Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia koná s cieľom zvýšiť v roku 2012 finančné prostriedky pre najodkázanejšie osoby na 500 mil. EUR

Brusel 28. februára 2012 – Riadiaci výbor dnes hlasoval o konečnom rozdelení prostriedkov Programu pomoci pre osoby v núdzi na rok 2012, ktoré sa čoskoro uverejní v Úradnom vestníku. V hlasovaní sa potvrdilo, že v rámci programu bude tento rok k dispozícii celkovo 500 mil. EUR, pričom sa očakáva, že z pomoci bude mať prospech približne 18 – 19 mil. ľudí v 20 členských štátoch. Dnešné hlasovanie nasleduje potom, čo Európsky parlament a Rada minulý týždeň formálne prijali nový právny rámec.

Minulý rok sa na základe rozhodnutia Súdneho dvora z 13. apríla 2011, v ktorom sa stanovilo, že akékoľvek potraviny, na ktoré sa program vzťahuje, môžu pochádzať len z verejných intervenčných zásob (a nie z voľného trhu), záväzok na rok 2012 obmedzil len na 113 mil. EUR, čo zodpovedalo zostávajúcemu objemu verejných zásob (pozri IP/11/756). Komisia si už vtedy bola vedomá tohto možného problému v platnom nariadení, ktorý vyplýva z vyčerpania verejných zásob, a už v roku 2008 vypracovala návrhy s cieľom vyhnúť sa problémom so zaistením zdrojov dodávok potravín. Keďže návrhy boli zablokované v Rade (napriek podpore Európskeho parlamentu), Komisia v septembri 2010 (pozri IP/10/1141) a v októbri 2011 (pozri IP/11/1148) zmenila a doplnila svoje návrhy s cieľom uľahčiť dosiahnutie dohody. Ministri poľnohospodárstva EÚ sa v decembri 2011 dohodli na týchto nových pravidlách, ktorými sa v prípade chýbajúcich intervenčných zásob povolí pridelenie peňažných prostriedkov na nákup potravín na trhu. Takúto úpravu následne podporili v druhých čítaniach aj Európsky parlament a Rada a minulý týždeň bola uverejnená v Úradnom vestníku. Komisia počas uplynulých týždňov spolupracovala s členskými štátmi (a charitatívnymi organizáciami) s cieľom zaistiť, aby sa konečné dostupné množstvá mohli stanoviť čo možno najskôr po prijatí nového nariadenia.

Komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloș po dnešnom hlasovaní uviedol: „Som veľmi rád, že sa nám konečne podarilo prijať opatrenia, ktorými sa bude čerpať celý rozpočet, ktorý je na rok 2012 k dispozícii pre Program pomoci pre osoby v núdzi. V čase hospodárskej krízy sa tento program stal dôležitejším než kedykoľvek predtým a verím, že poskytnutie finančných prostriedkov EÚ vo výške 500 mil. EUR na tento účel predstavuje v týchto ťažkých časoch dôležitý signál solidarity.“

Komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor uviedol: „Teší ma, že Európa nesklamala tých, ktorí našu pomoc najviac potrebujú. EÚ potrebuje silné a viditeľné nástroje na boj proti sociálnemu vylúčeniu. Zaviazali sme sa, že ku koncu desaťročia znížime počet chudobných ľudí v EÚ o prinajmenšom 20 miliónov, pričom tento program je súčasťou tohto úsilia a mal by ňou aj zostať.

Kontext

Program EÚ s názvom „Program distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby v Spoločenstve” (ďalej len „PDP“) vznikol v decembri 1987, keď Rada prijala pravidlá na uvoľnenie verejných intervenčných zásob poľnohospodárskych výrobkov členským štátom, ktoré si želajú využívať ich ako potravinovú pomoc pre najodkázanejšie osoby v Spoločenstve.

Rada 15. decembra 2011 dosiahla na základe intenzívnych rokovaní politickú dohodu o pokračovaní súčasného programu až do roku 2013. Európsky parlament počas svojho februárového plenárneho zasadnutia potvrdil pozíciu Rady s cieľom umožniť, aby nové pravidlá vstúpili do účinnosti čo možno najskôr. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 121/2012 týkajúce sa rozdeľovania potravín najodkázenejším osobám v Únii sa prijalo 15. februára 2012.

Hlavné ustanovenia zrevidovaného programu sú:

  • Schéma bude aj naďalej v plnej miere financovaná z rozpočtu EÚ so stropom vo výške 500 mil. EUR na rozpočtový rok.

  • Súčasná schéma bude ukončená v následnosti na obdobie postupného ukončovania, ktoré by sa skončilo splnením ročného plánu na rok 2013.

  • Právny základ programu EÚ zameraného na distribúciu potravín najodkázanejším osobám zostáva počas obdobia postupného ukončovania nezmenený (článok 42 a článok 43 ods. 2).

  • Nákupy na trhu sa stávajú regulárnym zdrojom dodávok pre program ako doplnenie intervenčných zásob. Uprednostní sa však využitie vhodných intervenčných zásob, v prípade, že budú dostupné.

  • Členské štáty vyberajú potraviny na základe objektívnych kritérií vrátane nutričných hodnôt a vhodnosti na distribúciu.

  • Členské štáty môžu uprednostniť potraviny s pôvodom v Únii.

  • Náklady na uskladnenie, ktoré znášajú charitatívne organizácie, sa stávajú oprávnenými na preplatenie.

  • Retroaktívna uplatniteľnosť od 1. januára 2012.

Ďalšie informácie:

Príloha: Celkové finančné zdroje, ktoré sú k dispozícii na vykonanie plánu na rok 2012 (v EUR)

Konečné celkové sumy

Predtým pridelené sumy (jún 2011)

Doplnkové sumy

Belgicko

11 710 463

2 795 058

8 915 405

Bulharsko

21 439 346

4 183 873

17 255 473

Česká republika

135 972

122 600

13 372

Estónsko

2 359 486

718 782

1 640 704

Írsko

2 594 467

1 304 105

1 290 362

Grécko

21 651 199

4 805 742

16 845 457

Španielsko

80 401 345

18 084 154

62 317 191

Francúzsko

70 563 823

15 869 928

54 693 895

Taliansko

95 641 425

22 103 802

73 537 623

Lotyšsko

5 558 220

1 558 586

3 999 634

Litva

7 491 644

1 849 759

5 641 885

Luxembursko

171 704

47 463

124 241

Maďarsko

13 715 022

3 237 794

10 477 228

Malta

721 992

131 505

590 487

Poľsko

75 296 812

17 310 824

57 985 988

Portugalsko

19 332 607

4 524 628

14 807 979

Rumunsko

60 689 367

12 035 925

48 653 442

Slovinsko

2 533 778

515 467

2 018 311

Slovensko

5 098 384

959 383

4 139 001

Fínsko

2 892 944

1 327 965

1 564 979

Spolu

500 000 000

113 487 343*

386 512 657

Poznámka: * Z formálneho hľadiska sa pridelené rozpočtové prostriedky z júna 2011 doplnili o 7 mil. EUR na presuny v rámci rozpočtu EÚ, ktoré sa však nikdy nepridelili konkrétnym členským štátom.

Informácie o rozdelení na základe programu na rok 2011 – pozri IP/10/1284.

Kontaktná osoba:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar