Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Inovační partnerství: nové návrhy v oblasti surovin, zemědělství a zdravého stárnutí podpoří konkurenceschopnost Evropy

Brusel 29. února 2012 – Evropská komise dnes navrhla rozhodná opatření k řešení tří klíčových úkolů, kterým čelí naše společnost v oblastech, jež jsou zásadní pro růst a tvorbu pracovních míst: jedná se o dodávky surovin, udržitelné zemědělství a aktivní a zdravé stárnutí. Všechny tři oblasti vyžadují větší sladění inovací ve veřejném i soukromém sektoru s cílem dosáhnout zlepšení kvality života a zajistit Evropě celosvětové vedoucí postavení. Komise proto zahájila dvě nová evropská inovační partnerství týkající se surovin a udržitelnosti a produktivity zemědělství a schválila čtyřletý akční plán pro evropské inovační partnerství týkající se aktivního a zdravého stárnutí, což je pilotní projekt zahájený v únoru 2011. Evropská inovační partnerství představují nový přístup k celému řetězci výzkumu, vývoje a inovací a sdružují zúčastněné strany z veřejného i soukromého sektoru z různých zemí a odvětví s cílem urychlit zavádění inovací. Každé partnerství má svého ambiciózního cíle dosáhnout do roku 2020 a první výsledky se očekávají během jednoho roku až tří let. Dnešní prohlášení předchází zasedání Evropské rady, které má podle očekávání potvrdit centrální úlohu výzkumu a inovací v procesu evropského hospodářského oživení.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso v této souvislosti uvedl: „Musíme podpořit inovace, aby se Evropa znovu dostala na cestu směrem k růstu a tvorbě pracovních míst, a řešit velké úkoly, jako je přístup k surovinám, udržitelné zemědělství a naše stárnoucí společnost. Evropská inovační partnerství zlepší komunikaci, odstraní překážky a zaměří naše úsilí na výsledky, které jsou důležité pro naše občany a podniky.“

Evropské inovační partnerství je nová koncepce, která byla zavedena ve stěžejní iniciativě Unie inovací v rámci strategie Evropa 2020. Jeho cílem je odstranit slabiny, neprůchodná místa a překážky v evropském systému výzkumu a inovací, které brání vzniku dobrých nápadů a jejich uvádění na trh nebo je zpomalují. Patří sem nedostatečné investice, zastaralá regulace, neexistence norem a roztříštěnost trhů. Každé partnerství vede řídící skupina, jíž předsedá jeden nebo více evropských komisařů zodpovědných za určitou oblast nebo oblasti politiky. K nim se připojují zástupci členských států (ministři), poslanci, vedoucí představitelé průmyslu, výzkumníci, občanská společnost a další významné zúčastněné strany. Evropská inovační partnerství určují, co je třeba udělat k překonání překážek – od rozvoje technologií přes správné nastavení tržních rámců a stimulaci poptávky – a podněcují opatření ve veřejném i soukromém sektoru. Nenahrazují programy financování ani procesy regulace, ale poskytují společnou platformu pro účely spolupráce.

Inovační partnerství má pomoci překonat nedostatek surovin v Evropě

Dodávky surovin, které jsou pro dnešní technologicky vyspělý průmysl nepostradatelné, se ocitají pod stále větším tlakem. Podle návrhu na zřízení evropského inovačního partnerství pro suroviny podpoří společná inovace průzkum, těžbu a zpracování surovin s cílem zvýšit vlastní produkci Evropy. Odhaduje se například, že hodnota nevyužitých evropských nerostných zdrojů v hloubce 500–1 000 metrů dosahuje přibližně 100 miliard EUR. Nové technologie umožní těžbu v hlubších a hůře dosažitelných oblastech a v drsných podmínkách. Je také třeba podniknout kroky při vývoji alternativ kritických surovin a zlepšení recyklace elektrických a elektronických zařízení a dalšího odpadu. Lepší přístup k nerostům napomůže vývoji inovativních produktů, jako jsou fotovoltaické tenké vrstvy, energeticky účinné osvětlení, elektrická auta, vyspělá letadla pro osobní přepravu, infračervená optika a skleněná vlákna.

Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, odpovědný za průmysl a podnikání, uvedl: „Musíme spojit síly a využít obrovského vlastního potenciálu Evropy v oblasti surovin. Je třeba zintenzivnit úsilí, aby Evropa do roku 2020 získala vedoucí postavení ve světě, pokud jde o možnosti týkající se průzkumu, těžby, zpracování, recyklace a vývoje alternativ. To bude klíčem ke schopnosti Evropy spočívající ve vývoji technologií zítřka. Tyto inovace jsou rozhodující pro konkurenceschopnost, udržitelný růst a tvorbu nových pracovních příležitostí v Evropě.“

MEMO/12/144

Carlo Corazza +32 22951752

Evropské inovační partnerství pro zemědělství

Zajišťování potravin je celosvětově jedním z velkých úkolů pro následující roky, neboť globální poptávka po potravinách se podle prognóz FAO do roku 2050 zvýší o 70 % a bude ji doprovázet prudký nárůst poptávky po krmivu, vlákenných surovinách, biomase a biologickém materiálu. Tento úkol však doprovází zpomalení růstu produktivity, které je z větší části způsobeno snížením investic do zemědělského výzkumu, a rovněž zvýšený tlak na životní prostředí a naše přírodní zdroje. Například 45 % evropské půdy má problémy s kvalitou, zhruba 40 % zemědělské půdy je vystaveno nebezpečí znečištění dusičnany a za posledních 20 let došlo k úbytku polního ptactva o 20–25 %.

Krátce řečeno bude hlavním úkolem zemědělství v budoucnu nejen vyrábět více, ale také udržitelným způsobem. Tyto úkoly nebude možné vyřešit bez zásadního posunu směrem k výzkumu a inovacím, a zejména bez úzké spolupráce mezi výzkumníky, zemědělci a ostatními subjekty, abychom mohli urychlit přenos technologií z vědy do zemědělské praxe a poskytnout vědeckým pracovníkům systematičtější zpětnou vazbu o potřebách zemědělské praxe. Cílem evropského inovačního partnerství „Produktivita a udržitelnost zemědělství“ je poskytnout funkční styčnou plochu mezi zemědělstvím, biohospodářstvím, vědou a ostatními oblastmi na úrovni EU, jednotlivých zemí a regionů. Bude rovněž sloužit jako katalyzátor ke zlepšení účinnosti opatření souvisejících s inovacemi, která podpoří politika rozvoje venkova a výzkum a inovace Unie. Pro toto inovační partnerství byly vymezeny dva hlavní cíle, a to podpora produktivity a účinnosti odvětví zemědělství (obrácení nedávného trendu snižování růstu produktivity do roku 2020) a udržitelnost zemědělství (zajištění funkčnosti půdy na uspokojivé úrovni do roku 2020).

Dacian Cioloş, komisař odpovědný za zemědělství a rozvoj venkova, prohlásil: „Zásadním úkolem pro zemědělství v budoucnu nebude jen, jak vyrábět více, ale také, jak vyrábět lépe. Za tím účelem bude nezbytně nutné, abychom využili výzkumu a inovací vycházejících z poptávky a rovněž lépe šířili osvědčené postupy.“

MEMO/12/147

Roger Waite +32 22961404

Evropské inovační partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí

Stárnutí obyvatelstva je jedním z nejzávažnějších problémů, kterým dnes Evropa čelí. Počet obyvatel Evropy ve věku 65 let a více se během příštích 50 let zvýší z 87 milionů v roce 2010 na 148 milionů v roce 20601. To sice představuje konkrétní úkol pro evropské systémy zdravotní péče a sociálního zabezpečení, ale zároveň i příležitost tyto systémy nově strukturovat v zájmu pacientů, systémů zdravotní péče a inovativních odvětví.

Evropské inovační partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí bylo zřízeno s cílem vypořádat se s těmito úkoly. V listopadu 2011 předložilo partnerství strategický prováděcí plán, který vymezil pro veřejné orgány, podniky a občanskou společnost prioritní oblasti a konkrétní opatření (viz IP/11/1309, IP/11/519).

Dnešní sdělení Komise je specifickým návazným opatřením na podporu provádění těchto konkrétních akcí, které zahrnují zapojení zúčastněných stran, zavedení trhu inovativních nápadů a řešení otázek v oblasti regulace a standardizace. Tyto kroky zlepší život starších občanů, pomohou jim podílet se i ve stáří na životě společnosti a sníží tlak na systémy zdravotní a sociální péče, čímž přispějí k udržitelnému růstu.

Komise stvrzuje svůj závazek podporovat provádění tohoto plánu, a to zejména:

  • dnešní první výzvou zúčastněným stranám zavázat se ke konkrétním inovačním opatřením v oblasti aktivního a zdravého stárnutí (viz zde),

  • zavedením „trhu inovativních řešení“ od dubna 2012, který zúčastněným stranám pomůže nalézt partnery, sdílet osvědčené postupy a šířit důkazy,

  • sladěním a efektivním využíváním finančních nástrojů EU, jako je program pro konkurenceschopnost a inovace, sedmý rámcový program pro výzkum a program pro zdraví,

  • řešením otázek v oblasti regulace a standardizace, např. podporou vypracování nového rámce EU pro testování interoperability, označování kvality a certifikace elektronického zdravotnictví (e-health).

John Dalli, komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku, zdůraznil: „Aktivní a zdravé stárnutí je zásadní pro naše občany i pro životaschopnost našich systémů zdravotní a sociální péče a nabízí významný průmyslový potenciál. Komise je rozhodnuta podporovat rychlé provedení prioritních oblastí schválených partnerstvím v roce 2011. Naším cílem je v příštích dvou letech dosáhnout hmatatelných výsledků.“

Místopředsedkyně Komise Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Evropské inovační partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí nám napomůže zlepšit zdraví a kvalitu života starších občanů a zajistí dlouhodobou udržitelnost našeho systému péče. Vyzýváme všechny zúčastněné strany, aby se připojily k našemu úsilí a pomohly nám postavit se demografické změně čelem.“

Frédéric Vincent +32 22987166

Ryan Heath +32 22961716

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 22953070

Mark Gray +32 22988644

Michael Jennings +32 22963388

1 :

ECFIN Ageing Study 2009

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication_summary14911_en.htm.


Side Bar