Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Комисията увеличава средствата за най-нуждаещите се през 2012 г. на 500 милиона евро

Брюксел, 28 февруари 2012 г. — Днес Управителният съвет гласува окончателното разпределение на средствата по програмата „Помощ за нуждаещите се“ за 2012 г., което в близко бъдеще предстои да бъде публикувано в Официален вестник на ЕС. Според това разпределение ще бъдат отпуснати общо 500 милиона евро по програмата през тази година, като се очаква с тях да бъдат подпомогнати 18—19 милиона човека в 20 държави-членки. Днешното гласуване се проведе, след като през миналата седмица Европейският парламент и Съветът официално приеха новата законодателна рамка.

След решение на Съда от 13 април 2011 г., ,съгласно което програмата може да обхваща само хранителни стоки от публичните интервенционни запаси (а не от свободния пазар), ангажиментът за 2012 г. бе сведен през миналата година до едва 113 милиона евро, което съответства на оставащите публични запаси (виж IP/11/756). Комисията вече бе наясно с потенциалния проблем в съществуващото законодателство, породен от изразходването на публичните запаси, и през 2008 г. излезе с предложения за избягване на проблемите при възлагането на хранителни доставки. Тези предложения бяха блокирани в Съвета (въпреки подкрепата на Европейския парламент), което накара Комисията да ги измени през септември 2010 г. (виж IP/10/1141) и отново през октомври 2011 г. (виж IP/11/1148) с цел да бъде постигнато споразумение. През декември 2011 г. земеделските министри на ЕС достигнаха до споразумение по тези нови правила, което при липсата на интервенционни запаси ще позволи разпределението на парични средства за покупката на хранителни стоки на пазара. Впоследствие предложението бе подкрепено на 2-ро четене от Европейския парламент и от Съвета и миналата седмица бе публикувано в Официален вестник. През последните седмици Комисията работи с държави-членки (и благотворителни организации), за да бъде гарантирано, че окончателните налични количества ще бъдат обработени възможно най-скоро след приемането на новия законодателен акт.

След днешното гласуване европейският комисар за селското стопанство и развитието на селските райони Дачиан Чолош заяви: „Със задоволство отбелязвам, че в крайна сметка съумяхме да приемем мерки,с които изцяло ще използваме бюджета по програмата „Помощ за нуждаещите се“ за 2012 г. Значението на тази програмата никога не е било толкова голямо, колкото в контекста на настоящата икономическа криза, и аз вярвам, че предоставянето на 500 милиона евро от средствата на ЕС е значим израз на солидарност в тези трудни времена.“

Ласло Андор, комисар по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, заяви: „Щастлив се, че Европа не изостави тези, които изпитват най-остра нужда от помощта ни. ЕС се нуждае от надеждни и явни инструменти за борба срещу социалното изключване. Ние поехме ангажимент да намалим броя на бедните в ЕС с най-малко 20 милиона до края на десетилетието, като настоящата програма е и трябва да остане част от тези усилия.“

Контекст

„Програмата за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Общността“ на ЕС (ПРХ) бе въведена през декември 1987 г., когато Съветът прие правилата за отпускане на публични интервенционни запаси на земеделски продукти на държавите-членки, които желаят да ги използват като хранителни помощи за най-нуждаещите се в Общността.

След интензивни преговори Съветът постигна политическо споразумение на 15 декември 2011 г. за продължаване на настоящата програма до 2013 г. В рамките на пленарните си заседания през февруари Европейският парламент подкрепи позицията на Съвета, за да могат новите правила да влязат в сила възможно най-скоро. На 15 февруари 2012 г. бе приет Регламент (ЕС) № 121/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разпределянето на хранителни продукти на най-нуждаещите се лица в Съюза.

Основните разпоредби на преработената програма са следните:

  • запазва се финансирането на програмата изцяло от бюджета на ЕС с таван от 500 млн. EUR за бюджетна година;

  • сегашната програма свършва след преходен период, който приключва с изпълнението на годишния план за 2013 г.;

  • правното основание на програмата на ЕС за най-нуждаещите се лица остава непроменено (член 42 и член 43, параграф 2) за времетраенето на преходния период;

  • закупуването на пазара става редовен източник на доставки за програмата в допълнение към интервенционните запаси. Все пак при наличие на подходящи интервенционни запаси използването им ще бъде приоритетно;

  • държавите-членки избират хранителните продукти въз основа на обективни критерии, включително хранителните стойности и годността им за разпределение;

  • държавите-членки могат да отдават предпочитание на хранителни продукти с произход от Съюза;

  • допуска се възстановяване на разходите за съхранение, поети от благотворителните организации.

  • приложимост с обратна сила, считано от 1 януари 2012 г.;

За повече информация:

Документи и повече информация относно програмата за предоставяне на храна на най-нуждаещите се можете да намерите на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/agriculture/most-deprived-persons/index_en.htm

Приложение: Общи финансови ресурси, налични за изпълнението на плана за 2012 г.

Приложение: Общи финансови ресурси, налични за изпълнението на плана за 2012 г. (в евро)

Окончателни суми (общо)

Вече отпуснати (юни 2011 г.)

Допълнителни суми

Белгия

11 710 463

2 795 058

8 915 405

България

21 439 346

4 183 873

17 255 473

Чешка република

135 972

122 600

13 372

Естония

2 359 486

718 782

1 640 704

Ирландия

2 594 467

1 304 105

1 290 362

Гърция

21 651 199

4 805 742

16 845 457

Испания

80 401 345

18 084 154

62 317 191

Франция

70 563 823

15 869 928

54 693 895

Италия

95 641 425

22 103 802

73 537 623

Латвия

5 558 220

1 558 586

3 999 634

Литва

7 491 644

1 849 759

5 641 885

Люксембург

171 704

47 463

124 241

Унгария

13 715 022

3 237 794

10 477 228

Малта

721 992

131 505

590 487

Полша

75 296 812

17 310 824

57 985 988

Португалия

19 332 607

4 524 628

14 807 979

Румъния

60 689 367

12 035 925

48 653 442

Словения

2 533 778

515 467

2 018 311

Словакия

5 098 384

959 383

4 139 001

Финландия

2 892 944

1 327 965

1 564 979

Общо

500 000 000

113 487 343*

386 512 657

Забележка: * От формална гледна точка към разпределението от юни 2011 г. бяха добавени 7 милиона евро за вътрешнобюджетни трансфери на ЕС, но тези средства не бяха разпределени на отделни държави-членки;

Виж IP/10/1284 за разпределението по програмата за 2011 г.

За контакт:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar