Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Отпадъците като средство за създаване на работни места и намаляване на разходите

Брюксел, 13 януари 2012 г. В проучване на Европейската комисия, публикувано днес, се посочва, че пълното прилагане на законодателството на ЕС в областта на отпадъците би довело до спестяването на 72 млрд. EUR годишно, увеличаването на годишния оборот на сектора на управление и рециклиране на отпадъците с 42 млрд. EUR и създаването на над 400 000 работни места за периода до 2020 г. Незаконните дейности по отпадъците в държавите-членки осуетяват възможностите за икономически растеж. Положението ще се подобри значително, ако се засилят проверките на национално равнище и се разширят знанията за управлението на отпадъците.

Янез Поточник, комисар по околната среда, заяви: „Трябва да разглеждаме отпадъците като ресурс, а заравянето на този ресурс в земята е недалновидно решение. Този доклад показва, че управлението и рециклирането на отпадъци могат съществено да спомогнат за икономическия растеж и създаването на работни места. При положение, че съществуващото законодателство се прилага правилно, е възможно да избегнем замърсяването, скъпоструващите дейности по почистване, както и здравословните проблеми. И нека не забравяме, че рециклираните материали не само са по-евтини от новите, но и намаляват както емисиите на парникови газове, така и зависимостта ни от вноса.“

При по-стриктно спазване на законодателството ползите са съществени

В проучването се представя задълбочен анализ на последствията при по-стриктно изпълнение на законодателството и се отбелязва, че ползите биха били значителни. Анализът на целеви проучвания в Кипър, Германия, Ирландия, Италия и Нидерландия илюстрира икономическите, финансовите и социалните ползи за държавите-членки.

Въпреки динамиката в сектора на управление и рециклиране на отпадъците в ЕС все още има неизползвани икономически възможности с голям потенциал за развитие. През 2008 г. оборотът на сектора, в който са заети 2 милиона души, възлезе на 145 млрд. EUR или около 1 % от БВП на ЕС. Придържането към политиката на ЕС би помогнало да се създаде сектор с 2,4 милиона работни места и общ годишен оборот от 187 млрд. EUR.

Основният проблем е, че твърде много от цените не отразяват действителните разходи за депониране. Ако цените бяха реални, това щеше на първо място да спомогне за ограничаване на генерирането на отпадъци. Освен това в много държави-членки все още липсва подходяща инфраструктура за разделно събиране, рециклиране и възстановяване. Липсата на систематичен контрол и механизми за прилагане на закона в съчетание с липсата на надеждни данни за управление на отпадъците са още една допълнителна пречка.

Четири основни заключения

  • Заключението от проучването е, че трябва да знаем повече за отпадъците. Трябва да се осигурят по-качествени данни и системно наблюдение върху прилагането на законодателството на практика. Отчетен е напредък в тази област благодарение на създадения наскоро от Евростат Център за данни за отпадъците.

  • По-уместното използване на принципа „замърсителят плаща“ и по-обширното прилагане на икономически инструменти, като например повишаване на разходите за депониране, биха спомогнали за спазването на законодателството и биха предоставили необходимите финансови ресурси за управлението на отпадъците.

  • Капацитетът за проверка и наблюдение в държавите-членки следва да бъде разгърнат по-добре. Това би могло да включва създаването на компетентен орган за одит на европейско равнище и, евентуално, общи стандарти за проверка.

  • Възможен вариант, който е едновременно и относнително икономически ефективен, за подобряване на наблюдението на европейско равнище е да се използва опитът и капацитетът на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС). Административните разходи при този вариант биха били по-ниски от тези за създаването на нова специализирана агенция за отпадъците.

Какво предстои?

Резултатите от проучването ще бъдат обсъдени и анализирани от Комисията. Те ще служат като основа за развитие на балансирана комбинация от законодателни и икономически инструменти, както бе предложено в пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа и тематичната стратегия за предотвратяване на отпадъци. Тези стратегии насърчават икономическите и законодателните стимули, като например данъчно облагане или забрана за депониране на сметища, разширяване на схеми на принципа „отговорност на производителя“ и въвеждане на схеми на принципа „плащаш повече, ако изхвърляш повече“.

Контекст

Годишно икономиката на ЕС изразходва 16 тона материали на глава от населението, като 6 от тях се превръщат в отпадъци, от които половината отиват на сметищата. В много държави-членки сметищата са основният предпочитан вариант за управление на отпадъците. Положението не се е променило въпреки съществуващото европейско законодателство в областта на отпадъците и е в разрез с принципа за устойчиво развитие.

В пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа (Roadmap for Resource Efficiency), създадена от Комисията, се определят основните етапи, гарантиращи управлението на отпадъците като ресурси за периода до 2020 г., включително чрез преразглеждане на целите за предотвратяване, повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и избягване на депонирането на сметища, както и чрез развитие на пазарите за рециклирани и вторични материали.

За повече информация

Прилагане на законодателството на ЕС в областта на отпадъците с цел „зелен“ растеж (проучване): http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Сравнителни статистически данни за дейности по управлението на отпадъци в държавите-членки на ЕС:

http://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/synthesis/chapter4.xhtml

Доклад за напредъка на тематичната стратегия за предотвратяване и рециклиране на отпадъците: http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar