Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio lisää 500 miljoonaa euroa vähävaraisimmille vuonna 2012 myönnettäviä varoja

Bryssel 28.2.2012 – Vähävaraisille tarkoitettuun elintarvikeapuun vuonna 2012 varatun rahoituksen lopullinen jakautuminen hyväksyttiin tänään hallintokomitean äänestyksessä, ja tieto julkaistaan virallisessa lehdessä lähitulevaisuudessa. Tänä vuonna järjestelmää varten on käytössä yhteensä 500 miljoonaa euroa, ja apua arvioidaan annettavan 18–19 miljoonalle ihmiselle 20 jäsenvaltiossa. Tämänpäiväistä äänestystä edelsi jo uuden oikeudellisen kehyksen hyväksyminen Euroopan parlamentissa ja neuvostossa viime viikolla.

Sen jälkeen, kun tuomioistuin antoi 13. huhtikuuta 2011 tuomion, jonka mukaan ohjelman elintarvikkeet olisi hankittava yksinomaan julkisista interventiovarastoista (eikä avoimilta markkinoilta), vuoden 2012 maksusitoumukset rajoitettiin jäljellä olleita julkisten varastojen määriä vastaavasti 113 miljoonaan euroon (ks. IP/11/756). Komissio oli tietoinen voimassa olevaan asetukseen liittyvästä julkisten varastojen mahdollisen tyhjentymisen ongelmasta ja oli jo vuonna 2008 tehnyt ehdotuksia, joilla pyritään välttämään elintarvikkeiden hankintaongelmia. Nämä ehdotukset jumiutuivat neuvostossa (vaikka Euroopan parlamentti tuki niitä), joten komissio esitti sopimukseen pääsyn helpottamiseksi muutetut ehdotukset syyskuussa 2010 (ks. IP/10/1141) ja uudelleen lokakuussa 2011 (ks. IP/11/1148). Joulukuussa 2011 EU:n maatalousministerit pääsivät sopimukseen uusista säännöistä, jotka mahdollistavat rahavarojen osoittamisen elintarvikkeiden hankintaan markkinoilta, jos interventiovarastoja ei ole. Nämä säännöt vahvistettiin myöhemmin Euroopan parlamentin ja neuvoston toisessa käsittelyssä, ja ne julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä viime viikolla. Komissio on yhdessä jäsenvaltioiden (ja hyväntekeväisyysjärjestöjen) kanssa pyrkinyt viime viikkoina varmistamaan, että lopullisesti saatavilla olevat määrät saataisiin selville mahdollisimman pian uuden asetuksen hyväksymisen jälkeen.

Tänään hallintokomitean äänestyksen jälkeen puhunut EU:n maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Dacian Cioloș totesi seuraavaa: "Olen hyvin tyytyväinen siihen, että näillä toimenpiteillä vähävaraisille tarkoitettuun elintarvikeapuun varatut talousarviovarat saadaan kokonaisuudessaan käyttöön. Näinä talouskriisin aikoina elintarvikeapuohjelma on entistäkin tärkeämpi ja uskon, että voimme näillä 500 miljoonalla eurolla osoittaa todellista solidaarisuutta huonoina aikoina."

"Eurooppa ei aio jättää eniten apua tarvitsevia pulaan. EU tarvitsee voimakkaita ja näkyviä välineitä sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen. Me olemme sitoutuneet vähentämään köyhien ihmisten määrää EU:ssa ainakin 20 miljoonalla vuosikymmenen loppuun mennessä, ja tämä ohjelma on ja sen tulee vastaisuudessakin olla osa näitä pyrkimyksiä", totesi puolestaan työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari László Andor.

Tausta

EU:n ohjelma elintarvikkeiden jakamiseksi yhteisön vähävaraisimmille henkilöille (eli elintarvikeapuohjelma) on ollut käytössä joulukuusta 1987 alkaen. Neuvosto vahvisti tuolloin säännöt julkiseen interventiovarastoon sijoitettujen maataloustuotteiden luovuttamisesta jäsenvaltioille, jotka haluavat käyttää niitä yhteisön vähävaraisimmille henkilöille suunnattuun elintarvikeapuun.

Tiiviiden neuvottelujen jälkeen neuvosto pääsi 15. joulukuuta 2011 poliittiseen yhteisymmärrykseen nykyisen järjestelmän jatkamisesta vuoteen 2013 asti. Euroopan parlamentti hyväksyi neuvoston kannan helmikuun täysistunnossaan, jotta uudet säännöt voisivat tulla voimaan mahdollisimman pian. Asetus (EU) N:o 121/2012, joka koskee unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnattua elintarvikkeiden jakelua, annettiin 15. helmikuuta 2012.

Tarkistettu ohjelma sisältää seuraavat keskeiset säännökset:

  • Ohjelma rahoitetaan jatkossakin kokonaisuudessaan EU:n talousarviosta; rahoituksen määrä on enintään 500 miljoonaa euroa varainhoitovuotta kohti.

  • Nykyinen ohjelma lopetetaan vaiheittain. Ohjelman vaiheittaisen lopettamisen olisi päätyttävä vuoden 2013 vuosittaisen suunnitelman toteutumisen myötä.

  • Vähävaraisimpia henkilöitä koskevan EU:n ohjelman oikeusperusta säilyy samana (42 artikla ja 43 artiklan 2 kohta) ohjelman vaiheittaisen lopettamisen ajan.

  • Markkinoilta tehtävät hankinnat ovat ohjelman säännöllinen hankintalähde interventiovarastojen ohella. Etusija annettaisiin kuitenkin soveltuvien interventiovarastojen käytölle, sikäli kun niitä on käytettävissä.

  • Jäsenvaltiot valitsevat elintarvikkeet objektiivisin perustein ottaen huomioon ravintoarvot ja jaettavaksi soveltuvuuden.

  • Jäsenvaltiot voivat asettaa etusijalle unionista peräisin olevat elintarvikkeet.

  • Hyväntekeväisyysjärjestöille aiheutuvista varastointikustannuksista voidaan maksaa korvaus tulevaisuudessa.

  • Taannehtiva soveltaminen 1. tammikuuta 2012 alkaen.

Lisätietoja:

Ohjelmasta on saatavilla lisätietoja seuraavassa internetosoitteessa:

http://ec.europa.eu/agriculture/most-deprived-persons/index_en.htm

Liite: Vuoden 2012 suunnitelman täytäntöönpanoon käytettävissä oleva kokonaisrahoitus

Liite: Vuoden 2012 suunnitelman täytäntöönpanoon käytettävissä oleva kokonaisrahoitus (euroina)

Lopullinen kokonaismäärä

Aiemmin myönnetty (kesäkuu 2011)

Lisämäärät

Belgia

11 710 463

2 795 058

8 915 405

Bulgaria

21 439 346

4 183 873

17 255 473

Tšekki

135 972

122 600

13 372

Viro

2 359 486

718 782

1 640 704

Irlanti

2 594 467

1 304 105

1 290 362

Kreikka

21 651 199

4 805 742

16 845 457

Espanja

80 401 345

18 084 154

62 317 191

Ranska

70 563 823

15 869 928

54 693 895

Italia

95 641 425

22 103 802

73 537 623

Latvia

5 558 220

1 558 586

3 999 634

Liettua

7 491 644

1 849 759

5 641 885

Luxemburg

171 704

47 463

124 241

Unkari

13 715 022

3 237 794

10 477 228

Malta

721 992

131 505

590 487

Puola

75 296 812

17 310 824

57 985 988

Portugali

19 332 607

4 524 628

14 807 979

Romania

60 689 367

12 035 925

48 653 442

Slovenia

2 533 778

515 467

2 018 311

Slovakia

5 098 384

959 383

4 139 001

Suomi

2 892 944

1 327 965

1 564 979

Yhteensä

500 000 000

113 487 343*

386 512 657

Huomautus: * Tarkemmin ottaen kesäkuun 2011 määrärahoihin lisättiin 7 miljoonaa euroa EU:n sisäisiä määrärahasiiroja varten, mutta näitä ei koskaan kohdistettu yksittäisille jäsenvaltioille.

Ks. IP/10/1284 varojen jakautumisesta vuoden 2011 ohjelmassa.

Yhteyshenkilö :

Roger Waite (+32-2) 296 14 04


Side Bar