Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Kommissionen agerar för att 2012 öka de tillgängliga medlen i 2012 års budget för de sämst ställda till 500 miljoner euro.

Bryssel, den 28 februari 2012 – Den slutliga fördelningen av 2012 års livsmedelsstöd till de sämst ställda i EU har röstats igenom i förvaltningskommittén idag och kommer inom kort att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. I beslutet bekräftas att totalt 500 miljoner euro kommer att avsättas för programmet i år som uppskattningsvis kommer att kunna hjälpa 18 – 19 miljoner människor i 20 medlemsstater. Omröstningen i dag följer på Europaparlamentets och rådets formella godkännande av det nya rättsliga ramverket i förra veckan.

Förra året, efter domstolens dom av den 13 april 2011 om att livsmedel som omfattas av programmet endast får tas från offentliga interventionslager (och inte köpas upp på den öppna marknaden), begränsades åtagandet för 2012 till enbart 113 miljoner euro – vilket motsvarade de återstående volymerna i de offentliga lagren (se IP/11/756). Kommissionen var redan medveten om detta potentiella problem i den gällande förordningen, som orsakas av att offentliga lager håller på att tömmas, och hade tidigare under 2008 lagt fram förslag som syftade till att undvika problem som gäller tillgång till livsmedel. Mot bakgrund av att kommissionens förslag blockerades i rådet (trots stöd från Europaparlamentet) ändrade kommissionen sina förslag i september 2010 (se IP/10/1141 och återigen i oktober 2011 (se IIP/11/1148) för att göra det lättare att nå en överenskommelse. I december 2011 enades EU:s jordbruksministrar om dessa nya regler som kommer att göra det möjligt att anslå medel för inköp av livsmedelsprodukter på marknaden om interventionslagren inte räcker till. Detta förslag stöddes av Europaparlamentet och rådet i den andra behandlingen och offentliggjordes i förra veckan i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Kommissionen har de senaste veckorna arbetat tillsammans med medlemsstater (och välgörenhetsorganisationer) för att så snabbt som möjligt, när väl den nya förordningen har antagits, kunna fastställa de slutligt tillgängliga volymerna.

Dacian Cioloş, EU-kommissionär med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling, lämnar följande kommentar efter dagens omröstning: ”Det gläder mig oerhört att vi slutligen har kunnat fatta beslut som innebär att de tillgängliga medlen i 2012 års budget för livsmedelsstöd till de sämst ställda i EU kommer att kunna utnyttjas fullt ut. I en period av ekonomisk kris har det här programmet blivit viktigare än någonsin, och jag anser att de 500 miljoner euro som anslagits ur EU:s budget för detta ändamål är ett viktigt tecken på solidaritet i dessa svåra tider.”

Kommissionären med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering László Andor gör följande uttalande: ”Jag är mycket glad över att Europa inte svek dem som mest behöver vår hjälp. EU behöver starka och konkreta verktyg för att bekämpa social utslagning. Vi har åtagit oss att minska antalet fattiga människor i EU med minst 20 miljoner till slutet av decenniet och detta program är och bör fortsatt utgöra en del av denna ansträngning.”

Bakgrund

EU:s program för livsmedelsutdelning till de sämst ställda i gemenskapen (livsmedelsutdelningsprogrammet) har funnits sedan december 1987, då rådet antog bestämmelser för uttag av jordbruksprodukter från de allmänna interventionslagren för de medlemsstater som ville använda dessa för livsmedelsstöd till de sämst ställda i gemenskapen.

Efter intensiva förhandlingar nådde rådet en politisk överenskommelse den 15 december 2011 om att fortsätta det nuvarande programmet fram till 2013. Europaparlamentet godkände rådets ståndpunkt under februari månads plenarsession så att de nya reglerna kan träda i kraft utan dröjsmål. Europaparlamentets och rådets Förordning (EU) nr 121/2012 om distribution av livsmedel till de sämst ställda i unionen antogs den 15 februari 2012.

De huvudsakliga bestämmelserna i det ändrade programmet är följande:

  • Ordningen ska även fortsättningsvis helt och hållet finansieras via EU-budgeten med ett tak på 500 miljoner euro per budgetår.

  • Den nuvarande ordningen avslutas efter en utfasningsperiod, som varar tills årsplanen för 2013 upphör att gälla.

  • Den rättsliga grunden för EU-programmet för de sämst ställda ändras inte (artiklarna 42 och 43.2) under utfasningsperioden.

  • Uppköp på marknaden görs till reguljär leveranskälla för programmet som komplement till interventionslager. Utnyttjandet av lämpliga interventionslager prioriteras dock, när sådana finns att tillgå.

  • Medlemsstaterna ska välja livsmedel utifrån objektiva kriterier, till exempel livsmedlens näringsvärde och hur lämpade de är för utdelning.

  • I detta syfte får medlemsstaterna ge företräde för livsmedel med ursprung i unionen.

  • Lagringskostnader som välgörenhetsorganisationer står för, ska berättiga till ersättning.

  • Det ska ske en retroaktiv tillämpning från och med den 1 januari 2012.

Mer information:

Dokument och mer information om programmet för utdelning av livsmedel till de sämst ställda finns på följande webbplats på internet:

http://ec.europa.eu/agriculture/most-deprived-persons/index_en.htm

Totalt tillgängliga finansiella medel för att genomföra 2012 års plan

Bilaga: Totalt tillgängliga finansiella medel för att genomföra 2012 års plan (i euro)

Slutliga totala belopp

Tidigare beviljat (juni 2011)

Tilläggsbelopp

Belgien

11 710 463

2 795 058

8 915 405

Bulgarien

21 439 346

4 183 873

17 255 473

Tjeckien

135 972

122 600

13 372

Estland

2 359 486

718 782

1 640 704

Irland

2 594 467

1 304 105

1 290 362

Grekland

21 651 199

4 805 742

16 845 457

Spanien

80 401 345

18 084 154

62 317 191

Frankrike

70 563 823

15 869 928

54 693 895

Italien

95 641 425

22 103 802

73 537 623

Lettland

5 558 220

1 558 586

3 999 634

Litauen

7 491 644

1 849 759

5 641 885

Luxemburg

171 704

47 463

124 241

Ungern

13 715 022

3 237 794

10 477 228

Malta

721 992

131 505

590 487

Polen

75 296 812

17 310 824

57 985 988

Portugal

19 332 607

4 524 628

14 807 979

Rumänien

60 689 367

12 035 925

48 653 442

Slovenien

2 533 778

515 467

2 018 311

Slovakien

5 098 384

959 383

4 139 001

Finland

2 892 944

1 327 965

1 564 979

Summa

500 000 000

113 487 343*

386 512 657

Anmärkning: * Formellt sett kompletterades de i juni 2011 beslutade tilldelningarna med 7 miljoner euro från omföringar inom EU-budgeten, men dessa medel fördelades aldrig ut på enskilda medlemsstater.

Se IP/10/1284 för fördelningen i 2011 års program.

Kontaktperson :

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar