Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή επιτροπή – Δελτίο τύπου

Η Επιτροπή αυξάνει σε 500 εκατ. ευρώ το ποσό που διατίθεται για τους απόρους το 2012

Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2012 – Η τελική διανομή του προγράμματος βοήθειας για τους απόρους του 2012 ψηφίστηκε σήμερα από τη διαχειριστική επιτροπή και θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα σύντομα. Επιβεβαιώνεται ότι το συνολικό ποσό των 500 εκατ. ευρώ θα είναι διαθέσιμο για το πρόγραμμα του έτους αυτού – σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα επωφεληθούν 18-19 εκατ. άνθρωποι σε 20 κράτη μέλη. Η σημερινή ψηφοφορία ακολούθησε την επίσημη έγκριση του νέου νομικού πλαισίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα.

Το προηγούμενο έτος, μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, της 13ης Απριλίου 2011, σύμφωνα με την οποία τα τρόφιμα στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από τα αποθέματα της δημόσιας παρέμβασης (και όχι από την αγορά), η δέσμευση για το 2012 περιορίστηκε σε 113 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στις εναπομένουσες ποσότητες των δημόσιων αποθεμάτων (βλέπε IP/11/756). Η Επιτροπή γνώριζε ήδη αυτό το δυνητικό πρόβλημα στον υπάρχοντα κανονισμό που προκύπτει από τη διάθεση των δημόσιων αποθεμάτων και το 2008 είχε υποβάλει προτάσεις για την αποφυγή των προβλημάτων εφοδιασμού σε τρόφιμα. Δεδομένου ότι οι προτάσεις δεν προχώρησαν στο Συμβούλιο (παρά τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), η Επιτροπή τροποποίησε τις προτάσεις της τον Σεπτέμβριο 2010 (βλέπε IP/10/1141) και πάλι τον Οκτώβριο 2011 (βλέπε IP/11/1148) προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη συμφωνίας. Τον Δεκέμβριο 2011, οι Υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία όσον αφορά τους νέους αυτούς κανόνες οι οποίοι θα επέτρεπαν τη χορήγηση χρηματοδοτικών πόρων για την αγορά τροφίμων, σε περίπτωση έλλειψης αποθεμάτων παρέμβασης. Οι κανόνες αυτοί υποστηρίχτηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, σε 2η ανάγνωση, και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα την προηγούμενη εβδομάδα. Κατά τις τελευταίες εβδομάδες, η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη (και τις φιλανθρωπικές οργανώσεις) για να εξασφαλίσει ότι οι τελικές διαθέσιμες ποσότητες θα οριστικοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν μετά την έκδοση του νέου κανονισμού.

Στην ομιλία του μετά τη σημερινή ψηφοφορία, ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη Dacian Cioloș δήλωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που τελικά μπορέσαμε να λάβουμε μέτρα ώστε να χρησιμοποιηθεί πλήρως ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη βοήθεια στους απόρους το 2012. Στην παρούσα οικονομική κρίση, το πρόγραμμα αυτό είναι όσο ποτέ άλλοτε σημαντικό και πιστεύω ότι η χορήγηση πόρων της ΕΕ ύψους 500 εκατ. ευρώ για τον σκοπό αυτό αποτελεί ουσιαστικό μήνυμα αλληλεγγύης σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.»

Ο Επίτροπος László Andor που είναι αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη δήλωσε: «Χαίρομαι που η Ευρώπη δεν εγκατέλειψε αυτούς που χρειάζονται περισσότερο τη βοήθειά μας. Η ΕΕ χρειάζεται ισχυρά και ορατά μέσα για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Αναλάβαμε τη δέσμευση να μειώσουμε τον αριθμό των φτωχών ανθρώπων στην ΕΕ κατά τουλάχιστον 20 εκατ. στο τέλος της δεκαετίας και το πρόγραμμα αυτό είναι και θα πρέπει να παραμείνει μέρος της προσπάθειας αυτής.»

Ιστορικό

Το ενωσιακό «πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους της Κοινότητας» (MDP) εφαρμόζεται από τον Δεκέμβριο 1987, όταν το Συμβούλιο ενέκρινε τους κανόνες για τη διάθεση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων από τη δημόσια παρέμβαση στα κράτη μέλη που επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν ως επισιτιστική βοήθεια για τους απόρους της Κοινότητας.

Μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις, το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία στις 15 Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τη συνέχιση του υφιστάμενου καθεστώτος έως το 2013. Κατά την ολομέλεια του Φεβρουαρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του Συμβουλίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη ισχύος των νέων κανόνων το συντομότερο δυνατόν. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 121/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διανομή τροφίμων στους απόρους της Ένωσης εκδόθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2012.

Οι κυριότερες διατάξεις του αναθεωρημένου προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

  • Το πρόγραμμα εξακολουθεί να χρηματοδοτείται πλήρως από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με ανώτατο όριο 500 εκατ. ευρώ ανά δημοσιονομικό έτος.

  • Το ισχύον πρόγραμμα λήγει μετά από περίοδο σταδιακής κατάργησης, η οποία θα λήξει με την ολοκλήρωση του ετήσιου προγράμματος το 2013.

  • Η νομική βάση του προγράμματος για τους απόρους της ΕΕ παραμένει αμετάβλητη (άρθρο 42 και άρθρο 43 παράγραφος 2) για τη διάρκεια της περιόδου σταδιακής κατάργησης.

  • Οι αγορές τροφίμων καθίστανται η συνήθης πηγή εφοδιασμού του προγράμματος ώστε να συμπληρώνονται τα αποθέματα παρέμβασης. Εντούτοις, θα δοθεί προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση κατάλληλων αποθεμάτων παρέμβασης, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα.

  • Τα κράτη μέλη επιλέγουν τα είδη διατροφής βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, στα οποία περιλαμβάνονται η θρεπτική αξία και η καταλληλότητα προς διανομή.

  • Τα κράτη μέλη μπορούν να προτιμούν είδη διατροφής προέλευσης Ένωσης.

  • Οι δαπάνες αποθεματοποίησης που αναλαμβάνονται από φιλανθρωπικές οργανώσεις είναι επιλέξιμες για επιστροφή.

  • Αναδρομική εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες:

  • Για έγγραφα και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/agriculture/most-deprived-persons/index_en.htm

  • Παράρτημα: Συνολικοί χρηματοδοτικοί πόροι διαθέσιμοι για την εφαρμογή του σχεδίου του 2012

Παράρτημα: Συνολικοί χρηματοδοτικοί πόροι διαθέσιμοι για την εφαρμογή του σχεδίου του 2012 (σε ευρώ)

Τελικά συνολικά ποσά

Ποσά που χορηγήθηκαν προηγουμένως (Ιούνιος 2011)

Συμπληρωματικά ποσά

Βέλγιο

11 710 463

2 795 058

8 915 405

Βουλγαρία

21 439 346

4 183 873

17 255 473

Τσεχική Δημοκρατία

135 972

122 600

13 372

Εσθονία

2 359 486

718 782

1 640 704

Ιρλανδία

2 594 467

1 304 105

1 290 362

Ελλάδα

21 651 199

4 805 742

16 845 457

Ισπανία

80 401 345

18 084 154

62 317 191

Γαλλία

70 563 823

15 869 928

54 693 895

Ιταλία

95 641 425

22 103 802

73 537 623

Λετονία

5 558 220

1 558 586

3 999 634

Λιθουανία

7 491 644

1 849 759

5 641 885

Λουξεμβούργο

171 704

47 463

124 241

Ουγγαρία

13 715 022

3 237 794

10 477 228

Μάλτα

721 992

131 505

590 487

Πολωνία

75 296 812

17 310 824

57 985 988

Πορτογαλία

19 332 607

4 524 628

14 807 979

Ρουμανία

60 689 367

12 035 925

48 653 442

Σλοβενία

2 533 778

515 467

2 018 311

Σλοβακία

5 098 384

959 383

4 139 001

Φινλανδία

2 892 944

1 327 965

1 564 979

Σύνολο

500 000 000

113 487 343*

386 512 657

Σημείωση: * Τυπικά, τα ποσά που χορηγήθηκαν τον Ιούνιο 2011 συμπληρώθηκαν από μεταφορές πιστώσεων εντός του προϋπολογισμού της ΕΕ ύψους 7 εκατ. ευρώ, αλλά αυτό το ποσό δεν χορηγήκε σε συγκεκριμένα κράτη μέλη.

Βλέπε IP/10/1284 για τη διανομή στο πλαίσιο του προγράμματος του 2011.

Αρμόδιος:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar