Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Avfall skapar jobb och sparar pengar

Bryssel den 13 januari 2012 – En undersökning som EU-kommissionen offentliggör i dag visar att ett fullständigt genomförande av EU:s lagstiftning om avfall skulle spara 72 miljarder euro per år. Det skulle även öka årsomsättningen i EU:s sektor för avfallshantering och återvinning med 42 miljarder euro och skapa över 400 000 jobb fram till 2020. Olaglig avfallshantering i EU-länderna gör att man missar möjligheter till ekonomisk tillväxt, men striktare nationella inspektioner och bättre kunskap om avfallshantering skulle ge stora förbättringar.

–Vi måste se avfall som en resurs. Att gräva ner den resursen är minst sagt kortsiktigt, säger EU:s miljökommissionär Janez Potočnik. Rapporten visar att avfallshantering och återvinning kan bli viktiga för den ekonomiska tillväxten och för att skapa jobb. Om den nuvarande lagstiftningen genomfördes korrekt skulle vi kunna undvika dyra saneringsåtgärder, föroreningar och hälsoproblem. Vi ska också komma i håg att återvunna material är billigare än nya råmaterial, och att de minskar utsläppen av växthusgaser och importberoendet.

Bättre genomförande ger stora fördelar

Undersökningen innehåller en djupanalys av effekterna av bättre genomförande och efterlevnad av lagstiftningen och visar att fördelarna skulle bli stora. Man har analyserat ett antal fallstudier i Cypern, Irland, Italien, Nederländerna och Tyskland för att visa de ekonomiska, finansiella och sociala fördelarna för EU-länderna.

EU:s sektor för avfallshantering och återvinning är mycket dynamisk, men där finns ändå ekonomiska möjligheter med en stor tillväxtpotential. Omsättningen var 145 miljarder euro 2008, vilket motsvarar cirka 1 % av EU:s BNP och 2 miljoner jobb. Om EU:s regler följdes skulle det hjälpa till att skapa en sektor med 2,4 miljoner jobb och en sammanlagd årsomsättning på 187 miljarder euro.

Det underliggande problemet är att för många priser inte speglar den verkliga kostnaden för bortskaffande av varor. Om de gjorde det skulle det förhindra att avfallet uppkommer över huvud taget. Dessutom saknar många EU-länder fortfarande fungerande system för separat insamling och återvinning. Bristen på system för kontroll och efterlevnad är ett annat hinder, tillsammans med bristen på tillförlitliga uppgifter om avfallshantering.

Fyra viktiga slutsatser

  • Slutsatsen av undersökningen är att vi behöver veta mer om avfall. Det krävs bättre data och systematisk övervakning av hur lagarna fungerar i praktiken. Ett framsteg på området är att Eurostat nyligen inrättat ett centrum för avfallsdata.

  • Bättre användning av principen att förorenaren betalar och av ekonomiska metoder, till exempel höjda kostnader för bortskaffande, kan bidra till att lagarna efterlevs och finansiera avfallshanteringen.

  • Inspektionerna och övervakningen behöver stärkas i EU-länderna. Det kan innebära att en revisionsfunktion införs på EU-nivå, och eventuellt gemensamma inspektionsstandarder.

  • Ett relativt kostnadseffektivt alternativ för att stärka övervakningen av genomförandet på EU-nivå kan vara att utnyttja Europeiska miljöbyråns expertis och kapacitet. Det skulle ge lägre administrativa kostnader än om man inrättar en ny byrå som arbetar enbart med avfall.

Nästa steg

Slutsatserna av undersökningen kommer att diskuteras och analyseras av kommissionen. De kommer att ligga till grund för en välavvägd kombination av rättsliga och ekonomiska metoder, enligt förslagen i färdplanen för ett resurseffektivt Europa och den temainriktade strategin för förebyggande av avfall. I strategierna förespråkas ekonomiska och rättsliga incitament, exempelvis deponiskatter eller deponiförbud, system för att öka producenternas ansvar och införande av viktbaserade avfallstaxor.

Bakgrund

Inom EU används 16 ton material per person och år, varav 6 ton blir avfall och hälften av avfallet går till deponi. Många EU-länder använder deponi som den främsta metoden för avfallshantering. Detta fortsätter i strid med EU:s gällande lagar om avfall, och situationen är ohållbar.

I kommissionens färdplan för resurseffektivitet anges milstolpar för att säkra att avfall hanteras som en resurs senast 2020, till exempel genom översyn av målen för förebyggande, återanvändning, återvinning och undvikande av deponering, och genom att skapa marknader för sekundärt och återvunnet material.

Mer information

Undersökningen Implementation of EU waste legislation for Green Growth

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm.

Jämförande statistik om avfallshantering i EU-länder:

http://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/synthesis/chapter4.xhtml.

Rapport från 2011 om den temainriktade strategin för förebyggande och återvinning av avfall:

http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm.

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar