Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

2012 m. Pagalbos skurstantiesiems programos biudžetą Komisija didina iki 500 mln. eurų

Briuselis, 2012 m. vasario 28 d. Šiandien Vadybos komitetas balsavo dėl galutinio 2012 m. Pagalbos skurstantiesiems programos lėšų paskirstymo. Artimiausiu metu apie tai bus paskelbta Oficialiajame leidinyje. Patvirtinta, kad šiemet programai įgyvendinti bus skirta iš viso 500 mln. eurų – dvidešimtyje valstybių narių už šiuos pinigus tikimasi paremti 18–19 mln. žmonių. Šios dienos balsavimas surengtas po to, kai praėjusią savaitę Europos Parlamentas ir Taryba oficialiai priėmė naują teisinį pagrindą.

Po to, kai 2011 m. balandžio 13 d. Teisingumo Teismas išaiškino, kad visi pagal programą skiriami maisto produktai turi būti imami tik iš viešųjų intervencinių atsargų (o ne įsigyjami atviroje rinkoje), pagal praėjusių metų planą 2012-iesiems turėjo būti skirta tik 113 mln. eurų, t. y. likusių viešųjų atsargų vertę atitinkanti suma (žr. IP/11/756). Komisija numanė, kad, mažėjant viešųjų atsargų kiekiui, dėl tokios tvarkos gali kilti sunkumų, todėl dar 2008 m. pateikė pasiūlymų, kaip spręsti maisto produktų įsigijimo klausimą. Nors Europos Parlamentas šiems pasiūlymams pritarė, Taryboje jie įstrigo. Taigi, kad susitarimą būtų galima pasiekti kuo anksčiau, 2010 m. rugsėjį (žr. IP/10/1141) ir 2011 m. spalį (žr. IP/11/1148) Komisija pasiūlymus iš dalies keitė. 2011 m. gruodį ES žemės ūkio ministrai susitarė dėl naujų taisyklių; pagal naująsias taisykles pasibaigus intervencinėms atsargoms maisto produktus už skirtas lėšas bus galima įsigyti rinkoje. Tokioms taisyklėms per antrąjį svarstymą pritarė ir Europos Parlamentas, ir Taryba; praėjusią savaitę jos paskelbtos Oficialiajame leidinyje. Siekdama užtikrinti, kad priėmus naująjį reglamentą likusios sumos būtų paskirstytos kuo greičiau, pastarosiomis savaitėmis Komisija bendradarbiavo su valstybėmis narėmis (ir labdaros organizacijomis).

Šiandien po balsavimo už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas ES Komisijos narys Dacianas Cioloșas sakė: „Džiugu, kad pagaliau pavyko susitarti dėl priemonių, padėsiančių išnaudoti visą 2012 m. skirtą Pagalbos skurstantiesiems programos biudžetą. Ekonomikos krizės sąlygomis programa yra svarbesnė nei bet kada. Tikiu, kad šiam tikslui iš ES biudžeto skirti 500 mln. eurų – svarbus ženklas, kad šiuo sunkiu laikotarpiu esame solidarūs.“

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andoras sakė: „Džiaugiuosi, kad Europa nenuvylė tų, kuriems pagalbos reikia labiausiai. Europos Sąjungai reikia tvirtų ir matomų priemonių, kad galėtų sėkmingai kovoti su socialine atskirtimi. Viena iš tokių priemonių yra ir bus aptariamoji programa, padėsianti įgyvendinti mūsų įsipareigojimą iki šio dešimtmečio pabaigos skurstančiųjų skaičių ES sumažinti bent dvidešimčia milijonų.“

Pagrindiniai faktai

Europos Sąjungos maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims programa įgyvendinama nuo 1987 m. gruodžio, kai Taryba priėmė žemės ūkio produktų viešųjų intervencinių atsargų perdavimo valstybėms narėms, norinčioms jas panaudoti kaip pagalbą maistu labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims, taisykles.

Po įtemptų derybų 2011 m. gruodžio 15 d. Taryba pasiekė politinį susitarimą dėl tolesnio esamos programos įgyvendinimo iki 2013 m. Kad naujosios taisyklės įsigaliotų kuo greičiau, vasarį vykusioje plenarinėje sesijoje Europos Parlamentas Tarybos poziciją parėmė. 2012 m. vasario 15 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 121/2012 dėl maisto produktų skirstymo labiausiai nepasiturintiems Sąjungos asmenims.

Pagrindinės peržiūrėtos programos nuostatos yra šios:

  • programa ir toliau bus finansuojama tik iš ES biudžeto; biudžetiniams metams bus skiriama ne daugiau kaip 500 mln. eurų;

  • dabartinė programa bus įgyvendinama iki laipsniško jos panaikinimo laikotarpio pabaigos (kol bus įvykdytas 2013 m. metinis planas);

  • laipsniško programos panaikinimo laikotarpiu ES maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems asmenims programos teisinis pagrindas nesikeis (42 straipsnis ir 43 straipsnio 2 dalis);

  • jei įgyvendinant programą neužteks intervencinių atsargų, produktus bus galima įsigyti rinkoje. Tačiau pirmenybė turės būti teikiama tinkamoms intervencinėms atsargoms, jei tik jų bus;

  • valstybės narės maisto produktus rinksis remdamosi tokiais objektyviais kriterijais kaip maisto produktų maistinė vertė ir tinkamumas skirstyti;

  • valstybės narės pirmenybę galės teikti Sąjungos kilmės maisto produktams;

  • labdaros organizacijų patirtos sandėliavimo išlaidos galės būti kompensuojamos;

  • programa taikoma atgaline data nuo 2012 m. sausio 1 d.

Daugiau informacijos

Priedas. Visos 2012 m. planui įgyvendinti numatytos lėšos.

Galutinė bendra suma

Jau skirta suma (2011 m. birželio mėn.)

Papildoma suma

Belgija

11 710 463

2 795 058

8 915 405

Bulgarija

21 439 346

4 183 873

17 255 473

Čekija

135 972

122 600

13 372

Estija

2 359 486

718 782

1 640 704

Airija

2 594 467

1 304 105

1 290 362

Graikija

21 651 199

4 805 742

16 845 457

Ispanija

80 401 345

18 084 154

62 317 191

Prancūzija

70 563 823

15 869 928

54 693 895

Italija

95 641 425

22 103 802

73 537 623

Latvija

5 558 220

1 558 586

3 999 634

Lietuva

7 491 644

1 849 759

5 641 885

Liuksemburgas

171 704

47 463

124 241

Vengrija

13 715 022

3 237 794

10 477 228

Malta

721 992

131 505

590 487

Lenkija

75 296 812

17 310 824

57 985 988

Portugalija

19 332 607

4 524 628

14 807 979

Rumunija

60 689 367

12 035 925

48 653 442

Slovėnija

2 533 778

515 467

2 018 311

Slovakija

5 098 384

959 383

4 139 001

Suomija

2 892 944

1 327 965

1 564 979

Iš viso

500 000 000

113 487 343*

386 512 657

Pastaba. * Formaliai 2011 m. birželio mėn. sumos papildytos 7 mln. EUR, skirtų ES vidaus biudžeto perkėlimams, tačiau jokiai konkrečiai valstybei narei šios lėšos neatiteko.

Apie tai, kaip lėšos buvo paskirstytos pagal 2011 m. programą, skaitykite IP/10/1284.

Asmuo ryšiams

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar