Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Komisija za leto 2012 sprejela povečanje finančnih sredstev za najbolj ogrožene na 500 milijonov evrov

Bruselj, 28. februarja 2012 – Danes je pristojni upravni odbor glasoval o končni razdelitvi sredstev za program pomoči najbolj ogroženim za leto 2012. Razdelitev bo kmalu objavljena v Uradnem listu. Potrjeno je bilo, da bo za program to leto namenjeno 500 milijonov evrov in s tem pomoč za 18–19 milijonov ljudi v 20 državah članicah. Današnje glasovanje sledi novemu pravnemu okviru, ki sta ga prejšnji teden sprejela Evropski parlament in Svet.

Lani je bila po sodbi Sodišča z dne 13. aprila 2011, da lahko kakršna koli hrana, ki jo zajema program, prihaja le iz javnih intervencijskih zalog (in ne z odprtega trga), zaveza za leto 2012 omejena na zgolj 113 milijonov evrov, kar ustreza preostalim količinam javnih zalog (glej IP/11/756). Komisija je bila že seznanjena s to možno težavo v obstoječi uredbi, ki je bila posledica izpraznitve javnih zalog, in je predhodno že v letu 2008 pripravila predloge, da bi se izognili težavam pri oskrbi s hrano. Ker je Svet (kljub podpori Evropskega parlamenta) predlogom nasprotoval, je Komisija svoje predloge spremenila septembra 2010 (glej IP/10/1141) in ponovno oktobra 2011 (glej IP/11/1148), da bi olajšala soglasje. Decembra 2011 so se kmetijski ministri EU dogovorili o teh novih pravilih, ki bodo omogočila odobritev sredstev za nakup prehrambnih proizvodov na trgu v odsotnosti intervencijskih zalog. Ta pravila sta nato Evropski parlament in Svet odobrila na svoji drugi obravnavi in so bila prejšnji teden objavljena v Uradnem listu. Komisija si je v zadnjih tednih z državami članicami (in dobrodelnimi organizacijami) prizadevala, da bi bila razpoložljiva finančna sredstva dana na voljo čim prej po sprejetju nove uredbe.

Po današnjem glasovanju je evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Dacian Cioloș dejal: „Zadovoljen sem, da smo končno sprejeli ukrepe, s katerimi bomo lahko izčrpali vsa sredstva, namenjena za ogrožene v letu 2012. V času gospodarske krize je ta program pomembnejši kot kdaj koli prej. Prepričan sem, da je 500 milijonov evropskih sredstev v teh težkih časih pomemben znak solidarnosti.“

Komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je dejal: „Vesel sem, da Evropa ni pozabila tistih, ki najbolj potrebujejo pomoč. EU potrebuje močne in vidne instrumente, če želi preprečiti družbeno izključenost. Zavezali smo se, da bomo do konca desetletja število revnih v EU zmanjšali za najmanj 20 milijonov. Ta program je in ostaja del naših prizadevanj pri tem.“

Ozadje

Program EU za razdeljevanja hrane najbolj ogroženim v Skupnosti se izvaja od decembra 1987, ko je Svet sprejel vrsto pravil za izročitev intervencijske zaloge kmetijskih proizvodov državam članicam, ki bi jo nameravale porabiti kot pomoč v hrani za najbolj prikrajšane osebe v Skupnosti.

Po intenzivnih pogajanjih je Svet 15. decembra 2011 dosegel politično soglasje glede nadaljevanja obstoječega programa do leta 2013. Evropski parlament je februarja na svojem plenarnem zasedanju potrdil stališče Sveta, da bi lahko nova pravila začela čim prej veljati. Uredba (EU) št. 121/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede razdeljevanja prehrambnih proizvodov najbolj ogroženim osebam v Uniji je bila sprejeta 15. februarja 2012.

Glavne določbe spremenjenega programa so:

  • program se še naprej v celoti financira iz proračuna EU, pri čemer znaša zgornja meja 500 milijonov EUR na proračunsko leto;

  • obstoječi program se preneha izvajati po obdobju postopnega opuščanja, ki bi se končalo z zaključkom letnega načrta za leto 2013;

  • pravna podlaga programa za najbolj ogrožene osebe v EU ostaja med obdobjem postopnega opuščanja nespremenjena (člena 42 in 43(2));

  • nakupi na trgu postanejo stalen vir dobave programa, ki dopolnjuje intervencijske zaloge. Vendar bi prednost še vedno imele intervencijske zaloge, kadar bi bile voljo;

  • države članice prehrambne proizvode izberejo na podlagi objektivnih meril, vključno s prehransko vrednostjo in primernostjo za razdeljevanje;

  • države članice lahko dajo prednost prehrambnim proizvodom s poreklom iz Unije;

  • stroški skladiščenja, ki jih nosijo dobrodelne organizacije, postanejo upravičeni do nadomestila.

  • retroaktivna uporaba od 1. januarja 2012.

Več informacij:

Dokumentacija in več informacij o programu razdeljevanja hrane najbolj ogroženim osebam so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/agriculture/most-deprived-persons/index_en.htm

Priloga: Skupni znesek razpoložljivih finančnih sredstev za izvedbo načrta za leto 2012

Priloga: Skupni znesek razpoložljivih finančnih sredstev za izvedbo načrta za leto 2012 (v EUR)

Končni skupni zneski

Predhodno odobreni zneski (junij 2011)

Dodatni zneski

Belgija

11 710 463

2 795 058

8 915 405

Bolgarija

21 439 346

4 183 873

17 255 473

Češka

135 972

122 600

13 372

Estonija

2 359 486

718 782

1 640 704

Irska

2 594 467

1 304 105

1 290 362

Grčija

21 651 199

4 805 742

16 845 457

Španija

80 401 345

18 084 154

62 317 191

Francija

70 563 823

15 869 928

54 693 895

Italija

95 641 425

22 103 802

73 537 623

Latvija

5 558 220

1 558 586

3 999 634

Litva

7 491 644

1 849 759

5 641 885

Luksemburg

171 704

47 463

124 241

Madžarska

13 715 022

3 237 794

10 477 228

Malta

721 992

131 505

590 487

Poljska

75 296 812

17 310 824

57 985 988

Portugalska

19 332 607

4 524 628

14 807 979

Romunija

60 689 367

12 035 925

48 653 442

Slovenija

2 533 778

515 467

2 018 311

Slovaška

5 098 384

959 383

4 139 001

Finska

2 892 944

1 327 965

1 564 979

Skupaj

500 000 000

113 487 343*

386 512 657

Opomba: * Po uradnih podatkih so bila sredstva iz junija 2011 s prerazporeditvami znotraj proračuna EU povišana za 7 milijonov EUR, vendar niso bila nikoli dodeljena posameznim državam članicam.

Za razporeditve v okviru programa za leto 2011 glej IP/10/1284.

Kontakti:

Roger Waite +32 22961404


Side Bar