Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise v roce 2012 zvýší finanční prostředky na pomoc nejchudším osobám na 500 milionů EUR

V Bruselu 28. února 2012 – Řídící výbor dnes hlasoval o konečném rozdělení prostředků v rámci programu pomoci potřebným na rok 2012; podrobnosti budou brzy zveřejněny v Úředním věstníku. Bylo potvrzeno, že program bude mít letos k dispozici 500 milionů EUR: z této částky by mělo mít prospěch přibližně 18 až 19 milionů lidí ve 20 členských státech. Dnešní hlasování proběhlo poté, co minulý týden Evropský parlament a Rada formálně přijaly nový právní rámec.

Minulý rok byly na základě rozhodnutí Soudního dvora ze dne 13. dubna 2011, ve kterém se stanovilo, že potraviny v rámci tohoto programu mohou pocházet pouze z veřejných intervenčních zásob EU a nikoliv z volného trhu, sníženy prostředky na rok 2012 na pouhých 113 milionů EUR, což odpovídalo tehdejšímu objemu veřejných zásob (viz IP/11/756). Komise si již tehdy uvědomovala tento možný problém ve stávající legislativě, který vyplývá z vyčerpání veřejných zásob, a již v roce 2008 vypracovala návrhy na odstranění problémů se zajišťováním zdrojů dodávek potravin. Když byly návrhy navzdory podpoře Evropského parlamentu zablokovány v Radě, Komise je v září 2010 (viz IP/10/1141) a pak v říjnu 2011 (viz IP/11/1148) představila v pozměněném znění, aby usnadnila dohodu. V prosinci 2011 se ministři zemědělství zemí EU dohodli na těchto nových pravidlech, která v případě chybějících intervenčních zásob umožní přidělení finančních prostředků na nákup potravin na trhu. Tato pravidla poté podpořil Evropský parlament a Rada ve druhém čtení, načež byla minulý týden zveřejněna v Úředním věstníku. Komise v uplynulých týdnech spolupracovala s členskými státy a charitativními organizacemi, aby zajistila, že konečná dostupná množství budou k dispozici co nejdříve po přijetí nového nařízení.

Komisař EU pro zemědělství a rozvoj venkova Dacian Cioloș po dnešním hlasování uvedl: „Jsem velmi rád, že se nám konečně podařilo přijmout opatření k využití veškerých prostředků z programu pomoci potřebným přidělených na rok 2012. Vzhledem k panující hospodářské krizi se důležitost tohoto programu ještě zvyšuje a já se domnívám, že 500 milionů EUR z evropských fondů poskytnutých na tento účel je v této těžké době významným projevem solidarity.“

Komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění László Andor uvedl:Těší mě, že Evropa nezapomněla na ty, kdo naši podporu potřebují nejvíce. EU potřebuje účinné a viditelné nástroje pro boj proti sociálnímu vyloučení. Zavázali jsme se, že do konce desetiletí snížíme počet chudých v EU alespoň o 20 milionů a tento program je a měl by nadále zůstat součástí této snahy.“

Souvislosti

Program EU „Rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství“ byl zaveden v prosinci 1987, kdy Rada přijala pravidla pro uvolňování veřejných intervenčních zásob zemědělských produktů členským státům, které je chtěly použít jako potravinovou pomoc pro nejchudší osoby ve Společenství.

Dne 15. prosince 2011 dosáhla Rada po náročných vyjednáváních politické dohody o pokračování programu do roku 2013. Během únorového plenárního zasedání Evropský parlament schválil stanovisko Rady, aby umožnil co nejrychlejší vstup nových pravidel v platnost. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 121/2012, pokud jde o rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii, bylo přijato dne 15. února 2012.

Hlavní ustanovení revidovaného programu jsou:

  • Režim je i nadále plně financován z rozpočtu EU se stropem ve výši 500 milionů EUR za rozpočtový rok.

  • Stávající režim se završí po období postupného ukončení, až se uzavře roční plán na rok 2013.

  • Právní základ programu EU pro nejchudší osoby zůstává v průběhu období postupného ukončení nezměněn (článek 42 a čl.43 odst. 2).

  • Tržní nákupy jsou pravidelným zdrojem dodávek k doplnění intervenčních zásob v rámci programu. Jsou-li však k dispozici vhodné intervenční zásoby, budou využity přednostně.

  • Členské státy vybírají potravinářské produkty na základě objektivních kritérií, včetně nutričních hodnot a vhodnosti pro rozdělování.

  • Členské státy mohou dát přednost potravinářským produktům pocházejícím z Unie.

  • Náklady na skladování, jež nesou charitativní organizace, jsou způsobilé k náhradě.

  • Zpětná použitelnost je ode dne 1. ledna 2012.

Další informace

Dokumentaci a další informace o programu rozdělování potravin nejchudším osobám naleznete na adrese:

http://ec.europa.eu/agriculture/most-deprived-persons/index_en.htm

Příloha: Celková výše finančních prostředků přidělených na provedení plánu na rok 2012

Příloha: Celková výše finančních prostředků (v EUR) přidělených na provedení plánu na rok 2012

Konečné celkové částky

Dříve přidělené částky (červen 2011)

Dodatečné částky

Belgie

11 710 463

2 795 058

8 915 405

Bulharsko

21 439 346

4 183 873

17 255 473

Česká republika

135 972

122 600

13 372

Estonsko

2 359 486

718 782

1 640 704

Irsko

2 594 467

1 304 105

1 290 362

Řecko

21 651 199

4 805 742

16 845 457

Španělsko

80 401 345

18 084 154

62 317 191

Francie

70 563 823

15 869 928

54 693 895

Itálie

95 641 425

22 103 802

73 537 623

Lotyšsko

5 558 220

1 558 586

3 999 634

Litva

7 491 644

1 849 759

5 641 885

Lucembursko

171 704

47 463

124 241

Maďarsko

13 715 022

3 237 794

10 477 228

Malta

721 992

131 505

590 487

Polsko

75 296 812

17 310 824

57 985 988

Portugalsko

19 332 607

4 524 628

14 807 979

Rumunsko

60 689 367

12 035 925

48 653 442

Slovinsko

2 533 778

515 467

2 018 311

Slovensko

5 098 384

959 383

4 139 001

Finsko

2 892 944

1 327 965

1 564 979

Celkem

500 000 000

113 487 343*

386 512 657

Poznámka: * Z formálního hlediska byly prostředky přidělené v červnu 2011 doplněny o 7 milionů EUR určených na přesuny v rámci rozpočtu EU, avšak tato částka nebyla nikdy přidělena konkrétním členským státům

(viz dokument IP/10/1284 s podrobnostmi o rozdělení podle plánu na rok 2011).

Kontaktní osoba:

Roger Waite (+32 22961404)


Side Bar