Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Trgovci na drobno podpirajo gospodarno ravnanje z viri

Bruselj, 28. februarja 2012 – Glede na najnovejše poročilo evropskega foruma trgovcev na drobno za trajnostni razvoj (European Retail Forum for Sustainability) trgovci na drobno pri svojih poslovnih odločitvah bolj kot kdaj koli doslej upoštevajo okoljski vidik. Podjetja, ki sodelujejo v forumu, namenjajo več pozornosti oblikovanju svojih dobavnih verig na okolju prijaznejši način, sistemom trajnostne porazdelitve in uporabi obnovljivih virov energije. To nakazuje, da je okoljsko odgovorno ravnanje vedno bolj poslovno smiselno, in prispeva k politikam EU glede spodbujanja trajnostne porabe in proizvodnje.

Komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: Trgovci na drobno imajo odličen položaj za podpiranje gospodarnega ravnanja z viri, saj lahko vplivajo na okoljsko uspešnost svoje dobavne verige in spodbujajo spremembe v obnašanju potrošnikov. Izpolnjene okoljske zaveze članov foruma trgovcev na drobno so pokazale, kaj je mogoče storiti, in želim si, da bi ta pozitivna izkušnja vodila do večje razširjenosti in splošnega sprejetja takih dobrih trajnostnih praks. Maloprodajni sektor lahko z dvigom zaupanja potrošnikov v verodostojnost okoljskih trditev in ukrepov veliko pridobi. Forumu trgovcev na drobno želim, da bi bil pri nadaljnjem razvoju orodij, ki bodo to omogočila, uspešen.

Trgovci na drobno, ki sodelujejo v forumu, se zavežejo k izvajanju določenih okoljskih ukrepov, da bi prispevali k trajnostni porabi in gospodarnemu ravnanju z viri. Od ustanovitve foruma leta 2009 se cilji in dosežki njegovih članov spremljajo na letni ravni. Najnovejše poročilo o spremljanju opisuje 390 okoljskih zavez, sprejetih na treh področjih („kaj prodajamo“, „kako prodajamo“ in „sporočanje“) v letu 2010, kar je 100 več kot leta 2009.

V poročilu so poudarjeni številni dosežki na področju najboljših praks. Da bi spodbujali trajnostno dobavno verigo, je družba Metro Group v sodelovanju z Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO) v državah v razvoju in hitro razvijajočih se državah vpeljala program usposabljanja za dobavitelje. Družbi Auchan je uspelo privarčevati skoraj 10 000 ton pri porabi embalažnega materiala, medtem ko je družba Mercadona v 150 trgovinah zmanjšala porabo plastičnih vrečk za enkratno uporabo za 80 %. Družba Tesco UK je izpolnila cilj, da ne odlaga odpadkov na deponijah, medtem ko je družba Inditex v 840 trgovinah zmanjšala povprečno porabo energije za 42 %. Več primerov zavez posameznih trgovcev na drobno je na voljo v poročilu.

Iz poročila je razvidno tudi, da zaveze vse bolj upoštevajo priporočila in najboljše prakse, ki so opisane v tematskih dokumentih foruma trgovcev na drobno o trajnostnem lesu, okoljskem označevanju, energetski učinkovitosti in ogljikovem odtisu trgovin, informacijah o okoljskem življenjskem ciklu proizvodov, informacijah za potrošnike, embalaži, prevozu in logistiki.

Ozadje

Forum trgovcev na drobno je začel z delovanjem marca 2009 kot prostovoljna platforma več zainteresiranih strani. Člani lahko postanejo vsi trgovci na drobno, ki se pridružijo okoljskemu akcijskemu programu trgovcev na drobno (Retailers' Environmental Action Programme – REAP), in tudi organizacije civilne družbe.

Vzpostavljen je bil za spodbujanje dialoga med Evropsko komisijo, trgovci na drobno in ključnimi zainteresiranimi stranmi, da bi se oblikovalo boljše razumevanje praktičnih ukrepov, ki so potrebni za pospeševanje trajnostne porabe. Glavna zamisel politike za trajnostno porabo in proizvodnjo, ki je del strategije Evropa 2020 za zagotovitev pametne, trajnostne in vključujoče rasti, je zadovoljiti naše potrebe glede rasti in porabe na način, ki ne bo škodoval bodočim generacijam.

Politika za trajnostno porabo in proizvodnjo prispeva k pobudi za gospodarno rabo virov v okviru strategije Evropa 2020, saj prenaša cilje politike za gospodarno rabo virov (prekinitev povezave med gospodarsko rastjo ter rabo virov in degradacijo okolja) z makro na mikro raven in tako posamezne gospodarske subjekte spodbuja, da dosegajo najboljšo okoljsko uspešnost, ki je gospodarsko učinkovita.

Danes trgovci na drobno prispevajo 13 % evropskega BDP, medtem ko sektor hrane in pijače, stanovanjski sektor in sektor mobilnosti ustvarijo okoli 70–80 % negativnih okoljskih vplivov porabe. Ker so trgovci na drobno dejavni na vseh treh področjih, lahko pospeševanje trajnostnega ravnanja prek ukrepov trgovcev na drobno zagotovi pomembne okoljske koristi.

Dodatne informacije:

Storitve za spremljanje zavez trgovcev na drobno iz njihovega okoljskega akcijskega programa (poročilo v celoti, povzetek poročila in priloge).

Glej tudi:

Forum trgovcev na drobno:

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm

Kontakta:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar