Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Jäte – mahdollisuus luoda työpaikkoja ja alentaa kustannuksia

Bryssel, 13. tammikuuta 2012 – Tänään julkaistun Euroopan komission tutkimuksen mukaan EU:n jätelainsäädännön täydellinen täytäntöönpano toisi vuosittain 72 miljardin euron säästöt, kasvattaisi EU:n jätehuolto- ja kierrätyssektorin vuosittaista liikevaihtoa 42 miljardilla eurolla ja loisi vuoteen 2020 mennessä 400 000 työpaikkaa. Jäsenvaltioissa tapahtuvat laittomat jätehuoltotoiminnot estävät hyödyntämästä taloudellisen kasvun mahdollisuuksia. Kansallisen valvonnan tehostaminen ja tietämyksen lisääminen jätehuollosta parantaisivat tilannetta kuitenkin huomattavasti.

Ympäristöasioista vastaavan komission jäsen Janez Potočnikin mielestä jäte on nähtävä resurssina. ”Tämän resurssin jättäminen hyödyntämättä on enemmän kuin lyhytnäköistä. Nyt julkaistu tutkimus osoittaa, että jätehuollolla ja kierrätyksellä voi olla suuri vaikutus talouskasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Jos voimassa oleva lainsäädäntö pantaisiin asianmukaisesti täytäntöön, voisimme välttää kalliita puhdistustoimintoja, pilaantumista ja terveysongelmia. Unohtaa ei saisi kuitenkaan sitä, että kierrätetyt materiaalit ovat halvempia kuin ensiömateriaalit. Kierrätysmateriaaleilla voidaan myös vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja riippuvuuttamme tuonnista”, Potočnik korosti.

Täytäntöönpanon parantamisesta merkittäviä hyötyjä

Tutkimuksessa esitetään perusteellinen analyysi paremman täytäntöönpanon ja sääntöjen noudattamisen valvonnan vaikutuksista. Analyysin perusteella hyödyt olisivat merkittävät. Tutkimuksessa analysoitiin tapaustutkimuksia Kyproksesta, Saksasta, Irlannista, Italiasta ja Alankomaista ja niiden avulla osoitettiin jäsenvaltioille koituvat taloudelliset ja sosiaaliset hyödyt.

EU:n jätehuolto- ja kierrätyssektori on hyvin dynaaminen, mutta sen taloudellisia mahdollisuuksia voitaisiin vielä laajentaa huomattavasti. Vuonna 2008 sektorin 145 miljardin euron liikevaihto oli noin 1 prosentti EU:n BKT:sta ja sektorilla oli kaksi miljoonaa työpaikkaa. EU:n toimintapolitiikan noudattaminen auttaisi luomaan sektorille 2,4 miljoonaa työpaikkaa ja nostamaan sen vuosittaisen liikevaihdon 187 miljardiin euroon.

Ongelmallista on kuitenkin se, että useimmat hinnat eivät sisällä tavaroiden loppukäsittelyn todellisia kustannuksia. Jos ne sisältäisivät, voitaisiin helpommin ehkäistä jätteen syntymistä. Lisäksi monilta jäsenvaltioilta puuttuu edelleen erilliskeräykseen, kierrätykseen ja jätteen hyödyntämiseen soveltuva infrastruktuuri. Ongelmia aiheuttavat myös järjestelmällisten tarkastusten ja säännösten noudattamisen valvontamekanismien sekä jätehuoltoa koskevien luotettavien tietojen puuttuminen.

Neljä keskeistä päätelmää

  • Tutkimuksen mukaan tarvitaan enemmän tietoa jätteistä. Tarvitaan parempia tietoja ja järjestelmällistä seurantaa siitä, miten lainsäädäntö toimii käytännössä. Tässä asiassa onkin edistytty, varsinkin Eurostatin hiljattain perustaman tietokeskuksen myötä (ks. Data Centre on Waste ).

  • Aiheuttamisperiaatteen (pilaaja maksaa -periaatteen) parempi käyttö ja taloudellisten välineiden laajempi käyttö auttaisivat varmistamaan sääntöjen noudattamista ja tarvittavien taloudellisten varojen saamista jätehuoltoa varten.

  • Jäsenvaltioiden tarkastus- ja seurantavalmiuksia on vahvistettava. Tämä saattaisi tarkoittaa EU:n tason tarkastuskapasiteettia ja mahdollisesti yhteisiä tarkastussääntöjä.

  • Eräs varsin kustannustehokas vaihtoehto seurannan täytäntöönpanon vahvistamiseksi EU:n tasolla voisi olla Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) asiantuntemuksen ja valmiuksien hyödyntäminen. Tämän vaihtoehdon hallinnolliset kustannukset olisivat alhaisemmat kuin uuden, jäteasioihin keskittyvän viraston perustamisen kustannukset.

Jatkotoimet

Komissio käsittelee tutkimuksen päätelmiä. Ne ovat pohjana kehitettäessä tasapainoista oikeudellisten ja taloudellisten välineiden yhdistelmää, kuten on ehdotettu resurssitehokasta Eurooppaa koskevassa etenemissuunnitelmassa ja jätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevassa teemakohtaisessa strategiassa. Näiden strategioiden mukaan on edistettävä taloudellisia ja oikeudellisia kannusteita, kuten kaatopaikalle sijoittamista koskevia veroja ja kieltoja, tuottajan vastuu -järjestelmien laajentamista ja ”maksa kun heität"
-järjestelmien käyttöönottoa.

Tausta

EU:n taloudessa kulutetaan vuosittain 16 tonnia materiaaleja henkeä kohden. Tästä määrästä kuusi tonnia muuttuu jätteeksi, josta puolet sijoitetaan kaatopaikalle. Useissa jäsenvaltioissa suosituin jätehuoltovaihtoehto on kaatopaikalle sijoittaminen. Tämä käytäntö jatkuu edelleen huolimatta voimassa olevasta EU:n jätelainsäädännöstä, vaikka se on ympäristön kannalta kestämätöntä.

Energiatehokkuutta koskevassa komission etenemissuunnitelmassa esitetään välivaiheet, joilla voidaan varmistaa, että jätettä käsitellään resurssina vuoteen 2020 mennessä. Näitä ovat jätteen syntymisen ehkäisemistä, kierrätystä, jätteen hyödyntämistä ja kaatopaikalle sijoittamisen ehkäisemistä koskevien tavoitteiden tarkistaminen sekä markkinoiden luominen uusio- ja kierrätysmateriaaleille.

Lisätietoja

Tutkimus “Implementing EU waste legislation for green growth” http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Vertailevia tilastotietoja EU:n jäsenvaltioiden jätehuoltotoiminnoista:

http://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/synthesis/chapter4.xhtml

Vuonna 2011 annettu kertomus edistymisestä jätteen syntymisen ehkäisemistä ja kierrätystä koskevan teemakohtaisen strategian täytäntöönpanossa:

http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm

Yhteyshenkilöt :

Joe Hennon (+32-2)295 35 93

Monica Westeren (+32-2)299 18 30


Side Bar