Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Партньорства за иновации: новите предложения в областта на суровините, селското стопанство и остаряването в добро здраве дават тласък на европейската конкурентоспособност

Брюксел, 29 февруари 2012 г. — Днес Европейската комисия предложи решителни действия за посрещане на три от главните предизвикателства, пред които се изправя обществото ни в области от съществено значение за растежа и заетостта: снабдяването със суровини, устойчивото селско стопанство, както и активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве. И трите области изискват координирани иновационни усилия в обществения и частния сектор, за да се подобри качеството на живот и да се утвърди мястото на Европа като световен лидер в тях. С тази цел Комисията стартира две нови европейски партньорства за иновации (ЕПИ) — относно суровините и относно устойчивото и продуктивно селско стопанство, и одобри четиригодишен план за действие на партньорството за активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве, което започна пилотно през февруари 2011 г. ЕПИ предлагат нов подход към цялостната верига изследвания-разработки-иновации, като обединяват заинтересовани страни от обществения и частния сектор, надскачайки националните и секторни граници, за да ускорят внедряването на иновациите. Всяко от тях преследва постигането на амбициозна цел до 2020 г. и се очаква да започне да носи резултати в рамките на следващите една до три години. Днешното съобщение бе направено в навечерието на срещата на Европейския съвет, на която се очаква потвърждаване на централната роля на научноизследователската дейност и иновациите за възстановяването на европейската икономика.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „Новаторството ще поведе Европа отново в посока към растеж и заетост и ще преодолее важните предизвикателства, като например достъпа до суровини, устойчивото земеделие и застаряващото общество. Европейските партньорства за иновации ще преодолеят изолираността, ще премахнат препятствията и ще съсредоточат усилията ни за постигане на резултати, които ще са от полза за гражданите и бизнеса“.

Европейското партньорство за иновации е нова концепция, която беше въведена чрез една от пилотните инициативи на „Европа 2020“ — „Съюз на иновациите“. Целта му е да се преодолеят слабости, забавяния и пречки в европейската система за научноизследователска дейност и иновации, които възпрепятстват или спъват разработването на добрите идеи и въвеждането им на пазара. Сред проблемите са недостатъчните инвестиции, остарялата нормативна уредба, липсата на стандарти и разпокъсаността на пазарите. Всяко партньорство се управлява от ръководна група, председателствана от комисаря или комисарите, в чиито ресор попадат съответните области на политиката. В групата влизат представители на държавите-членки (министри), членове на Парламента, индустриалци, научни работници, представители на гражданското общество и други ключови заинтересовани страни. ЕПИ установяват какво трябва да се направи, за да се преодолеят затрудненията — от по-нататъшното разработване на дадени технологии до подобряването на пазарната рамка и стимулирането на търсенето — и насърчават необходимите действия в обществения и частния сектор. Те не заместват програмите за финансиране или регулаторните процеси, а предоставят обща платформа за сътрудничество.

Партньорството за иновации има за цел да преодолее недостига на суровини в Европа

Снабдяването със суровини, което е жизненоважно за високотехнологичната промишленост днес, става все по-трудно. В рамките на предложеното европейско партньорство за иновации в областта на суровините ще бъдат обединени усилията в подкрепа на проучването, добиването и обработката на суровини, с цел да се увеличи собственото производство в Европа. Стойността на неразработените изкопаеми ресурси на Европа на дълбочина между 500 и 1 000 метра например се оценява на 100 милиарда евро. Новите технологии ще помогнат да се развие добив от по-големи дълбочини, в по-отдалечени райони и при неблагоприятни условия. Необходимо е също така да се разработят заместители на основните суровини и да се подобри рециклирането на електрическо и електронно оборудване и на други отпадъци. По-добрият достъп до изкопаеми ресурси ще улесни разработването на новаторски продукти като например тънки фотоволтаични панели, енергоспестяващо осветление, електромобили, усъвършенствани пътнически самолети, инфрачервени оптически уреди и фибростъкло.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, който отговаря за политиката в областта на предприемачеството и промишлеността, заяви: „Трябва да обединим усилията си за оползотворяване на огромния собствен суровинен потенциал на Европа. Необходими са енергични действия, за да можем до 2020 г. да превърнем Европа в световен лидер в областта на проучването, добива, обработката, рециклирането и заместването. Това е начинът Европа да може още днес да разработва технологиите на бъдещето. Тези иновации са от решаващо значение за конкурентоспособността, устойчивия растеж и заетостта в Европа“.

MEMO/12/144

Carlo Corazza +32 2 295 1752

Европейско партньорство за иновации в областта на селското стопанство

Продоволствената сигурност ще бъде едно от големите глобални предизвикателства през следващите години; прогнозите сочат растеж на търсенето на храни в световен план със 70 % до 2050 г. (ФАО), придружен от рязко покачване на търсенето на фуражи, целулоза, биомаса и биоматериали. Това предизвикателство обаче е съпътствано от забавяне на растежа на производителността — до голяма степен поради свиване на инвестициите в научните изследвания в областта на селското стопанство — и увеличаване на натиска върху околната среда и природните ресурси. Например, при 45 % от почвите в Европа са налице проблеми с качеството. Около 40 % от обработваемата земя са изложени на замърсяване с нитрати, а през последните 20 години броят на птиците, обитаващи обработваеми земи, е намалял с 20—25 %.

Накратко, основното предизвикателство пред селското стопанство занапред е не само да произвежда повече, но и да го прави по устойчив начин. Тези проблеми не могат да бъдат преодолени без решителна крачка към научноизследователската дейност и иновациите, и по-специално към сближаването на научни работници, селски стопани и други участници в сектора, за да можем да ускорим трансфера на технологии от науката към селскостопанската практика и да предложим на научните среди системна обратна връзка относно нуждите на селското стопанство. Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) „Селскостопанска производителност и устойчивост“ има за цел да предостави функционираща платформа за обмен между селското стопанство, биоикономиката, науката и други заинтересовани страни на регионално, национално и европейско равнище. То също така ще ускори и повиши ефективността на свързаните с иновациите дейности, които се подкрепят от политиката за развитие на селските райони и от политиката на ЕС за научни изследвания и иновации. За това ЕПИ са определени две водещи цели — насърчаване на производителността и ефективността на селскостопанския сектор (обрат в актуалната тенденция на забавяне на ръста на производителността до 2020 г.) и устойчивост на селското стопанство (постигане на удовлетворително ниво на функционалност на почвите* до 2020 г.)

Европейският комисар по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони Дачиан Чолош заяви: „Основното предизвикателство пред селското стопанство занапред ще бъде не само да произвежда повече, но и да произвежда по-добре. За тази цел е особено важно да се обърнем към ориентираните към търсенето научноизследователска дейност и иновации, както и да подобрим разпространението на най-добрите селскостопански практики“.

MEMO/12/147

Roger Waite +32 2 296 1404

Европейско партньорство за иновации в областта на активния живот и остаряването в добро здраве

Застаряването на населението е едно от най-сериозните предизвикателства пред Европа днес. Броят на европейските граждани на възраст 65 и повече години ще се удвои през следващите 50 години и от 87 милиона през 2010 г. ще достигне 148 милиона през 2060 г. 1

Макар това да представлява особено предизвикателство пред европейските системи за социални грижи, то също така е възможност за преустройване на тези системи в интерес на пациентите, здравеопазването и иновативната промишленост.

Европейското партньорство за иновации в областта на активния живот и остаряването в добро здраве беше създадено като отговор на тези предизвикателства.

През ноември 2011 г. то представи стратегически план за изпълнение, определящ приоритети и специфични действия за държавните органи, предприятията и гражданското общество (виж IP/11/1309, IP/11/519).

Днещното съобщение на Комисията е конкретна стъпка към осъществяването на тези специфични действия. Те включват: насърчаване на ангажимента на заинтересованите страни; изграждане на пазар за новаторски идеи; решаване на проблемите в областта на регулирането и стандартизацията. Това ще подобри живота на възрастните граждани, ще им помогне да продължат да дават своя принос за обществото с напредването на възрастта и ще облекчи натиска върху системите за здравеопазване и социални грижи, което в крайна сметка ще допринесе за устойчиво развитие.

Комисията потвърждава ангажимента си да подкрепи осъществяването на стратегическия план за изпълнение, по-конкретно като:

  • отправи днес първа покана към заинтересованите страни да се ангажират със специфични действия във връзка с иновациите в областта на активния живот и остаряването в добро здраве (можете да намерите поканата тук);

  • до април 2012 г. създаде „пазар за новаторски идеи“, който ще помага на заинтересованите страни да намират партньори, да обменят добри практики и да разпространяват информация;

  • хармонизира и ефективно използва инструментите за финансиране на ЕС, например Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ), 7-та рамкова програма за научни изследвания и Програмата за здравеопазване;

  • се заеме с разрешаването на въпроси, свързани с регулирането и стандартизацията, напр. чрез подкрепа за разработването на нова рамка на ЕС за изпитване на оперативната съвместимост, етикети за качество и сертифициране на електронното здравеопазване.

Комисарят по въпросите на здравеопазването и защитата на потребителите Джон Дали подчерта: „Активният живот и остаряването в добро здраве са от съществено значение за нашите граждани и за жизнеспособността на системите за здравеопазване и грижи, като същевременно предлагат и важен промишлен потенциал. Комисията е решена да подкрепи бързото прилагане на приоритетните области, договорени в рамките на партньорството през 2011 г. Поставили сме си за цел да постигнем осезаеми резултати през следващите две години“.

Заместник-председателят Нели Крус заяви: „ЕПИ за активен живот и остаряване в добро здраве ще ни помогне да подобрим здравето и качеството на живот на възрастните хора и да гарантираме, че нашата система за социални грижи е устойчива в дългосрочен план. Приканваме всички заинтересовани страни да допринесат към нашите усилия и да ни помогнат да посрещнем демографския преход“.

Frédéric Vincent +32 2 298 7166

Ryan Heath +32 2 296 1716

За контакти:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 3070

Mark Gray +32 2 298 8644

Michael Jennings +32 22 96 33 88

1 :

ECFIN Ageing Study 2009

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication_summary14911_en.htm


Side Bar