Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Odpad – rýchla cesta k vytváraniu pracovných miest a znižovaniu nákladov

Brusel 13. január 2012 – Ak by sa právne predpisy EÚ o nakladaní s odpadom vykonávali v plnej miere, výsledkom by podľa štúdie, ktorú dnes uverejnila Európska komisia, mohli byť ročné úspory vo výške 72 miliárd EUR, zvýšený obrat sektora odpadového hospodárstva a recyklácie v EÚ o 42 miliárd EUR a vytvorenie 400 000 pracovných miest do roku 2020. Protizákonné operácie s odpadom v členských štátoch majú za následok nevyužité príležitosti na hospodársky rast. Výrazné zlepšenie by sa však mohlo dosiahnuť prostredníctvom prísnejších kontrol na vnútroštátnej úrovni a lepších poznatkov o nakladaní s odpadom.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik vyhlásil: „Musíme sa na odpad začať pozerať ako na zdroj – a ak ho zakopeme do zeme, nedá sa to nazvať inak ako krátkozrakým riešením. Zo správy vyplýva, že odpadové hospodárstvo a recyklácia odpadu môžu výraznou mierou prispieť k hospodárskemu rastu a vytváraniu pracovných miest. Ak budeme platné právne predpisy riadne dodržiavať, mohli by sme zabrániť nákladnej sanácii, ďalšiemu znečisteniu i zdravotným problémom. A nezabúdajme, že recyklované materiály sú lacnejšie než nové nespracované suroviny – a že znižujú emisie skleníkových plynov a našu závislosť od dovozu.“

Zlepšené vykonávanie právnych predpisov vedie k nezanedbateľným výhodám

Štúdia uvádza hĺbkovú analýzu účinkov lepšieho vykonávania a presadzovania právnych predpisov, ako aj dôkazy podstatných vyplývajúcich výhod. V jej rámci sa vykonal celý rad prípadových štúdií na Cypre, v Holandsku, Írsku, Nemecku a Taliansku, na základe ktorých sa preukázali hospodárske, finančné i sociálne výhody pre členské štáty.

Sektor nakladania s odpadom a recyklácie v EÚ je veľmi dynamický, napriek tomu však stále ponúka hospodárske príležitosti s veľkým potenciálom na rozmach. V roku 2008 jeho obrat s hodnotou 145 miliárd EUR predstavoval približne 1 % HDP v EÚ a 2 milióny pracovných miest. Dodržiavanie politík EÚ by pomohlo vytvoriť sektor s 2,4 milióna pracovných miest a celkovým ročným obratom 187 miliárd EUR.

Základným problémom je skutočnosť, že v prevažnej väčšine prípadov ceny nezodpovedajú skutočným nákladom na zneškodnenie odpadu. V opačnom prípade by to boli totiž predovšetkým samotné ceny, ktoré by pomáhali predchádzať vzniku odpadu. Okrem toho mnohým členským štátom ešte stále chýba primeraná infraštruktúra na separovaný zber, recykláciu a zhodnocovanie odpadu. Ďalšou prekážkou je neexistencia systematických kontrol a mechanizmov na presadzovanie práva v kombinácii s nedostatkom spoľahlivých údajov o nakladaní s odpadom.

Štyri kľúčové závery

  • Štúdia dospela k záveru, že potrebujeme viac poznatkov o odpade. Musia sa sprístupniť lepšie údaje o fungovaní zákonov v praxi a zabezpečiť ich systematické monitorovanie. V tejto oblasti sa zaznamenal pokrok v podobe centra údajov o odpade, ktoré nedávno vytvoril Eurostat.

  • Lepšie uplatňovanie zásady „znečisťovateľ platí“ a intenzívnejšie využívanie ekonomických nástrojov, napríklad zvýšenie cien zneškodňovania odpadu, by mohli pomôcť zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov i potrebné finančné zdroje na nakladanie s odpadom.

  • Členské štáty musia posilniť svoje schopnosti a možnosti inšpekcií a monitorovania. Riešením by mohlo byť vytvorenie kontrolného centra na úrovni EÚ a prípadne stanovenie spoločných inšpekčných noriem.

  • Jednou pomerne nákladovo efektívnou možnosťou, ako posilniť monitorovanie vykonávania predpisov na úrovni EÚ, by mohlo byť využívanie odborných znalostí a schopností Európskej environmentálnej agentúry (EEA). Znamenalo by to nižšie administratívne náklady než vytvorenie novej agentúry zodpovednej za otázku odpadu.

Ďalšie kroky

Komisia prediskutuje a zanalyzuje závery štúdie. Poslúžia ako základ pri vývoji vyváženej kombinácie právnych a ekonomických nástrojov, ktorá bola navrhnutá v Pláne pre Európu efektívne využívajúcu zdroje a v tematickej stratégii predchádzania vzniku odpadu. Tieto stratégie podporujú ekonomické a právne stimuly, napríklad zdaňovanie či zákazy skládok odpadu, rozšírenie schém „zodpovednosti výrobcov“ a zavádzanie schém podľa zásady „plať za to, čo vyhodíš“.

Súvislosti

V hospodárstve EÚ na jednu osobu pripadá každoročne 16 ton materiálov, z čoho sa 6 ton premení na odpad, z ktorých polovica skončí na skládkach. Mnohé členské štáty ako riešenie nakladania s odpadom využívajú prevažne skládky. Táto situácia pretrváva napriek platným právnym predpisom EÚ o odpade a nie je udržateľná.

Komisia vo svojom Pláne pre Európu efektívne využívajúcu zdroje vytýčila čiastočné ciele do roku 2020 v úsilí zabezpečiť, aby sa s odpadom nakladalo ako so zdrojom. Patrí k nim preskúmanie cieľov prevencie, opätovného využitia, recyklácie, zhodnotenie a odklonu od využívania skládok, ako aj rozvoj trhu s druhotnými surovinami a recyklovanými materiálmi.

Ďalšie informácie

Štúdia o vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblasti odpadu na účely ekologického rastu (Implementing EU waste legislation for green growth) http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Komparatívne štatistiky operácií nakladania s odpadom v členských štátoch EÚ:

http://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/synthesis/chapter4.xhtml

Správa o tematickej stratégii týkajúcej sa pokroku pri predchádzaní vzniku odpadu a jeho recyklácii za rok 2011: http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm

Kontaktné osoby :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar