Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Odpadki – bližnjica do novih delovnih mest in nižjih stroškov

Bruselj, 13. januarja 2012 – Če bi zakonodajo EU o odpadkih izvajali v celoti, bi v skladu z danes objavljeno študijo Evropske komisije prihranili 72 milijard EUR letno, za 42 milijard EUR povečali letni promet sektorja EU za ravnanje z odpadki in recikliranje ter do leta 2020 ustvarili 400 000 delovnih mest. Nezakonite dejavnosti v zvezi z odpadki v državah članicah pomenijo zamujene priložnosti za gospodarsko rast, okrepljene inšpekcije na nacionalni ravni in boljše znanje o ravnanju z odpadki pa bi prinesli pomembne izboljšave.

Komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Na odpadke moramo gledati kot na vir – zelo kratkovidno je, če ta vir zakopljemo. To poročilo kaže, da lahko ravnanje z odpadki in recikliranje v veliki meri prispevata k gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest. Če bi se obstoječa zakonodaja pravilno izvajala, bi se lahko izognili dragim postopkom čiščenja, onesnaževanju in težavam z zdravjem. In ne pozabimo, da so reciklirani materiali cenejši od novih ter da zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in našo odvisnost od uvoza.“

Velike koristi boljšega izvajanja

Študija vsebuje poglobljeno analizo učinkov boljšega izvajanja in izvrševanja ter kaže, da bi bile koristi velike. Analiza velikega števila študij primerov iz Cipra, Nemčije, Irske, Italije in Nizozemske je pokazala gospodarske, finančne in socialne koristi za države članice.

Sektor EU za ravnanje z odpadki in recikliranje je zelo dinamičen, vendar še vedno ponuja gospodarske priložnosti z velikim potencialom za razvoj. V letu 2008 je promet sektorja v višini 145 milijard EUR predstavljal okoli 1 % BDP v EU in 2 milijona delovnih mest. Usklajenost s politiko EU bi pomagala ustvariti sektor z 2,4 milijona delovnih mest in skupnim letnim prometom v višini 187 milijard EUR.

Osnovni problem je, da v preveč primerih cene ne odražajo resničnega stroška odstranjevanja blaga – če bi ga, bi to že v osnovi pomagalo preprečevati odpadke. Poleg tega veliko držav članic še vedno nima primerne infrastrukture za ločeno zbiranje, recikliranje in predelovanje. Dodatna ovira je odsotnost mehanizmov sistematičnega nadzora in izvrševanja ter pomanjkanje zanesljivih podatkov o ravnanju z odpadki.

Štirje glavni sklepi

  • Študija ugotavlja, da moramo povečati svoje znanje o odpadkih. Na voljo morajo biti boljši podatki in sistematično spremljanje delovanja zakonov v praksi. Na tem področju je že viden napredek s Centrom za okoljske podatke o odpadkih, ki ga je pred nedavnim vzpostavil Eurostat.

  • Boljša uporaba načela onesnaževalec plača in širša uporaba ekonomskih inštrumentov, kot je dvig stroškov odstranjevanja, bi lahko pomagala zagotoviti upoštevanje predpisov in potrebne finančne vire za ravnanje z odpadki.

  • V državah članicah je treba okrepiti zmogljivosti inšpekcije in spremljanja. To bi lahko vključevalo vzpostavitev revizijske zmogljivosti na ravni EU, morda pa tudi skupne inšpekcijske standarde.

  • Stroškovno relativno učinkovita možnost za okrepljeno spremljanje izvajanja na ravni EU bi bila uporaba strokovnega znanja in zmogljivosti Evropske agencije za okolje. Pri tej možnosti bi bili upravni stroški nižji kot v primeru vzpostavitve nove agencije za odpadke.

Nadaljnji ukrepi

Komisija bo o sklepnih ugotovitvah študije razpravljala in jih analizirala. Te ugotovitve bodo podlaga za razvoj uravnotežene mešanice pravnih in ekonomskih inštrumentov, kot je predlagano v časovnem okviru za Evropo, gospodarno z viri, in tematski strategiji o preprečevanju odpadkov. Ti strategiji sta podlaga za gospodarske in pravne spodbude, kot so davki na deponije ali prepovedi deponij, sistemi večje odgovornosti proizvajalca in uvedba sistemov „odvrzi in plačaj“.

Ozadje

V gospodarstvu EU se uporabi 16 ton materiala na osebo letno, od tega se 6 ton spremeni v odpadke, od katerih polovica pristane na odlagališčih. Mnogo držav članic pri ravnanju z odpadki daje prednost odlagališčem. To stanje se kljub obstoječi zakonodaji EU o odpadkih nadaljuje in ni trajnostno.

Časovni okvir Komisije za Evropo, gospodarno z viri določa mejnike, s katerimi se bo do leta 2020 zagotovilo, da se bo z odpadki upravljalo kot z virom, tudi s pregledom obstoječih ciljev za preprečevanje, ponovno uporabo, recikliranje, pridobivanje iz odpadkov in preusmeritev z odlagališč ter z razvojem trgov za drugotne in reciklirane materiale.

Dodatne informacije

Izvajanje zakonodaje EU o odpadkih za zeleno rast (študija):

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Primerjalna statistika dejavnosti ravnanja z odpadki v državah članicah EU:

http://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/synthesis/chapter4.xhtml

Poročilo o tematski strategiji o preprečevanju in recikliranju odpadkov, 2011:

http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm

Kontakti:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar