omfatter utilstrækkelige investeringer, forældet lovgivning, manglende standarder og opsplitning af markederne. Hvert partnerskab ledes af en styringsgruppe under formandskab af en eller flere EU-kommissærer med ansvar for det/de pågældende politiske områder. De ledsages af repræsentanter for medlemsstaterne (ministre), medlemmer af Europa-Parlamentet, virksomhedsledere, forskere, civilsamfundet og andre centrale aktører. De europæiske innovationspartnerskaber identificerer, hvad der skal gøres for at afhjælpe flaskehalsene – fra yderligere udvikling af teknologier til sikring af de rette markedsvilkår og stimulering af efterspørgselen – og tilskynder til en indsats på tværs af de offentlige og private sektorer. De erstatter ikke finansieringsprogrammer eller regulerende processer, men tilvejebringer en fælles platform for samarbejde.

Innovationspartnerskab for at overvinde Europas mangel på råstoffer

Forsyningen med råstoffer, som er livsnerven i dagens højteknologiske industri, er under stigende pres. Med henblik på at øge Europas egen produktion, i henhold til forslaget om at oprette et europæisk innovationspartnerskab om råstoffer, vil en fælles indsats inden for innovation støtte efterforskning, udvinding og forarbejdning af råstoffer. F.eks. er det blevet vurderet, at værdien af uudnyttede europæiske mineralressourcer i en dybde af 500-1 000 meter ligger på omkring 100 mia. EUR. Nye teknologier vil gøre det muligt at udvinde på større dybder, i mere fjerntliggende områder og under vanskelige vilkår. Der er også behov for aktioner til at udvikle alternativer til kritiske råstoffer og forbedre genvinding af elektrisk, elektronisk udstyr og andet affald. Forbedret adgang til mineraler vil fremme udviklingen af innovative produkter, f.eks. tynde fotovoltaiske lag, energieffektiv belysning, elbiler, avancerede passagerjetfly, infrarød optik og fiberglas.

Næstformand Antonio Tajani, der er ansvarlig for erhvervsliv og iværksætteri, udtalte: "Vi må gå sammen om at udnytte Europas store potentiale af råstoffer. Det er nødvendigt med en intensiveret indsats for at gøre EU førende i verden inden for de kompetencer, der er forbundet med efterforskning, udvinding, forarbejdning, genvinding og substitution senest i 2020. Det vil være af afgørende betydning for, at Europa i dag er i stand til at udvikle morgendagens teknologi. En sådan innovation er afgørende for Europas konkurrenceevne, bæredygtig vækst og nye arbejdspladser."

MEMO/12/144

Carlo Corazza +32 2 295 1752

Europæisk innovationspartnerskab for landbruget

Fødevaresikkerhed er en af de største udfordringer på verdensplan i de kommende år, og den globale efterspørgsel efter fødevarer vil stige med 70 % inden 2050 (FAO), ledsaget af en kraftig stigning i efterspørgslen efter foder, fibre, biomasse og biomaterialer. Denne udfordring er imidlertid ledsaget af en opbremsning i væksten i produktiviteten - til dels på grund af et fald i investeringerne i landbrugsforskningen – og et øget pres på miljøet og naturressourcerne. F.eks. har 45 % af den europæiske landbrugsjord problemer med jordkvaliteten. Ca. 40 % af landbrugsjorden er sårbar over for nitratforurening, og i de sidste 20 år er antallet af markfugle faldet med 20-25 %.

Kort sagt er den vigtigste udfordring for landbruget i fremtiden ikke alene at producere mere, men også at gøre dette på en bæredygtig måde. Disse udfordringer vil ikke blive løst uden en stor indsats for at favne forskning og innovation – og navnlig for at bringe forskere, landbrugere og andre aktører tættere sammen, så vi kan fremskynde hastigheden i teknologioverførselen fra videnskab til landbrugspraksis, og give mere systematiske tilbagemeldinger vedrørende reelle behov fra landbrug til videnskab. Det europæiske innovationspartnerskab om "landbrugets produktivitet og bæredygtighed" har til formål at tilvejebringe en fungerende grænseflade mellem landbrug, bioøkonomi, videnskab og andre på EU-niveau, nationalt niveau og regionalt niveau. Det vil også fungere som katalysator for en forøgelse af effektiviteten af innovationsrelaterede foranstaltninger, der støttes af politikken for udvikling af landdistrikter, samt EU's forskning og innovation. Der er opstillet to overordnede mål for dette europæiske innovationsprogram - fremme af produktivitet og effektivitet i landbrugssektoren (vende den aktuelle tendens til faldende produktivitetsvækst i 2020) og bæredygtigt landbrug (stabilisering af jordfunktionerne på et tilfredsstillende niveau i 2020).

EU's kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter, Dacian Cioloş, udtalte herom: "Den centrale udfordring for landbruget fremover er ikke blot, hvordan det kan producere mere, men også hvordan det kan producere bedre. Efterspørgselsdrevet forskning og innovation samt bedre formidling af bedste praksis vil være afgørende for at nå dette mål."

MEMO/12/147

Roger Waite +32 2 296 1404

Europæisk innovationspartnerskab om aktiv og sund aldring

Den demografiske aldring er en af de største udfordringer, Europa står over for i dag. Antallet af europæiske borgere på 65 år og derover vil fordobles i de næste 50 år fra 87 mio. EUR i 2010 til 148 millioner i 20601. Mens dette udgør en særlig udfordring for de europæiske sundhedspleje- og socialsystemer, er det også en mulighed at omstrukturere disse systemer til gavn for patienter, sundhedssystemer og innovative erhverv.

Det europæiske partnerskab om aktiv og sund aldring er oprettet for at kunne reagere på disse udfordringer. I november 2011 fremlagde det en strategisk gennemførelsesplan, der identificerer prioriterede områder og særlige aktioner for de offentlige myndigheder, erhvervslivet og civilsamfundet (se IP/11/1309, IP/11/519).

Dagens meddelelse fra Kommissionen er den konkrete opfølgning til gennemførelsen af de særlige aktioner. Dette omfatter: opfordring af de interesserede parter til at deltage; etablering af et marked for innovative ideer; tackling af regulerings- og standadiseringsspørgsmål. Dette vil forbedre de ældre borgeres tilværelse, hjælpe dem med at bidrage til samfundet, når de bliver ældre, og mindske presset på sundheds- og plejesystemerne - hvilket i sidste ende bidrager til bæredygtig vækst.

Kommissionen bekræfter sin vilje til at støtte implementeringen af den strategiske gennemførelsesplan, særlig ved:

  • i dag at fremsætte en første opfordring til de interesserede parter om at forpligte sig til specifikke aktioner vedrørende innovation inden for aktiv og sund aldring (se her)

  • fra april 2012 at indføre et marked for innovative ideer, som hjælper de interesserede parter med at finde partnere, udveksle god praksis og formidle viden

  • at tilpasse og effektivt udnytte EU's finansieringsinstrumenter som f.eks. programmet for konkurrenceevne og innovation, det syvende rammeprogram for forskning og sundhedsprogrammet

  • at tackle regulerings- og standardiseringsspørgsmål, f.eks. ved at støtte udviklingen af en ny EU-ramme for interoperabilitetsprøvning, kvalitetsmærkning og certificering vedrørende e-sundhed.

Kommissær med ansvar for sundhed og forbrugerspørgsmål, John Dalli, understregede, at: "Aktiv og sund aldring er af central betydning for vores borgere og for levedygtigheden af vores sundheds- og plejesystemer og indebærer desuden et stort industrielt potentiale. Kommissionen er fast besluttet på at støtte en hurtig gennemførelse af de prioriterede områder, som aftaltes af partnerskabet i 2011. Vores ambition er at nå mærkbare resultater i de næste to år."

Næstformand Neelie Kroes udtalte, at "det europæiske innovationspartnerskab om aktiv og sund aldring vil hjælpe os med at forbedre sundheden og livskvaliteten for ældre og bidrage til at sikre, at vores sundhedsplejesystem er bæredygtigt på lang sigt. Vi opfordrer indtrængende alle interesserede parter til at deltage i vores bestræbelser og hjælpe os med aktivt at tackle den demografiske overgang".

Frédéric Vincent +32 2 298 7166

Ryan Heath +32 2 296 1716

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 3070

Mark Gray +32 2 298 8644

Michael Jennings +32 22 96 33 88

1 :

ECFIN Ageing Study 2009

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication_summary14911_en.htm


Side Bar