Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Affald – en genvej til jobskabelse og lavere omkostninger

Bruxelles, den 13. januar 2012 – en fuldstændig gennemførelse af EU’s affaldslovgivning vil spare ca. 72 mia. EUR om året, øge den årlige omsætning i EU's affaldshåndterings- og genvindingssektor med 42 mia. EUR og skabe over 400 000 arbejdspladser inden 2020 ifølge Europa-Kommissionens undersøgelse, som er offentliggjort i dag. Ulovlig affaldshåndtering i medlemsstaterne fører til tabte økonomiske vækstmuligheder, men strengere nationale inspektioner og en bedre viden om affaldshåndteringen ville skabe store forbedringer.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtalte: "Vi må betragte affald som en ressource – og deponering af denne ressource i jorden er ikke alene kortsigtet. Af rapporten fremgår det, at affaldshåndtering og -genvinding kan yde et betydeligt bidrag til den økonomiske vækst og jobskabelsen. Hvis den eksisterende lovgivning blev gennemført korrekt, kunne vi undgå bekostelige oprensningsarbejder, miljøforurening og sundhedsmæssige problemer. Og lad os ikke glemme, at genvundne materialer er billigere end nye råvarer, og at de mindsker emissionen af drivhusgasser og vores afhængighed af import."

En bedre gennemførelse medfører betydelige fordele

Undersøgelsen indeholder en tilbundsgående analyse af virkningerne af at forbedre gennemførelsen og håndhævelsen, og den viser, at fordelene ville være betydelige. I undersøgelsen analyseredes en række case studies i Cypern, Irland, Italien, Nederlandene og Tyskland for at påvise økonomiske, finansielle og arbejdsmarkedsmæssige fordele for medlemsstaterne.

EU's affaldshåndterings- og genvindingssektor er meget dynamisk, men rummer stadig økonomiske muligheder med stort vækstpotentiale. Sektorens omsætning i 2008 på 145 mia. EUR udgjorde ca. 1 % af EU's BNP, og 2 millioner var beskæftiget i sektoren. Overholdes EU's politik, vil dette bidrage til at skabe en sektor med 2,4 millioner arbejdspladser og en samlet årlig omsætning på 187 mia. EUR.

Det bagvedliggende problem er, at for mange priser ikke afspejler de reelle bortskaffelsesomkostninger for varerne – hvis de gjorde, ville dette bidrage til at forebygge, at affald opstår. Desuden mangler mange medlemsstater stadig egnet infrastruktur til særskilt indsamling, genvinding og nyttiggørelse. Manglen på systematiske kontrol- og håndhævelsesmekanismer er en anden hindring, som hænger sammen med, at der mangler pålidelige data om affaldshåndtering.

Fire hovedkonklusioner

  • I undersøgelsen konkluderes det, at vi har brug for at vide mere om affald. Bedre data og en systematisk overvågning af, hvordan lovene fungerer i praksis, skal stilles til rådighed. På dette område er der sket fremskridt, idet et specifikt Miljødatacenter for affald for nylig er oprettet af Eurostat.

  • Princippet om, at forureneren betaler, bør anvendes bedre, og en mere udbredt anvendelse af økonomiske instrumenter, såsom at forhøje udgifterne til bortskaffelse, kan bidrage til at sikre overholdelse af kravene og tilvejebringe de nødvendige finansielle ressourcer til affaldshåndtering.

  • Der er behov for at styrke medlemsstaternes inspektions- og overvågningskapacitet. Dette kan indebære oprettelse af revisionskapacitet på EU-niveau og eventuelt fælles inspektionsstandarder.

  • En forholdsvis omkostningseffektiv løsning med henblik på at styrke overvågningen af gennemførelsen på EU-plan kunne være at trække på Det Europæiske Miljøagenturs (EEA's) ekspertise og evner. Denne løsning ville medføre færre administrative omkostninger end at oprette et nyt agentur, som skal tage sig af affaldsproblematikken.

Næste skridt

Kommissionen vil drøfte og analysere undersøgelsens konklusioner. De vil danne grundlag for at opstille en afbalanceret kombination af juridiske og økonomiske instrumenter, således som det foreslås i køreplanen for et ressourceeffektivt Europa og temastrategien for affaldsforebyggelse. Disse strategier fremmer økonomiske og lovgivningsmæssige incitamenter såsom deponeringsafgifter eller ‑forbud, udvidelse af ordninger for "producentansvar" og indførelse af ordninger for "renovationsafregning".

Baggrund

EU's økonomi anvender 16 tons materialer pr. person pr. år, hvoraf 6 tons bliver til affald og halvdelen heraf deponeres. Mange medlemsstater benytter hovedsagelig deponering som den foretrukne affaldshåndteringsløsning. Denne situation varer ved på trods af EU's eksisterende affaldslovgivning, og den er ikke bæredygtig.

I Kommissionens køreplan for ressourceeffektivitet fastsættes milepæle for at sikre, at affald håndteres som en ressource senest i 2020, herunder gennem en revision af målene for forebyggelse, genbrug, genvinding, nyttiggørelse og deponering af affald og ved at udvikle markeder for sekundære materialer og genbrugsmaterialer.

Yderligere oplysninger

Gennemførelse af EU's affaldslovgivning om grøn vækst (undersøgelse)

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Sammenlignende statistikker om affaldshåndtering i EU's medlemsstater:

http://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/synthesis/chapter4.xhtml

Rapport af 2011 om de fremskridt, der er gjort inden for temastrategien for forebyggelse og genanvendelse af affald:

http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar