Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisija rīkojas, lai līdz 500 miljoniem eiro palielinātu līdzekļu apjomu, kas 2012. gadā pieejams vistrūcīgākajiem

Briselē, 2012. gada 28. februārī. Šodien vadības komitejā notika balsojums par Atbalsta programmas trūcīgajiem galīgo līdzekļu sadalījumu 2012. gadā, un šis sadalījums drīzumā tiks publicēts Oficiālajā Vēstnesī. Tas apstiprina, ka šogad programmā būs pieejami kopumā 500 miljoni eiro, un plānots, ka labuma guvēji varētu būt 18-19 miljoni cilvēku 20 dalībvalstīs. Šodienas balsojums seko oficiālajai jaunā tiesiskā regulējuma pieņemšanai, kas pagājušajā nedēļā notika Eiropas Parlamentā un Padomē.

Pagājušajā gadā atbilstīgi Tiesas 2011. gada 13. aprīļa nolēmumam, kurā noteikts, ka programmā paredzētā pārtika iegūstama tikai no valsts intervences krājumiem (nevis no brīvā tirgus), saistību apjoms 2012. gadam tika noteikts vien 113 miljonu apmērā, kas atbilst atlikušajai valsts krājumu vērtībai (skat. IP/11/756). Komisija jau bija informēta par šo iespējamo problēmu pašreizējā regulējumā, kas rodas no valstu krājumu izsīkšanas, un jau 2008. gadā iesniedza priekšlikumus ar mērķi izvairīties no problēmām, kas saistītas ar pārtikas krājumu nodrošināšanu. Taču Padome priekšlikumus neatbalstīja (par spīti Eiropas Parlamenta atbalstam), un Komisija, lai sekmētu vienošanos, iesniedza priekšlikumu grozījumus 2010. gada septembrī (skat. IP/10/1141) un vēlreiz 2011. gada oktobrī (skat. IP/11/1148). 2011. gada decembrī ES lauksaimniecības ministri panāca vienošanos par šiem jaunajiem noteikumiem, ar kuriem intervences krājumu trūkuma gadījumā būs atļauti līdzekļu piešķīrumi pārtikas produktu iepirkumiem brīvajā tirgū. Tos 2. lasījumā atbalstīja Eiropas Parlaments un Padome, un pagājušajā nedēļā noteikumi tika publicēti Oficiālajā Vēstnesī. Pēdējās nedēļās Komisija ir strādājusi sadarbībā ar dalībvalstīm (un labdarības organizācijām), lai panāktu galīgo apjomu precizēšanu iespējami ātrāk pēc jaunā tiesību akta pieņemšanas.

Pēc šodienas balsojuma Eiropas lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Dačans Čološs sacīja: "Esmu gandarīts, ka mums beidzot ir izdevies pieņemt pasākumus, ar kuriem būs iespējams pilnībā izmantot 2012. gadā pieejamo budžetu Atbalsta programmā trūcīgajiem. Ekonomiskās krīzes apstākļos šī programma ir svarīgāka nekā jebkad agrāk, un es ticu, ka šim mērķim atvēlētie ES līdzekļi 500 miljonu eiro apmērā ir svarīga solidaritātes zīme šajos grūtajos laikos."

Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors sacīja: "Es priecājos, ka Eiropa nav pievīlusi tos, kam mūsu palīdzība vajadzīga visvairāk. Lai cīnītos ar sociālo atstumtību, ES vajadzīgi spēcīgi un redzami instrumenti. Mēs esam apņēmušies līdz šīs desmitgades beigām samazināt ES trūcīgo iedzīvotāju skaitu par vismaz 20 miljoniem, un šī programma ir un tai arī turpmāk jābūt vienam no veidiem, kā to panākt."

Vispārīga informācija

ES "Pārtikas izdalīšanas programma Kopienas vistrūcīgākajām personām" ir spēkā kopš 1987. gada decembra, kad Padome pieņēma noteikumus par lauksaimniecības produktu valsts intervences krājumu pieejamību dalībvalstīm, kas vēlas tos izmantot kā pārtikas atbalstu vistrūcīgākajām personām Kopienā.

Pēc intensīvām sarunām Padome 2011. gada 15. decembrī panāca politisku vienošanos par pašreizējās shēmas turpināšanu līdz 2013. gadam. Februāra plenārsesijā Eiropas Parlaments atbalstīja Padomes pozīciju, lai jaunie noteikumi varētu stāties spēkā pēc iespējas ātrāk. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 121/2012 attiecībā uz pārtikas izdalīšanu vistrūcīgākajām personām Savienībā pieņēma 2012. gada 15. februārī.

Pārskatītās programmas galvenie noteikumi ir šādi:

  • shēmu arī turpmāk pilnībā finansē no ES budžeta, nepārsniedzot EUR 500 miljonus katrā budžeta gadā;

  • pašreizējo shēmu vairs neizmanto pēc pakāpeniska pārejas perioda, kas beigtos līdz ar 2013. gada plāna pabeigšanu;

  • pakāpeniskas pārejas periodā Vistrūcīgākajām personām paredzētās ES programmas juridiskais pamats paliek nemainīgs (42. pants un 43. panta 2. punkts);

  • programmā tirgus iepirkumi ir noteikti par pastāvīgu piegādes avotu, papildinot intervences krājumus; taču priekšroka būtu jādod piemērotu intervences krājumu izmantošanai, ja tādi ir pieejami;

  • dalībvalstis izvēlas pārtikas produktus, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, tostarp uzturvērtību un piemērotību izplatīšanai;

  • dalībvalstis var dot priekšroku Savienības izcelsmes pārtikas produktiem;

  • labdarības organizācijām radušās uzglabāšanas izmaksas ir atlīdzināmas;

  • piemērošana ar atpakaļejošu spēku no 2012. gada 1. janvāra.

Plašāka informācija:

Dokumentus un plašāku informāciju par programmu pārtikas sadalei vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem skatīt:

http://ec.europa.eu/agriculture/most-deprived-persons/index_en.htm.

Pielikums: Kopējie pieejamie finanšu resursi 2012. gada plāna īstenošanai.

Pielikums: Kopējie pieejamie finanšu resursi 2012. gada plāna īstenošanai (eiro).

Galīgās kopējās summas

Iepriekšējie piešķīrumi (2011. gada jūnijā)

Papildsummas

Beļģija

11 710 463

2 795 058

8 915 405

Bulgārija

21 439 346

4 183 873

17 255 473

Čehijas Republika

135 972

122 600

13 372

Igaunija

2 359 486

718 782

1 640 704

Īrija

2 594 467

1 304 105

1 290 362

Grieķija

21 651 199

4 805 742

16 845 457

Spānija

80 401 345

18 084 154

62 317 191

Francija

70 563 823

15 869 928

54 693 895

Itālija

95 641 425

22 103 802

73 537 623

Latvija

5 558 220

1 558 586

3 999 634

Lietuva

7 491 644

1 849 759

5 641 885

Luksemburga

171 704

47 463

124 241

Ungārija

13 715 022

3 237 794

10 477 228

Malta

721 992

131 505

590 487

Polija

75 296 812

17 310 824

57 985 988

Portugāle

19 332 607

4 524 628

14 807 979

Rumānija

60 689 367

12 035 925

48 653 442

Slovēnija

2 533 778

515 467

2 018 311

Slovākija

5 098 384

959 383

4 139 001

Somija

2 892 944

1 327 965

1 564 979

Kopā

500 000 000

113 487 343*

386 512 657

Piezīme: * Formāli 2011. gada jūnija piešķīrumus papildināja ES iekšējie budžeta transferti 7 miljonu eiro apmērā, bet šie piešķīrumi nebija adresēti konkrētām dalībvalstīm.

Skat. IP/10/1284 par līdzekļu sadalījumu 2011. gada programmā.

Kontaktpersona:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar