Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De Commissie neemt maatregelen om de steun voor de verstrekking van voedselhulp aan de meest hulpbehoevenden in 2012 op te trekken tot 500 miljoen euro

Brussel, 28 februari 2012 – De definitieve verdeling van de steun die in 2012 in het kader van de regeling voor de meest hulpbehoevenden zal worden verleend, is vandaag door het bevoegde beheerscomité goedgekeurd en zal binnenkort in het Publicatieblad worden bekendgemaakt. In totaal zal dit jaar 500 miljoen euro beschikbaar zijn voor de naar raming 18 à 19 miljoen mensen die, verdeeld over 20 lidstaten, voor deze steun in aanmerking komen. Het nieuwe rechtskader voor deze regeling is vorige week door het Europees Parlement en de Raad vastgesteld.

Vorig jaar is naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van 13 april 2011 (dat in het kader van de programma verstrekte levensmiddelen enkel uit de openbare‑interventievoorraden mochten komen en niet afkomstig mochten zijn van de open markt) voor 2012 een bedrag van slechts 113 miljoen euro vastgelegd – wat overeenkwam met de resterende openbare voorraden (zie IP/11/756). De Commissie wist toen al dat de bestaande verordening problemen zou kunnen opleveren naarmate de openbare voorraden uitgeput geraakten en had al in 2008 voorstellen ingediend om te voorkomen dat de bevoorradingskanalen voor de regeling zouden opdrogen. Omdat de voorstellen (ondanks de steun van het Europees Parlement) in de Raad zijn gestrand, heeft de Commissie haar voorstellen in september 2010 (zie IP/10/1141) en daarna nogmaals in oktober 2011 (zie IP/11/1148) gewijzigd om een akkoord mogelijk te maken. Dat akkoord kwam er in december 2011, toen de landbouwministers van de EU nieuwe voorschriften goedkeurden om bij gebrek aan interventievoorraden financiële middelen toe te wijzen voor de aankoop van levensmiddelen op de markt. Deze overeenkomst is vervolgens bekrachtigd tijdens de tweede lezing in het Europees Parlement en de Raad en is vorige week bekendgemaakt in het Publicatieblad. De Commissie heeft de afgelopen weken met de lidstaten (en liefdadigheidsinstellingen) samengewerkt om ervoor te zorgen dat de bedragen voor deze voedselhulp zo snel mogelijk na de vaststelling van de nieuwe verordening definitief worden vastgelegd.

EU‑commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling Dacian Cioloș legde aansluitend op de stemming van vandaag de volgende verklaring af: "Het verheugt me ten zeerste dat wij er uiteindelijk in geslaagd zijn maatregelen vast te stellen die ervoor zullen zorgen dat de steunbegroting voor de meest hulpbehoevenden in 2012 volledig zal worden opgebruikt. In deze economische crisis is de steunregeling belangrijker dan ooit. Ik ben ervan overtuigd dat met de terbeschikkingstelling van 500 miljoen euro aan EU‑middelen voor dit doel een belangrijk signaal van solidariteit in moeilijke tijden wordt afgegeven."

EU‑commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Laszlo Andor verwoordde het als volgt: "Het is hartverwarmend dat Europa de mensen die onze hulp het meest nodig hebben, niet in de steek heeft gelaten. De EU heeft robuuste en zichtbare instrumenten nodig om de strijd tegen sociale uitsluiting aan te gaan. Wij hebben ons ertoe verbonden het aantal armen in de EU tegen het einde van het decennium met ten minste 20 % te beperken. Dit programma maakt deel uit van de inspanningen om deze doelstelling te bereiken en moet ook in de toekomst deze rol blijven waarmaken."

Achtergrond

Het zogeheten EU-programma voor de verstrekking van levensmiddelen aan de meest hulpbehoevenden in de Gemeenschap bestaat al sinds december 1987. Toen namelijk stelde de Raad de regels vast op basis waarvan landbouwproducten uit de openbare‑interventievoorraden beschikbaar mochten worden gesteld aan lidstaten die deze producten wilden gebruiken voor voedselhulp aan de minstbedeelden in de Gemeenschap.

Na intensieve onderhandelingen heeft de Raad op 15 december 2011 een politiek akkoord over de voortzetting van de huidige regeling tot 2013 bereikt. Tijdens zijn plenaire vergadering van februari heeft het Europees Parlement het standpunt van de Raad bekrachtigd om ervoor te zorgen dat de nieuwe regels zo snel mogelijk van kracht worden. Verordening (EU) nr. 121/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat de verstrekking van levensmiddelen aan de meest hulpbehoevenden in de Unie betreft, is op 15 februari 2012 vastgesteld.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste bepalingen van het herziene programma.

  • De regeling wordt nog steeds volledig uit de EU-begroting gefinancierd, met een maximum van 500 miljoen euro per begrotingsjaar.

  • De huidige regeling loopt af na een uitfaseerperiode die zou eindigen met de afronding van het jaarplan 2013.

  • De rechtsgrondslag van het EU-programma voor de meest hulpbehoevenden wordt tijdens de uitfaseerperiode niet gewijzigd (artikel 42 en artikel 43, lid 2).

  • De markt wordt, in aanvulling op de interventievoorraden, een regelmatige voorzieningsbron voor het programma. Zijn er geschikte interventievoorraden voorhanden, dan moeten die wel bij voorrang worden gebruikt.

  • De lidstaten kiezen de levensmiddelen op basis van objectieve criteria, met name de voedingswaarde en de geschiktheid om te worden verdeeld.

  • De lidstaten kunnen de voorkeur geven aan levensmiddelen van oorsprong uit de Unie.

  • De opslagkosten die de liefdadigheidsinstellingen worden aangerekend, komen in aanmerking voor vergoeding.

  • Toepassing met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2012.

Meer informatie:

Bijlage: Totale financiële middelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van het plan voor 2012 (in EUR)

Definitieve totale bedragen

Wat eerder is verleend (juni 2011)

Wat erbij komt

België

11 710 463

2 795 058

8 915 405

Bulgarije

21 439 346

4 183 873

17 255 473

Tsjechië

135 972

122 600

13 372

Estland

2 359 486

718 782

1 640 704

Ierland

2 594 467

1 304 105

1 290 362

Griekenland

21 651 199

4 805 742

16 845 457

Spanje

80 401 345

18 084 154

62 317 191

Frankrijk

70 563 823

15 869 928

54 693 895

Italië

95 641 425

22 103 802

73 537 623

Letland

5 558 220

1 558 586

3 999 634

Litouwen

7 491 644

1 849 759

5 641 885

Luxemburg

171 704

47 463

124 241

Hongarije

13 715 022

3 237 794

10 477 228

Malta

721 992

131 505

590 487

Polen

75 296 812

17 310 824

57 985 988

Portugal

19 332 607

4 524 628

14 807 979

Roemenië

60 689 367

12 035 925

48 653 442

Slovenië

2 533 778

515 467

2 018 311

Slowakije

5 098 384

959 383

4 139 001

Finland

2 892 944

1 327 965

1 564 979

Totaal

500 000 000

113 487 343*

386 512 657

NB: * Formeel bekeken kwam bovenop de toewijzingen die eerder voor juni 2011 zijn bekendgemaakt, nog een bedrag van 7 miljoen euro voor begrotingsoverdrachten tussen lidstaten, maar deze middelen zijn nooit aan specifieke lidstaten toegewezen.

Zie IP/10/1284 voor de verdeling in het kader van het programma voor 2011.

Contact :

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar