Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Odpady – rychlejší cesta k vytváření pracovních míst a snižování nákladů

Brusel 13. ledna 2012 – Plné provedení právních předpisů EU o odpadech by přineslo roční úspory 72 miliard EUR, zvýšilo roční obrat odvětví nakládání s odpady a recyklace v EU o 42 miliard EUR a vytvořilo do roku 2020 přes 400 000 pracovních míst, uvádí se ve dnes zveřejněné studii Evropské komise. Protiprávní nakládání s odpady v členských státech způsobuje, že se promarňují příležitosti k hospodářskému růstu. Přísnější vnitrostátní kontroly a lepší znalost o nakládání s odpady by však přinesly výrazná zlepšení.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Měli bychom na odpady hledět jako na zdroj – a ukládat tento zdroj do země je více než krátkozraké. Tato zpráva ukazuje, že nakládání s odpady a recyklace mohou výrazně přispět k hospodářskému růstu a vytváření pracovních míst. Pokud by stávající právní předpisy byly řádně provedeny, mohli bychom se vyvarovat nákladných čištění, znečištění a zdravotních problémů. Nezapomeňme ani, že recyklované materiály jsou levnější než materiály zbrusu nové a že snižují emise skleníkových plynů a naši závislost na dovozu.“

Zlepšené provádění právních předpisů přináší značný prospěch

Studie přináší hloubkovou analýzu dopadu lepšího provádění a vynucování předpisů a prokazuje, že prospěch by byl značný. Zanalyzovala mnoho případových studií provedených na Kypru, v Německu, v Irsku, v Itálii a v Nizozemsku s cílem prokázat hospodářský, finanční a sociální prospěch pro členské státy.

Odvětví nakládání s odpady a recyklace v EU je velmi dynamické, ale stále skýtá hospodářské příležitosti s širokým potenciálem pro expanzi. V roce 2008 představoval jeho obrat 145 miliard EUR kolem 1% HDP v EU a 2 miliony pracovních míst. Soulad s politikou EU by pomohl vytvořit odvětví s 2,4 milionu pracovních míst a s celkovým ročním obratem 187 miliard EUR.

Základním problémem je, že příliš mnoho cen zboží neodráží skutečné náklady na jeho odstranění – pokud by je odrážely, pomohlo by to v první řadě vzniku odpadů předcházet. Členské státy navíc stále nemají odpovídající infrastrukturu pro třídění, recyklaci a opětovné využití odpadů. Neexistence systematických kontrolních mechanismů a systematických mechanismů k vynucování předpisů je další překážkou, která jde ruku v ruce s nedostatkem spolehlivých údajů o nakládání s odpady.

Čtyři klíčové závěry

  • Studie dospívá k závěru, že bychom o odpadech měli být více informováni. Musí být zpřístupněny lepší údaje a systematický monitoring působení právních předpisů v praxi. Eurostat nedávno zřídil Středisko údajů o odpadu, což znamená v dané oblasti pokrok.

  • Lepší využívání zásady „Znečišťovatel platí“ a širší využívání ekonomických nástrojů, jako je zvýšení ceny odstranění odpadů, by mohlo přispět k zajištění dodržování předpisů a poskytnout nezbytné finanční zdroje pro nakládání s odpady.

  • Členské státy by měly posílit inspekční a monitorovací kapacity. Za tím účelem by bylo možno vytvořit audit na úrovni EU a pokud možno společné inspekční standardy.

  • Jednu poměrně nákladově efektivní možnost k posílení monitoringu provádění předpisů na úrovni EU by mohlo představovat využití odborných zkušeností a kapacit Evropské agentury pro životní prostředí (EEA). Tato možnost by obnášela nižší administrativní náklady než vytvoření nové agentury pro odpad.

Další kroky

Závěry studie Komise prodiskutuje a zanalyzuje. Budou sloužit jako základ pro vypracování směsi právních a ekonomických nástrojů, jak je navrženo v plánu pro Evropu účinněji využívající zdroje a v tematické strategii pro prevenci vzniku odpadů. Tyto strategie přispívají k vytváření ekonomických a právních pobídek, jako jsou zdaňování nebo zákazy skládek odpadů, rozšíření režimů odpovědnosti výrobce a zavádění režimů podle zásady „zaplať za to, co vyhazuješ“.

Souvislosti

V hospodářství EU připadá na jednu osobu 16 tun použitého materiálu za rok, z čehož se 6 tun stane odpadem a polovina tohoto odpadu končí na skládkách. Mnoho členských států spoléhá hlavně na skládky jako na upřednostněnou možnost nakládání s odpady. Tato situace přetrvává navzdory stávajícím právním předpisům EU o odpadech a je neudržitelná.

Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje Evropské komise vytyčuje milníky k zajištění toho, aby se do roku 2020 nakládalo s odpadem jako se zdrojem, což zahrnuje revizi cílů v oblasti předcházení vzniku odpadů, opětovného použití odpadů, recyklace, využití a odklonu od používání skládek a rozvoj trhů s druhotnými a recyklovanými materiály.

Další informace

Provádění právních předpisů EU pro ekologický růst (studie) http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Srovnávací statistika o úkonech nakládání s odpady v členských státech EU:

http://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/synthesis/chapter4.xhtml

Zpráva z roku 2011 o tematické strategii pokroku v předcházení vzniku odpadů a v recyklaci: http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar