Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Kommissionen øger hjælpen til de dårligst stillede til 500 millioner EUR i 2012

Bruxelles, den 28. februar 2012. Den endelige fordeling af årets fødevarehjælp til de socialt dårligst stillede er i dag blevet vedtaget af forvaltningskomitéen og vil blive offentliggjort i EU-Tidende i nær fremtid. Det bekræftes, at der i år er i alt 500 millioner EUR til rådighed til fødevareprogrammet, som forventes at komme 18-19 millioner mennesker i 20 medlemsstater til gode. Vedtagelsen i dag kommer efter, at Europa-Parlamentet og Rådet formelt fastsatte de lovmæssige rammer i sidste uge.

Efter EU-Domstolen den 13. april 2011 afgjorde, at alle fødevarer, som bliver uddelt i forbindelse med programmet, kun må komme fra offentlige interventionslagre og ikke fra det frie marked, var der for 2012 kun afsat 113 millioner EUR, hvilket svarer til de mængder, der var tilbage på de offentlige lagre (se IP/11/756). Kommissionen var allerede bevidst om det mulige problem ved den eksisterende forordning, som kunne tømme de offentlige lagre, og havde tidligere fremsat forslag i 2008 for at undgå problemer med at skaffe fødevareforsyninger. Til trods for, at forslagene blev støttet af Europa-Parlamentet, blev de blokeret i Rådet, og for at komme en aftale nærmere ændrede Kommissionen derfor sine forslag i september 2010 (se IP/10/1141) og igen i oktober 2011 (se IP/11/1148). I december 2011 blev EU’s landbrugsministre enige om de nye regler, som tillader, at der afsættes midler til køb af fødevarer på det frie marked, når de offentlige lagre er tomme. Europa-Parlamentet og Rådet tilsluttede sig ved andenbehandlingen forslaget, som blev offentliggjort i EU-Tidende i sidste uge. Kommissionen har de seneste uger arbejdet sammen med medlemsstaterne og velgørenhedsorganisationer for at sikre, at processen med at fastlægge de endelige disponible mængder kunne blive afsluttet, så snart den nye forordning var vedtaget.

Efter dagens afstemning udtaler EU-kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter, Dacian Cioloș: “Det glæder mig, at vi omsider er i stand til at vedtage foranstaltninger, som gør fuld brug af budgettet for fødevarehjælpen til de socialt dårligst stillede i 2012. I disse økonomiske krisetider er fødevareprogrammet vigtigere end nogensinde, og det er min overbevisning, at tildelingen af 500 millioner EUR til dette formål sender et vigtigt signal om solidaritet i denne svære tid."

Kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, László Andor, tilføjer: “Jeg er glad for, at Europa ikke svigter dem, der har mest brug for hjælp. EU har brug for stærke og synlige instrumenter i kampen mod social ulighed. Vi har forpligtet os til at nedbringe antallet af fattige i EU med mindst 20 millioner mennesker ved udgangen af dette årti, og dette program både er og skal blive ved med at være en del af denne indsats.

Baggrund

EU’s program for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede i EU har fungeret siden december 1987, hvor Rådet vedtog regler, som gjorde det muligt at frigive offentlige interventionslagre af landbrugsprodukter til medlemsstaterne med henblik på uddeling af fødevarehjælp til de dårligst stillede i EU.

Efter intensive forhandlinger nåede Rådet den 15. december 2011 frem til politisk enighed om at videreføre ordningen indtil 2013. Ved plenarmødet i februar udtalte Europa-Parlamentet sin støtte til Rådets holdning, så de nye regler kan træde i kraft så hurtigt som muligt. Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 121/2012 om uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede i EU blev vedtaget den 15. februar 2012.

Det reviderede program rummer følgende væsentlige bestemmelser:

  • Ordningen finansieres fortsat fuldt ud over EU's budget med et loft på 500 mio. EUR pr. regnskabsår.

  • Den nuværende ordning udløber efter en udfasningsperiode, som ophører ved afslutningen af årsplanen for 2013.

  • Retsgrundlaget for EU's ordning for de socialt dårligst stillede (artikel 42 og 43, stk. 2) forbliver uændret i udfasningsperioden.

  • Opkøb på markedet gøres til en regelmæssig forsyningskilde for programmet som supplement til interventionslagrene. Hvis der er egnede interventionslagre til rådighed, bør disse dog først og fremmest bruges.

  • Medlemsstaterne vælger fødevarerne ud fra objektive kriterier, bl.a. den ernæringsmæssige værdi og deres egnethed til uddeling.

  • Medlemsstaterne kan give forrang til fødevarer med oprindelse i EU.

  • Velgørende organisationers lageromkostninger bliver berettiget til godtgørelse.

  • Forordningen anvendes med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2012.

Yderligere oplysninger

Dokumentation og yderligere informationer om programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede kan ses på:

http://ec.europa.eu/agriculture/funding/index_en.htm

Bilag: Samlede finansielle midler til gennemførelse af 2012-programmet

Bilag: Samlede finansielle midler til gennemførelse af 2012-programmet (i EUR):

Samlede beløb

Tidligere ydet støtte (juni 2011)

Tillægsbeløb

Belgien

11 710 463

2 795 058

8 915 405

Bulgarien

21 439 346

4 183 873

17 255 473

Tjekkiet

135 972

122 600

13 372

Estland

2 359 486

718 782

1 640 704

Irland

2 594 467

1 304 105

1 290 362

Grækenland

21 651 199

4 805 742

16 845 457

Spanien

80 401 345

18 084 154

62 317 191

Frankrig

70 563 823

15 869 928

54 693 895

Italien

95 641 425

22 103 802

73 537 623

Letland

5 558 220

1 558 586

3 999 634

Litauen

7 491 644

1 849 759

5 641 885

Luxembourg

171 704

47 463

124 241

Ungarn

13 715 022

3 237 794

10 477 228

Malta

721 992

131 505

590 487

Polen

75 296 812

17 310 824

57 985 988

Portugal

19 332 607

4 524 628

14 807 979

Rumænien

60 689 367

12 035 925

48 653 442

Slovenien

2 533 778

515 467

2 018 311

Slovakiet

5 098 384

959 383

4 139 001

Finland

2 892 944

1 327 965

1 564 979

I alt

500 000 000

113 487 343*

386 512 657

Bemærk: * Formelt set blev de tildelte midler for juni 2011 suppleret med 7 millioner EUR pga. EU’s interne budgetoverførsler, men disse ekstra midler blev aldrig tildelt specifikke medlemsstater.

Se IP/10/1284 vedrørende fordelingen af midler for 2011-programmet.

Kontaktperson :

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar