Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Komisjon suurendab enim puudust kannatavatele isikutele 2012. aastal ettenähtud vahendeid 500 miljoni euroni

Brüssel, 28. veebruar 2012. Puudust kannatavatele inimestele suunatud 2012. aasta abikava lõplik jaotus oli täna korralduskomitees hääletusel ja see avaldatakse peagi Euroopa Liidu Teatajas. Kavas kinnitatakse, et käesoleval aastal eraldatakse kokku 500 miljonit eurot, millest peaks kasu saama 18–19 miljonit inimest 20 liikmesriigis. Tänane hääletus järgnes eelmisel nädalal toimunud uue õigusraamistiku ametlikule vastuvõtmisele Euroopa Parlamendis ja nõukogus.

Eelmisel aastal pärast 13. aprillil tehtud kohtuotsust, mille kohaselt võivad toiduabi jaotamise programmiga hõlmatud toiduained pärineda riiklikest varudest (ja mitte avatud turult), piirati 2012. aasta kohustust 113 miljoni euroni – see on samaväärne olemasolevate sekkumisvarudega (vt IP/11/756). Komisjon nägi ette kehtivas määruses esinevat võimalikku probleemi, mille tõttu riiklikud varud ammendusid. Juba 2008. aastal tegi komisjon ettepanekud toiduvarude hankimise probleemide vältimiseks. Ettepanekud ei leidnud nõukogus heakskiitu (vaatamata Euroopa Parlamendi toetusele) ja komisjon muutis kokkuleppe saavutamise eesmärgil oma ettepanekuid 2010. aasta septembris (vt IP/10/1141) ja uuesti 2011. aasta oktoobris (vt IP/11/1148). 2011. aasta detsembris jõudsid ELi põllumajandusministrid kokkuleppele uute eeskirjade suhtes, mille kohaselt lubatakse sekkumisvarude puudumisel eraldada raha toidukaupade ostmiseks turult. See sai toetuse Euroopa Parlamendis ja nõukogu teisel lugemisel ning avaldati eelmisel nädalal Euroopa Liidu Teatajas. Komisjon on viimastel nädalatel teinud koostööd liikmesriikidega (ja heategevusorganisatsioonidega), et lõplikud kättesaadavad mahud saaks võimalikult kiiresti pärast uue määruse vastuvõtmist kindlaks määratud.

Hääletusest kõneledes ütles Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Cioloș: „Mul on äärmiselt hea meel, et oleme viimaks suutnud vastu võtta meetmed, mis koondavad puudust kannatavatele inimestele suunatud 2012. aasta abikava kogu eelarve. Majanduskriisi ajal on abikava muutunud veelgi olulisemaks ning usun, et 500 miljoni euro ulatuses ELi vahendite eraldamine selle eesmärgi heaks on rasketel aegadel vajalik märk solidaarsusest.”

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor lausus: „Mul on hea meel, et Euroopa ei vedanud alt neid, kes kõige enam meie abi vajavad. ELil on sotsiaalse tõrjutusega võitlemiseks tarvis tugevaid ja nähtavaid vahendeid. Oleme võtnud kohustuse vähendada selle aastakümne lõpuks vaeste arvu ELis vähemalt 20 miljoni võrra ning kõnealune abikava on osa ja peaks jääma osaks sellest kohustusest.”

Taust

ELi programmi „Toiduabi jaotamine ühenduses enim puudust kannatavatele isikutele” (toiduabi jaotamise programm) on rakendatud alates 1987. aasta detsembrist, kui nõukogu võttis vastu eeskirjad, milles käsitletakse põllumajandustoodete riiklike sekkumisvarude väljastamist liikmesriikidele, kes soovivad kõnealuseid varusid kasutada toiduabina ühenduses enim puudust kannatavatele isikutele.

Pärast pingelisi läbirääkimisi saavutas nõukogu 15. detsembril 2011 poliitilise kokkuleppe programmi jätkumise kohta kuni 2013. aastani. Veebruaris toimunud täiskogu istungil kinnitas Euroopa Parlament nõukogu seisukohta, et uued eeskirjad saaks võimalikult kiiresti jõustuda. 15. veebruaril 2012 võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 121/2012 seoses liidus enim puudust kannatavatele isikutele toiduainete jaotamisega.

Läbivaadatud programmi põhieesmärgid on järgmised:

  • programmi rahastatakse täielikult ELi eelarvest, ülemmääraga 500 miljonit eurot eelarveaasta kohta;

  • praegune programm lõpetatakse järg-järgult kuni 2013. aasta kava lõppemiseni;

  • enim puudust kannatavatele isikutele toiduainete jaotamise ELi programmi õiguslik alus (artikkel 42 ja artikli 43 lõige 2) jääb järgjärgulise lõpetamise perioodi jooksul samaks;

  • ostmine turult muudetakse alaliseks programmi varustamise allikaks, et täiendada sekkumisvarusid; kättesaadavuse korral antaks eelistus siiski sobivate sekkumisvarude kasutamisele;

  • liikmesriigid valivad toiduained objektiivsete kriteeriumide (sh toiteväärtused ja sobivus jaotamiseks) alusel;

  • liikmesriigid eelistavad liidu päritolu toiduaineid;

  • heategevusorganisatsioonide laokulud hüvitatakse;

  • kohaldamine toimub tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2012.

Lisateave:

Lisa : Kõik 2012. aasta kava rakendamiseks olemasolevad rahalised vahendid (eurodes)

Lõplikud kogusummad

Varem eraldatud (juuni 2011)

Täiendavad summad

Belgia

11 710 463

2 795 058

8 915 405

Bulgaaria

21 439 346

4 183 873

17 255 473

Tšehhi Vabariik

135 972

122 600

13 372

Eesti

2 359 486

718 782

1 640 704

Iirimaa

2 594 467

1 304 105

1 290 362

Kreeka

21 651 199

4 805 742

16 845 457

Hispaania

80 401 345

18 084 154

62 317 191

Prantsusmaa

70 563 823

15 869 928

54 693 895

Itaalia

95 641 425

22 103 802

73 537 623

Läti

5 558 220

1 558 586

3 999 634

Leedu

7 491 644

1 849 759

5 641 885

Luksemburg

171 704

47 463

124 241

Ungari

13 715 022

3 237 794

10 477 228

Malta

721 992

131 505

590 487

Poola

75 296 812

17 310 824

57 985 988

Portugal

19 332 607

4 524 628

14 807 979

Rumeenia

60 689 367

12 035 925

48 653 442

Sloveenia

2 533 778

515 467

2 018 311

Slovakkia

5 098 384

959 383

4 139 001

Soome

2 892 944

1 327 965

1 564 979

Kokku

500 000 000

113 487 343*

386 512 657

Märkus: * Ametlikult kõneledes, 2011. aasta juuni eraldisi täiendati 7 miljoni euroga ELi-siseste ümberpaigutamiste tarvis, kuid neid ei eraldatud kunagi konkreetsete liikmesriikide jaoks;

vt IP/10/1284 2011. aasta abikava jaotuse kohta.

Kontaktisik:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar